Preguntes freqüents

QUI HI POT PARTICIPAR?

En el Concurs Escolar del Grup Social ONCE hi poden participar tots els i les alumnes dels centres educatius espanyols públics, concertats i privats, escolaritzats en: Educació Especial, Primària (de 3r a 6è), Secundària i FB Bàsica.

I SI EL MEU ALUMNAT JA HI VA PARTICIPAR L'ANY PASSAT?

No hi fa res. El tema és completament diferent, igual que els treballs creatius que demanem als participants, de manera que en realitat és un concurs del tot nou.

COM SÓN ELS GRUPS DE PARTICIPACIÓ?

La participació en el Concurs es farà mitjançant un treball per aula i sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs al qual pertanyi l'alumnat. Com a excepció, s'acceptaran alumnes de diferents categories tal com passa als centres escolars agrupats o a les aules de circ itinerants, aules especials de suport, etc.

En aquests casos, l'aula participarà en la categoria en què hi hagi més alumnes. En cas d'empat, l'aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d'alumnes que marqui la llei vigent per a cada nivell.

L'ALUMNAT ES POT REGISTRAR I PARTICIPAR PEL SEU COMPTE?

No. Per participar cal que un o una docent del centre educatiu s'encarregui del registre.

QUIN TREBALL EXTRA SUPOSA PER AL O LA DOCENT?

Aquest programa està integrat en el currículum educatiu de la LOMLOE i s'ha desenvolupat tenint en compte la vinculació curricular de cada etapa educativa participant. Per això, no suposa cap feina addicional. El material didàctic que facilitem permet que cada docent desenvolupi a l'aula (en funció del temps i les possibilitats) els continguts i les activitats que consideri oportuns per introduir l'alumnat en la temàtica del concurs i facilitar el posterior treball de participació.

El grau d'implicació quant a la supervisió i l'ajuda a l'alumnat en el desenvolupament del treball de participació serà decisió de cada docent. Només es compromet a explicar-los l'activitat i a fer-nos arribar posteriorment els treballs de participació.

QUINA ÉS LA VINCULACIÓ DEL CONCURS ESCOLAR ONCE AMB LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

Aquest programa d'acció educativa i els materials didàctics s'han desenvolupat seguint el currículum de la LOMLOE i es poden treballar a través de les competències bàsiques següents:

  • Competència en comunicació lingüística (CCL).
  • Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria (STEM).
  • Competència digital (CD).
  • Competència personal, social i d'aprendre a aprendre (CPSAA)
  • Competència ciutadana (CC).
  • Competència emprenedora (CE)

QUINA ÉS LA VINCULACIÓ DEL CONCURS AMB LES ASSIGNATURES DE L'ETAPA DE PRIMÀRIA?

EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS

SABERS BÀSICS
A. Autoconeixement i autonomia moral. El pensament crític i ètic
La naturalesa humana i la identitat personal. Igualtat i diferència entre les persones.
B. Societat, justícia i democràcia. Fonaments de la vida en societat. L'empatia envers els altres.
Principis i valors constitucionals i democràtics.
Les regles de convivència. Moralitat, legalitat i conducta cívica.
Els drets humans i de la infància i la seva rellevància ètica.

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL.

SABERS BÀSICS
C. Societats i territoris 1. Reptes del món actual. Ciutadania activa. Fonaments i principis per a l'organització política i gestió del territori a Espanya. Participació social i ciutadana.
2. Societats en el temps. El temps històric. Nocions temporals i cronologia. Ubicació temporal de les grans etapes històriques.
L'acció de dones i homes com a subjectes a la història. Interpretació del paper dels individus i dels diferents grups socials: relacions, conflictes, creences i condicionants de cada època històrica.
La memòria democràtica. Anàlisi multicausal del procés de construcció de la democràcia a Espanya. La Constitució del 1978. Fórmules per a la participació de la ciutadania en la vida pública.
3. Alfabetització cívica. Compromisos i normes per a la vida en societat.
Organització i funcionament de la societat. Les principals institucions i entitats de l'entorn local, regional i nacional i els serveis públics que presten.
Els principis i els valors dels drets humans i de la infància i la Constitució espanyola, drets i deures de la ciutadania. La contribució de l'Estat i les seves institucions a la pau, la seguretat integral i la cooperació internacional per al desenvolupament.

QUINA ÉS LA VINCULACIÓ DEL CONCURS AMB LES ASSIGNATURES DE L'ETAPA DE SECUNDÀRIA?

EDUCACIÓ EN VALORS CÍVICS I ÈTICS

SABERS BÀSICS
B. Societat, justícia i democràcia Les virtuts del diàleg i les normes d'argumentació. La resolució pacífica de conflictes. L'empatia amb els altres.
L'Estat de dret i els valors constitucionals.
La inclusió social i el respecte per la diversitat.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

SABERS BÀSICS
A. Reptes del món actual Desigualtat i injustícia en el context local i global. Solidaritat, cohesió social i cooperació per al desenvolupament.
B. Societats i territoris Consciència històrica. Elaboració de judicis propis i argumentats davant de problemes d'actualitat contextualitzats històricament.
C. Compromís cívic Dignitat humana i drets universals. Convenció sobre els drets de la infància.
Alteritat: respecte i acceptació de l'altre. Comportaments no discriminatoris i contraris a qualsevol actitud segregadora.
Convivència cívica i cultura democràtica. Incorporació i implicació de la societat civil en processos democràtics.
Solidaritat, empatia i accions de suport a col·lectius en situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió social.
La contribució de l'Estat i les seves institucions a la pau, la seguretat ciutadana i la convivència social.
Diversitat social i multiculturalitat. Integració i cohesió social. Cohesió social i integració. Mesures i accions en favor de la igualtat i de la plena inclusió.
Cohesió social i integració. Mesures i accions en favor de la igualtat i de la plena inclusió.

ÉS OBLIGATORI FER LES ACTIVITATS DELS MATERIALS DIDÀCTICS?

No. Només són una eina per facilitar al docent la feina d'introduir el seu alumnat en la temàtica d'aquest any i d'abordar el treball que s'ha de presentar.

HI HA ESPECIFICACIONS OBLIGATÒRIES PER AL TREBALL?

Sí. El treball s'haurà de dur a terme, bé a través de la pissarra digital que trobareu a l'àrea privada o bé a través d'un canal físic. El cartell s'ha de presentar en format JPG amb un pes màxim de 10 MB.

Cada aula haurà de presentar:

Una paraula inventada que expressi una necessitat actual de les persones amb discapacitat i que posi en valor la importància d'assolir una societat més inclusiva.

Haureu de plasmar la paraula i el seu significat d'una forma creativa, tant en el cartell com en la pissarra digital, i hi podeu incorporar un dibuix que l'acompanyi o fer-ho mitjançant la tècnica del lettering.

Una cop acabat el treball, s'ha d'acompanyar d'una audiodescripció,* per fer accessible la peça.

ELS ALUMNES PODEN TREBALLAR DES DE CASA?

Per descomptat. Un cop que el o la docent li hagi explicat com ha de ser el treball que ha de presentar, l'alumnat pot dedicar tot el temps que vulgui a desenvolupar el treball fora de l'aula.

I SI TENIM MÉS DUBTES SOBRE COM HEM FER EL TREBALL O QUALSEVOL ALTRA QÜESTIÓ PEDAGÒGICA?

No passa res. Contacteu amb nosaltres i us ajudarem. Un equip de professionals us aclarirà els dubtes. Sols cal que truqueu al 900 808 111 (telèfon gratuït) o al 682 789 326 (Whatsapp) o que empleneu aquest formulari.

ENLLAÇOS DESTACATS: