Preguntas Frecuentes

QUEN PODE PARTICIPAR?

No Concurso Escolar do Grupo Social ONCE poden participar todos os alumnos e alumnas dos centros educativos españois públicos, concertados e privados, escolarizados en: Educación Especial, Primaria (de 3º a 6º), Secundaria e FP Básica.

E SE OS MEUS ALUMNOS E ALUMNAS XA PARTICIPARON O ANO PASADO?

Non importa. A temática é completamente distinta, o mesmo que os traballos creativos solicitados aos participantes, polo que se trata dun novo concurso.

COMO SON OS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN?

A participación no Concurso farase mediante un traballo por clase e sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos e alumnas. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías, tal e como ocorre nos centros escolares rurais agrupados, clases de circo itinerantes, clases especiais de apoio, etc.

Nestes casos, a clase participará na categoría na que haxa máis alumnos. En caso de empate, a clase participará pola categoría superior.

O número máximo de participantes por traballo será o número máximo de alumnos e alumnas por clase que marque a lei vixente para cada nivel.

PODEN OS MOZOS E MOZAS REXISTRARSE E PARTICIPAR POLA SÚA CONTA?

Non. Para participar é necesario que un ou unha docente do centro educativo se encargue do rexistro.

QUE TRABALLO EXTRA SUPÓN PARA O/A DOCENTE?

Este programa está integrado no currículo educativo da LOMLOE e foi desenvolvido tendo en conta a vinculación curricular de cada etapa educativa participante. Por iso, non supón ningún traballo adicional. O material didáctico que facilitamos permite que cada docente desenvolva na clase (en función do seu tempo e posibilidades) os contidos e actividades que considere oportunos para introducir ao seu alumnado na temática do Concurso e facilitar o seu posterior traballo de participación.

O grao de implicación na supervisión e axuda ao alumnado no desenvolvemento do traballo de participación será decisión de cada docente, que unicamente se compromete a explicarlles a actividade e a facernos chegar posteriormente os seus traballos de participación.

CAL É A VINCULACIÓN DO CONCURSO ESCOLAR ONCE COAS COMPETENCIAS BÁSICAS?

Este programa de acción educativa e os seus materiais didácticos desenvolvéronse en base ao currículo da LOMLOE e pode traballarse a través das seguintes Competencias Básicas:

  • Competencia en comunicación lingüística (CCL).
  • Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería (STEM).
  • Competencia dixital (CD).
  • Competencia persoal, social e de aprender a aprender (CPSAA)
  • Competencia cidadá (CC).
  • Competencia emprendedora (CE)

CAL É A VINCULACIÓN DO CONCURSO COAS MATERIAS DA ETAPA DE PRIMARIA?

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS E ÉTICOS

SABERES BÁSICOS
A. Autocoñecemento e autonomía moral. O pensamento crítico e ético
A natureza humana e a identidade persoal. Igualdade e diferenza entre as persoas.
B. Sociedade, xustiza e democracia. Fundamentos da vida en sociedade. A empatía cos demais.
Principios e valores constitucionais e democráticos.
As regras de convivencia. Moralidade, legalidade e conduta cívica.
Os dereitos humanos e da infancia e a súa relevancia ética.

COÑECEMENTO DO MEDIO NATURAL, SOCIAL E CULTURAL.

SABERES BÁSICOS
C. Sociedades e territorios 1. Retos do mundo actual. Cidadanía activa. Fundamentos e principios para a organización política e xestión do territorio en España. Participación social e cidadá.
2. Sociedades no tempo. O tempo histórico. Nocións temporais e cronoloxía. Localización temporal das grandes etapas históricas.
A acción das mulleres e homes como suxeitos na historia. Interpretación do papel dos individuos e dos distintos grupos sociais: relacións, conflitos, crenzas e condicionantes en cada época histórica.
A memoria democrática. Análise multicausal do proceso de construción da democracia en España. A Constitución de 1978. Fórmulas para a participación da cidadanía na vida pública.
3. Alfabetización cívica. Compromisos e normas para a vida en sociedade.
Organización e funcionamento da sociedade. As principais institucións e entidades do contorno local, rexional e nacional e os servizos públicos que prestan.
Os principios e valores dos dereitos humanos e da infancia e a Constitución española, dereitos e deberes da cidadanía. A contribución do Estado e as súas institucións á paz, a seguridade integral e a cooperación internacional para o desenvolvemento.

CAL É A VINCULACIÓN DO CONCURSO COAS MATERIAS DA ETAPA DE SECUNDARIA?

EDUCACIÓN EN VALORES CÍVICOS E ÉTICOS

SABERES BÁSICOS
B. Sociedade, xustiza e democracia As virtudes do diálogo e as normas de argumentación. A resolución pacífica de conflitos. A empatía cos demais.
O Estado de dereito e os valores constitucionais.
A inclusión social e o respecto pola diversidade.

XEOGRAFÍA E HISTORIA

SABERES BÁSICOS
A. Retos do mundo actual Desigualdade e inxustiza no contexto local e global. Solidariedade, cohesión social e cooperación para o desenvolvemento.
B. Sociedades e territorios Conciencia histórica. Elaboración de xuízos propios e argumentados #ante problemas de actualidade contextualizados historicamente.
C. Compromiso cívico Dignidade humana e dereitos universais. Convención sobre os Dereitos do Neno.
Alteridade: respecto e aceptación do outro. Comportamentos non discriminatorios e contrarios a calquera actitude segregadora.
Convivencia cívica e cultura democrática. Incorporación e implicación da sociedade civil en procesos democráticos.
Solidariedade, empatía e accións de apoio a colectivos en situacións de pobreza, vulnerabilidade e exclusión social.
A contribución do Estado e as súas institucións á paz, á seguridade integral cidadá e á convivencia social.
Diversidade social e multiculturalidade. Integración e cohesión social. Cohesión social e integración. Medidas e accións en favor da igualdade e da plena inclusión.
Cohesión social e integración. Medidas e accións en favor da igualdade e da plena inclusión.
Cohesión social e integración.

É OBRIGATORIO REALIZAR AS ACTIVIDADES DOS MATERIAIS DIDÁCTICOS?

Non. Son só unha ferramenta para facilitar ao docente a tarefa de introducir ao seu alumnado na temática deste ano e en como abordar o traballo que se vai presentar.

HAI UNHAS ESPECIFICACIÓNS OBRIGATORIAS PARA O TRABALLO?

Si. O traballo deberá realizarse, ben a través do encerado dixital que atoparedes na área privada, ou ben a través dun cartel físico. O cartel debe presentarse en formato .jpg cun peso máximo de 10 MB.

Cada clase deberá presentar:

Unha palabra inventada que exprese unha necesidade actual das persoas con discapacidade, e que poña en valor a importancia de lograr unha sociedade máis inclusiva.

Teredes que plasmar a palabra e o seu significado dun modo creativo, tanto no cartel como no encerado dixital, podendo incorporar un debuxo que o acompañe ou realizalo mediante a técnica do Lettering.

Unha vez acabado o traballo, hai que acompañalo dunha audiodescrición*, para facer accesíbel a peza.

PODEN TRABALLAR OS ALUMNOS DESDE CASA?

Por suposto. Unha vez que o/a docente lles teña explicado como debe ser o traballo que han de presentar, os alumnos e alumnas poden dedicar todo o tempo que queiran ao desenvolvemento do seu traballo fóra da aula.

E SE TEMOS MÁIS DÚBIDAS SOBRE COMO FACER O TRABALLO OU CALQUERA OUTRA CUESTIÓN PEDAGÓXICA?

Non pasa nada. Podedes contactar connosco e axudarémosvos. Un equipo de profesionais resolverá as vosas dúbidas. Para iso, chamade ao 900 808 111 (teléfono gratuíto), ao 682 789 326 (Whatsapp) ou enchede este formulario.

LIGAZÓNS DESTACADAS: