Utilizamos cookies para asegurar de que proporcionamos a mellor experiencia ao usuario no noso sitio web. Se continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acordo. Máis Información Pechar
Por mí y por todos mis compañeros. Ideas para un recreo inclusivo.

Bases do Concurso

Estas Bases Legais foron elaboradas a partir do Oficio-Circular NÚM. 38/2018, do 29 de agosto da Dirección Xeral adxunta de Coordinación e Recursos Humanos e Xerais. Rexistro xeral número: 2018/0276992

1. Ámbito do Concurso Escolar ONCE

O Concurso está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º e 6º), Educación Secundaria, FP Básica, Bacharelato, Formación Profesional (media e superior) e Educación Especial, do conxunto de todos os centros educativos do Estado.

2. Inscrición e materiais

Os directores ou profesores do conxunto dos Centros Educativos do Estado poderán rexistrarse no Concurso Escolar e acceder aos materiais de participación, a través da web www.concursoescolaronce.es a partir do 17 de setembro. Tamén poderán rexistrarse vía telefónica a través do número gratuíto 900 808 111. A data límite de rexistro e participación é o 1 de febreiro 2018. A organización do Concurso ONCE resérvase o dereito de ampliar o prazo de rexistro e participación se o considerase necesario.

3. Categorías de participación

A participación realizarase por clases completas, dirixidas por un docente e segundo o curso participará nunha destas cinco categorías:

 • A (3º e 4º de Ed. Primaria)

 • B (5º e 6º de Ed. Primaria)

 • C (Ed. Secundaria e FP Básica)

 • D (Bacharelato e Formación Profesional Media e Superior)

 • E (Ed. Especial)

Los trabajos de estas dos últimas categorías participarán únicamente en la fase final del Concurso y serán evaluados por un jurado de ámbito estatal.

A participación no concurso farase mediante un traballo por clase e sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías tal e como ocorre nos centros escolares rurais agrupados ou nas aulas de circo itinerantes, aulas especiais de apoio, etc. Nestes casos a clase participará na categoría na que haxa máis alumnos. En caso de empate, a aula participará pola categoría superior. O número máximo de participantes por clase será o que marque a lei vixente para cada nivel.

4. Contido da proposta

1.O traballo co que se participa, baixo o lema "Por min e por todos os meus compañeiros. Ideas para un recreo inclusivo", consistirá:

 1. a. Os alumnos de Primaria e Educación Especial (Categorías A, B e E) terán que facer un CARTEL que reivindique as pautas para fomentar a inclusión e a diversidade no recreo. Será enviado online a través da Zona Privada do profesor en formato jpg cun peso máximo de 2 MB. O cartel irá titulado e para facilitar a accesibilidade ao traballo incorporará unha audiodescrición cunha duración máxima de 1 minuto. Os participantes poderán gravar dita audiodescrición a través da Zona Privada na sección de subida de traballos ou achegar un arquivo en formato . MP3, . MP4, . WAV, . AAC ou .3 GP.

  Para a realización do cartel os alumnos poderán seleccionar recortes de revistas e xornais, utilizar imaxes da internet, facer fotos eles mesmos ou realizar unha mestura das opcións anteriores. Se se utilizasen contidos ou imaxes propiedade de terceiros, os profesores participantes deberán asegurarse de que están libres de dereitos ou que dispoñen dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria.

  Ademais os alumnos poderán contar con todas as técnicas ás que poidan acceder, desde as máis tradicionais, como a ilustración ou a colaxe (co uso de pegamento e tesoiras), a calquera programa de computador que lles permita tratar imaxes (Photoshop, editores en liña, etc.).

  No caso de que o grupo-clase realice unha ilustración ou unha colaxe tradicional, o profesor deberá escanear ou fotografar o traballo para poder subilo á web do concurso, tal e como se indicou anteriormente.

 2. b. Os alumnos de ESO, FP e BACHARELATO (Categorías C e D) terán que presentar un videoclip musical, no que se reivindique un recreo máis inclusivo, dunha duración máxima de 1 minuto. Será enviado online a través da Zona Privada do profesor en formato avi/ mp4/ mov (formatos admitidos por YouTube) cun peso máximo de 100 MB. Desde a web do concurso poñeranse a disposición dos participantes varias bases musicais para elixir unha e poñerlle letra. Os participantes tamén poderán optar por compoñer a súa propia música ou elixir calquera outra melodía. Se se utilizase outra melodía propiedade de terceiros, os docentes participantes deberán asegurarse de que está libre de dereitos ou que dispoñen dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria. Da mesma maneira se se utilizasen outros contidos os docentes deberán asegurarse de que dispoñen dos correspondentes dereitos.

O videoclip musical deberá acompañarse dun título, que non superará os 140 caracteres, e un texto coa letra da canción e unha explicación-guión do que sucede no vídeo para que sexa máis accesible para a avaliación do xurado.

Os profesores participantes deberán asegurarse de que dispoñen dos documentos de cesión de dereitos de imaxe dos alumnos que puidesen aparecer tanto no cartel como no vídeo, coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria, debidamente asinados polos alumnos ou os seus representantes legais se son menores de idade. Unicamente serán publicados aqueles carteis e vídeos que resulten gañadores. En tal caso, a organización deste concurso poderá solicitar a achega da documentación acreditativa da cesión dos dereitos de imaxe e/ou voz dos participantes no vídeo/ cartel ou audiodescrición. Nin a ONCE nin a súa Fundación serán responsables dos dereitos de imaxe e voz dos participantes nos vídeos, carteis ou audiodescrición.

Todos os traballos presentados deberán ter en conta algún dos seguintes aspectos para reivindicar un recreo inclusivo:

- O espazo físico:

 1. Morfoloxía do espazo
 2. Diversidade e discapacidade
 3. Accesibilidade

- O espazo social:

 1. Inclusión
 2. Sociabilidade

Todas as categorías participarán online.

En canto á categoría E (educación especial), dadas as características da mesma e os traballos que se afán a presentar (texturas, volumes, relevos, etc.) teñen a opción, para unha valoración máis exacta por parte do Xurado Nacional, de remitir os traballos orixinais á Dirección de Comunicación e Imaxe de ONCE ( c/A Coruña, 18 28020 Madrid) especificando claramente no sobre "Concurso Escolar".

5. Criterios de Valoración

CREATIVIDADE
O xurado terá en conta a orixinalidade do traballo para fomentar a diversidade e inclusión no recreo.
CALIDADE
Así mesmo, terase en conta o coidado e a presentación dos traballos e técnicas empregadas.
MENSAXE
O xurado valorará a capacidade do traballo para sensibilizar ao redor dun recreo máis inclusivo onde se teñan en conta a discapacidade e a diversidade, transmitindo os valores da ONCE e a súa Fundación.
ACCESIBILIDADE
Considerando a accesibilidade como un factor imprescindible para a inclusión social e como un exemplo de solidariedade tamén no ámbito educativo

6. Fases do Concurso

O Concurso consta de tres fases:

 • Fase de ámbito provincial: participan nela todos os traballos, das categorías A, B e C, presentados polos centros escolares de cada provincia, pasando os gañadores á seguinte fase. No caso de que sexa necesaria unha Mesa Técnica, que estará constituída por profesionais do ámbito da docencia e especializados en inclusión, fará unha valoración previa de todos os traballos para evitar que en ningunha provincia haxa máis de 100 traballos en cada categoría, para ser valorados por parte do xurado.
 • Fase de ámbito autonómico: en cada Comunidade Autónoma seleccionarase un traballo por cada categoría (A, B e C), de entre os gañadores da fase anterior. Estes traballos pasarán a competir á fase estatal. As Comunidades Autónomas uniprovinciais e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla empezarán a concursar nesta fase.
 • Fase de ámbito estatal: nesta fase comezarán a competir as categorías D e E. Premiarase un traballo por cada categoría (A, B, C, D e E).

Os traballos da categoría D valoraranse previamente por unha Mesa Técnica que estará constituída por profesionais do ámbito da docencia e especializados en inclusión. Esta Mesa seleccionará un máximo de vinte traballos que pasarán a competir á fase estatal, cuxo xurado elixirá cinco finalistas desa listaxe previa, entre os cales escollerán ao que será o gañador estatal.

Os traballos da categoría E (Educación Especial) serán valorados por un equipo técnico do Ministerio de Educación e Formación Profesional. Igualmente farán unha selección de cinco traballos finalistas, entre os que elixirán o gañador estatal.

7. Xurados Procedemento / Datas

Os xurados estarán compostos, polo menos, por seis membros: tres representantes da ONCE e a súa Fundación (un da área da representación, un da área da xestión, e un profesional especializado dos Equipos Específicos de Atención Educativa dese ámbito territorial), e outras tres persoas seleccionadas entre os ámbitos da comunicación, a educación e a administración pública.

Nos xurados autonómicos incorporarase tamén un representante do CERMI.

O xurado de ámbito estatal compoñerase, ademais, dunha persoa relacionada co mundo da Educación Especial e doutras personalidades relevantes relacionadas coa temática do Concurso.

Os fallos dos xurados terán lugar nas seguintes datas: os xurados provinciais reuniranse antes do 15 de marzo de 2019, os xurados autonómicos antes do 12 de abril de 2019, e o xurado estatal reunirase antes do 10 de maio de 2019.

Declararanse nulos, e por tanto fóra de Concurso, todos os traballos que non se presenten nos formatos apropiados recolleitos nestas Bases por cuestións de incompatibilidade de soporte ou de dereitos de autor.

En ningún caso os xurados poderán adxudicar a dous ou máis traballos o mesmo posto na clasificación.

Non se poderá deixar deserto ningún premio en ningunha categoría, en ningunha das fases, sempre que haxa polo menos dous traballos presentados que cumpran os requisitos do presente concurso. En caso de descualificación dun traballo polo non cumprimento dos requisitos, deberase xustificar por parte do xurado reflectíndose no acta do fallo.

A participación neste concurso implica a aceptación das bases, que estarán dispoñibles na nosa web, prevalecendo sempre a decisión final do Xurado.

Un dos dous membros do xurado representante da ONCE e a súa Fundación actuará como presidente e ostentará o voto de calidade para dirimir, no seu caso, o empate na votación do xurado. O fallo dos xurados será inapelable.

As Delegacións Territoriais da ONCE, segundo as súas propias necesidades, poderán decidir se convocan o xurado da fase provincial na mesma data e cos mesmos membros que para a fase autonómica.

8. Premios

Tanto ao alumnado como ao profesorado participante enviaráselles o punteiro e xogo de enxeño para inspirar un recreo inclusivo.

Os estudantes e persoal docente gañadores na fase de ámbito provincial recibirán unha mochila personalizable. Os grupos gañadores na fase autonómica serán premiados cunha actividade para toda a clase, valorada nun máximo de 400 euros, IVE/IGIC incluído, do mesmo xeito que os grupos dos traballos seleccionados como finalistas das categorías D e E (cinco e cinco respectivamente). Estes premios non serán trocables en metálico, asumindo a ONCE o gasto máximo previsto contra factura a nome da axencia The Modern Kids and Family, asignada pola ONCE e a súa Fundación para a xestión do presente concurso.

Os grupos-clases gañadores na fase de ámbito estatal terán como premio, un fin de semana, durante o mes de xuño, no Campus < em>“Por min e por todos os meus compañeiros”.

Os colexios dos grupos gañadores na fase de ámbito estatal recibirán un diploma acreditativo do premio.

9. Lexislación

Os dereitos de propiedade dos soportes físicos dos traballos pasarán a ser da ONCE, quen poderá solicitar o envío do material orixinal de calquera traballo presentado, non tendo obrigatoriedade de devolvelo. En canto aos traballos orixinais gañadores da fase autonómica (categorías A, B e C) e a condición de que se considere que a súa presentación física achega un valor engadido, será necesario remitilos con obxecto de que leve a cabo unha valoración máis exhaustiva por parte do Xurado Nacional. Polas mencionadas razóns, de igual maneira procederase cos traballos orixinais de Educación Especial. No caso de que estes traballos superen as medidas dun metro de alto por un metro de ancho, quedará a criterio do centro da ONCE realizar o envío ou non. En caso de superar as medidas, a ONCE non correrá cos gastos de devolución do traballo ao seu centro.

Con relación aos dereitos de propiedade intelectual os participantes ceden á ONCE durante un prazo de 50 anos, sen límite territorial nin material, e con posibilidade de cesión a terceiros da totalidade ou unha parte dos dereitos patrimoniais obxecto da cesión, os dereitos de reprodución, edición en soporte papel e Internet, fixación, compilación, comunicación pública e explotación sobre os traballos elaborados.

A ONCE e a súa Fundación resérvanse o dereito para procesar, adaptar, modificar e corrixir con total liberdade os traballos gañadores co fin de adaptalos ás necesidades propias do obxecto deste Concurso.

A participación no Concurso Escolar ONCE supón a aceptación dos termos da convocatoria, reflectidos nas presentes Bases

Os datos persoais que sexa necesario solicitar para a participación no Concurso serán tratados conforme ás normas establecidas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos). A recollida dos datos só se realizará co consentimento do seu titular para que os mesmos poidan ser incorporados a ficheiros titularidade da ONCE e procesados exclusivamente para a finalidade que se especifique na lenda adxunta ao formulario de recollida dos datos. Os datos obtidos a través dos formularios correspondentes, serán os imprescindibles para facer posible a participación no Concurso.