Bases do concurso

1.º OBXECTO

O 40.º CONCURSO ONCE, co lema “4 décadas de inclusión. Únete á historia” é unha proposta educativa cuxo obxecto é sensibilizar os máis novos sobre a necesidade de lograr unha sociedade máis inclusiva e accesíbel.

Nesta edición, como na anterior, o alumnado poderá adquirir os coñecementos a través dun videoxogo educativo. Aproveitaremos o éxito cultivado en 2023 co videoxogo ONCITY para desenvolver agora unha versión do mesmo pero convertida nunha “máquina do tempo”, onde o alumnado poderá viaxar ás catro décadas do Concurso Escolar. As ilustracións e os personaxes estarán deseñados evocando o estilo de cada época (roupa, escenarios, etc.): Década dos “80”, os “90”, primeira década do século XXI, segunda década do século XXI, etapa actual, até o ano 2024. En cada etapa, descubrirán diferentes fitos e avances que lograron as persoas con discapacidade e que marcaron a historia de moitas persoas nestes 40 anos.

2.º Ámbito

A iniciativa está dirixida ao alumnado de educación Primaria (cursos 3.º, 4.º, 5.º e 6.º), Educación Secundaria Obrigatoria e FP Básica e Educación Especial, do conxunto de todos os centros educativos do Estado.

A participación canalizarase exclusivamente a través dos centros educativos recoñecidos polo Ministerio de Educación e Formación Profesional como tales.

3.º Traballo que se vai realizar

Todas as categorías participarán en liña e o traballo que deberán presentar será o mesmo para todas. O alumnado de cada clase terá que crear, traballando en equipo e desde un só ordenador, crear unha nova palabra que exprese a importancia da inclusión das persoas con discapacidade na sociedade actual. O alumnadosumarase á historia creando o INCLUSIONARIO, o primeiro dicionario da inclusión creado por nenos e nenas.

As palabras, xunto ao seu significado, deberán plasmarse nun cartel creativo. Para deseñar esta peza, na web do Concurso Escolar, dentro da Área privada, contarase cun encerado dixital onde se poderán traballar as seguintes opcións:

 • Escribir a palabra e a súa definición usando diferentes fontes e cores a elixir.
 • Subir imaxes, colocalas e cambiar o seu tamaño, para decorar o cartel e engadir un toque persoal con fotos e debuxos. NOTA: é necesario ter os dereitos das imaxes que se engadan. Non está permitido subir fotografías do alumnado ou persoas menores de idade. Os traballos que non cumpran estes requisitos serán descualificados.
 • Colocar adhesivos predeterminados de iconas relacionadas coa gráfica da 40.ª edición.
 • Debuxar a man alzada cunha ferramenta tipo “lapis/spray”.

O cartel tamén poderá realizarse fisicamente e subilo á plataforma mediante foto ou escaneo.

O alumnado terá que subir unha audiodescrición do cartel, e poderá facelo a través do encerado dixital.

Ao subir o/a docente o cartel e a audiodescrición, a plataforma xerará un código QR (que conterá a audiodescrición) que se incluirá na parte inferior dereita da peza creativa.

NOTA: consultar apartado 10.º Lexislación, Dereitos de Voz.

Os traballos poderán presentarse en castelán, catalán, éuscaro, galego e inglés. Para facilitar o labor do xurado estatal, os traballos realizados en catalán, éuscaro, galego ou inglés que cheguen á fase nacional terán que ser traducidos ao castelán. No caso de que o grupo participante non presente a tradución, esta ha de ser realizada pola correspondente Delegación da ONCE.

NOTA: consciente da súa responsabilidade fronte á sociedade e como operador de lotería social e membro da Asociación Mundial de Loterías (WLA) e da Asociación Europea de Loterías (LE), a ONCE subscribiu os principios de Xogo Responsábel. En base a eses principios, nos traballos que van concursar non se poderá facer ningunha referencia a loterías, nin a ningún outro xogo de azar, ben sexa a través de imaxes, frases ou de calquera outro elemento.

4ª.-Categorías de participación

 • A: 3.º e 4.º de Educación Primaria
 • B: 5.º e 6.º de Educación Primaria
 • C: Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional Básica
 • E: Educación Especial

A participación realizarase por clases completas (un traballo-unha clase) dirixidas por un ou unha docente. Cada clase participante deberá presentar un só traballo. No caso de que un mesmo traballo sexa presentado por varias clases, só se admitirá a concurso aquel subido á plataforma en primeiro lugar. Non se admitirán a concurso traballos realizados por varias clases.

Cada clase participará sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos e alumnas. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos/as de varias categorías, tal e como ocorre nos centros escolares rurais agrupados, clases de circo itinerantes, clases especiais de apoio, etc. Nestes casos, a clase participará na categoría na que haxa máis alumnos/as. En caso de empate, a clase participará pola categoría superior.

O número máximo de participantes por traballo será o número máximo de alumnos/as por clase que marque a lei vixente para cada nivel.

Con respecto á categoría E, de Educación Especial, exclusivamente poderán participar os centros oficiais que ofrezan ensinos dirixidos especificamente a alumnado con necesidades educativas especiais.

Aquelas clases que estean a cursar ciclos de Formación Profesional dirixidos á atención á diversidade, participarán na categoría C, sempre que cumpran coas bases e aquelas clases que, dentro dun centro educativo ordinario, conten con alumnado con NEE, non participarán na categoría E, senón naquela que corresponda á maioría do alumnado do grupo.

5ª.- Criterios de valoración

/p> CREATIVIDADE E EFICACIA DA PALABRA E A SÚA DEFINICIÓN: Aquelas palabras cuxa definición responde a unha necesidade actual da inclusión e das persoas con discapacidade.

CREATIVIDADE DO CARTEL: A creatividade plástica coa que se plasma a palabra e a súa definición.

ACCESIBILIDADE DO TRABALLO: Considerando a accesibilidade como un factor imprescindíbel para a inclusión social e como un exemplo de solidariedade tamén no ámbito educativo, valorarase de maneira específica os esforzos que se realicen para que os traballos presentados sexan accesíbeis para as persoas con discapacidade (braille, lingua de signos, etc.).

6ª-. Participación

Para participar, os directores ou profesores dos centros educativos terán que rexistrarse a través de:

O docente que coordine os grupos participantes responsabilizarase de cumprimentar de maneira correcta todos os datos solicitados (do centro e do profesor) no formulario de rexistro, así como da posterior subida á web do traballo da súa clase.

O período de participación comezará o 30 de outubro de 2023 e finalizará o 7 de febreiro de 2024. A organización do Concurso reserva o dereito de adiantar a data de comezo de participación (previa comunicación na súa web), alén de ampliar o prazo da mesma, se o considerase necesario. En calquera caso, en prol de fomentar a participación, e segundo o seu propio criterio, cada xurado poderá admitir traballos ata dous días antes da data do veredicto.

NOTA: aqueles docentes que queiran solicitar un certificado de participación nesta edición do Concurso, han de facelo antes do 31 de decembro de 2024, quedando a discreción da coordinación do Concurso a emisión dos mesmos tras esta data.

7ª.- Fases da valoración do Concurso e Xurados

 • Fase de ámbito autonómico

  En cada Comunidade Autónoma, seleccionarase un traballo gañador por cada unha das seguintes categorías: A, B e C. Estes traballos pasarán a competir na fase estatal.

  Constituirase un xurado de ámbito autonómico en cada unha das Delegacións da ONCE, así como nas sedes das Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

  Naqueles casos nos que se presenten máis de 100 traballos por categoría, a coordinación destes centros poderá solicitar unha Mesa Técnica, que valorará a totalidade dos traballos e reducirá a listaxe a 100 por categoría.

  Os xurados autonómicos reuniranse antes do 15 de marzo de 2024.

  Recoméndase que os xurados autonómicos estean compostos, alomenos, por seis membros: tres representantes da ONCE (un da área da representación, un da área da xestión e un profesional especializado dos Equipos Específicos de Atención Educativa dese ámbito territorial, preferentemente un profesional do Grupo ACCEDO) e, na medida do posíbel, outras tres persoas, que poden pertencer aos ámbitos da comunicación, o deseño, a educación, a administración pública, ao sector terciario ou a calquera outra entidade que sexa de interese. É desexábel que participe no xurado un ou unha representante da Consellería de Educación da Comunidade Autónoma correspondente, ao máis alto nivel posíbel.

 • Fase de ámbito estatal

  Premiarase un traballo por cada categoría (A, B, C e E). Os traballos da categoría E participarán unicamente na fase final do Concurso e serán avaliados por un xurado de ámbito estatal, formado por un equipo técnico do Ministerio de Educación e Formación Profesional, que realizará unha selección de cinco traballos finalistas, entre os que elixirá o gañador estatal.

  O xurado estatal reunirase antes do 26 de abril de 2024.

  O xurado de ámbito estatal compoñerase, alén dos representantes citados na fase autonómica, dunha persoa relacionada co mundo da educación especial e doutras personalidades relevantes relacionadas coa temática do Concurso.

O responsábel de cada Centro da ONCE no que se constitúa o xurado autonómico designará un responsábel do Concurso, debendo comunicar o seu nome o antes posíbel á Dirección de Comunicación, Imaxe e Marca. O devandito responsábel realizará as tarefas propias de coordinación, información e apoio ao Concurso.

En cada un dos xurados, o membro representante da ONCE de maior rango actuará como presidente/a e ostentará o voto de calidade para dirimir, no seu caso, o empate na votación do xurado.

En ningún caso os xurados poderán adxudicar a dous ou máis traballos o mesmo posto na clasificación.

Non se poderá deixar deserto ningún premio en ningunha categoría, en ningunha das fases, sempre que haxa polo menos dous traballos presentados que cumpran os requisitos do presente Concurso. En caso de descualificación dun traballo por incumprimento dos requisitos, deberá quedar xustificado por parte do xurado e reflectido na acta do veredicto.

As decisións e interpretacións dos xurados serán inapelábeis.

Unha vez seleccionados, os traballos gañadores serán publicados na web do Concurso nos 7 días laborábeis seguintes ao veredicto dos xurados.

8ª.- Premios

 • - Premio para os e as docentes que máis clases inscriban e presenten máis traballos no Concurso. Entregarase un premio por categoría (4 premios en total). En caso de empate, terase en conta a porcentaxe de alumnos e alumnas que completaran o percorrido do videoxogo. O premio consistirá nunha experiencia de fin de semana valorada en 300 € (impostos incluídos).
 • O alumnado e os docentes dos grupos gañadores na fase autonómica e os cinco grupos dos traballos seleccionados como finalistas da categoría E serán premiados cunha actividade para toda a clase, valorada nun importe máximo de 500 € (IVE/IXIC incluídos). Estes premios non poderán trocarse en metálico, asumindo a ONCE o gasto máximo previsto contra factura emitida a nome da axencia The Modern Kids and Family, asignada pola ONCE para a xestión do presente Concurso. O prazo para levar a cabo a actividade será ata o 31 de outubro de 2024. Os premios que, logo das comunicacións oportunas por parte da organización do Concurso, non fosen trocados antes desa data, serán doados á Federación Española do Banco de Alimentos (ingresando o seu valor en metálico).
 • Nesta edición, créase un novo premio: votación popular. Realizarase unha votación para elixir unha palabra entre todas as palabras gañadoras na fase autonómica. O alumnado e profesorado gañadores deste premio recibirán un smartwatch.

A partir do 1 de abril a través da web www.concursoescolaronce.es calquera persoa que acceda á mesma poderá exercer o seu dereito para votar un único traballo dos 57 correspondentes aos gañadores das categorías participantes na fase de ámbito autonómico (A, B e C).

O traballo con máis votos recibirá o premio especial do público. A votación popular terá lugar desde as 00:00 h do día 1 de abril ata as 13:00 h do día 15 de abril. Co fin de realizar a votación de forma totalmente transparente, esta realizarase publicamente a través da páxina web oficial www.concursoescolaronce.es, na que se publicarán todos aqueles traballos seleccionados como gañadores autonómicos.

Dados os obxectivos do Concurso Escolar, convídase as persoas que voten a ter en conta os criterios de valoración descritos para os xurados que valorarán o resto de premios.

Poderán emitir o seu voto todas as persoas físicas que o desexen. Só poderá votarse unha única vez por persoa e, para iso, estableceranse limitacións técnicas de identificación de correo electrónico e IP, que permitan garantir este punto na medida do posíbel. Os votos recibidos iranse sumando semanalmente ao contador de cada traballo, aínda que o seu rexistro podería demorarse uns minutos dependendo da calidade da conexión de cada usuario. O conxunto destes votos denominarase “votación popular”. Así mesmo, para facilitar o seguimento das votacións por parte dos centros participantes e garantir a transparencia, a web www.concursoescolaronce.es contará cunha páxina de clasificación, que se actualizará semanalmente, na que se irá rexistrando o número de votos recibidos por cada proxecto.

Para garantir a seguridade das votacións, a ONCE reserva o dereito de auditar as votacións, así como de establecer mecanismos antifraude para anular os votos duplicados, os fraudulentos (realizados a través de bots, etc.), os que fosen emitidos utilizando medidas de ofuscamento (por exemplo, VPN, proxies, etc.) ou, en xeral, aqueles realizados en contra das presentes normas. A ONCE reserva o dereito de restar votos ou eliminar calquera candidatura que defraude, altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do Concurso ou aquela da que se evidencie ou sospeite unha actuación irregular no sentido descrito. A ONCE queda exonerada de calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou fallos de acceso da páxina web habilitada para a votación das candidaturas.

As clases gañadoras na fase de ámbito estatal (4 en total) recibirán unha tableta para cada alumno e para o profesor. Ademais, os centros gañadores a nivel nacional recibirán un diploma acreditativo.

As clases gañadoras na fase de ámbito estatal (4 en total) recibirán unha tableta para cada alumno e para o profesor. Ademais, os centros gañadores a nivel nacional recibirán un diploma acreditativo.

9ª.- Materiais de apoio

A proposta didáctica está baseada na aprendizaxe a través do videoxogo educativo “ONCITY II: 4 décadas de inclusión ”. O obxectivo é sensibilizar ao alumnado participante, convidándoo a empatizar coas persoas que teñen discapacidade visual, discapacidade auditiva, discapacidade física e discapacidade intelectual, a través dunha experiencia inclusiva.

O videoxogo está composto por 8 minixogos, preguntas quiz e contido sorpresa que nesta ocasión farán referencia a materiais e historias das 4 décadas anteriores do Concurso Escolar, e onde poderán coñecer os avances e feitos máis relevantes que se produciron nese período en relación á inclusión.

Cada percorrido realizado será unha aprendizaxe.

Alén diso, os docentes terán dispoñíbel material didáctico (en formato en liña) que servirá de apoio para facilitar a participación e comprensión da temática desta edición. Este material foi elaborado por expertos na materia.

Toda a información relativa a esta edición do Concurso poderase consultar na web www.concursoescolaronce.es desde o día 12 de setembro de 2023.

Ao videoxogo e a todo o material didáctico poderase acceder a partir do 30 de outubro de 2023. O material didáctico estará dispoñíbel en castelán, catalán, galego, éuscaro e inglés, todos eles en versión accesíbel, sendo posíbel descargalo e/ou imprimilo directamente desde a web.

10ª.- Lexislación

ACEPTACIÓN BASES LEGAIS

A participación no Concurso Grupo Social ONCE supón a aceptación dos termos da convocatoria, reflectidos neste Oficio-Circular e resumidos no extracto das bases do Concurso que se atopan na web do mesmo: www.concursoescolaronce.es.

FISCALIDADE

Os premios estarán suxeitos a retención ou ingreso a conta, de acordo coa normativa fiscal vixente no momento do pago.

DEREITOS VOZ

O profesorado participante debe asegurarse de que dispón dos documentos de cesión de dereitos de voz do alumnado que poida aparecer na audiodescrición dos traballos, coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria, debidamente asinados polos alumnos ou os seus representantes legais se son menores de idade. Na páxina web do Concurso poñerase a disposición dos participantes un documento de cesión de dereitos de voz que deberá ser achegado necesariamente ao subir o traballo á plataforma.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

Unha vez realizada a valoración do traballo polo xurado correspondente (que sempre se realizará sobre o orixinal presentado), a ONCE reserva o dereito de procesar, adaptar e corrixir os traballos presentados a concurso, no sentido máis amplo que se poida entender.

A participación nesta convocatoria implica que o profesorado e os alumnos participantes nos traballos gañadores na fase de ámbito autonómico (categorías A, B e C) e finalistas da categoría e E ceden á ONCE en exclusiva durante un prazo de 50 anos, sen límite territorial, material nin xeográfico, e con posibilidade de cesión a terceiros (a totalidade ou unha parte dos dereitos patrimoniais obxecto da cesión), todos os dereitos de reprodución, edición en soporte papel e electrónico, fixación, compilación, comunicación pública, transformación, distribución por calquera medio ou formato (incluído Internet e redes sociais) e, en xeral, explotación sobre os traballos elaborados.

Na páxina web do Concurso poñerase a disposición dos participantes un documento de cesión de dereitos de propiedade intelectual que deberá ser achegado necesariamente ao subir o traballo á plataforma.

DEREITOS DE TERCEIROS

Se se utilizase calquera contido (imaxe, slogan, música, etc.) propiedade de terceiros, os profesores participantes deberán asegurarse de que están libres de dereitos ou que dispoñen dos correspondentes dereitos de imaxe/voz ou de propiedade intelectual coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria.

Para a presentación dos traballos a través da web, solicitarase confirmación de contar con toda a documentación referente aos dereitos, que ha de ser achegada pola persoa que suba o traballo. Posteriormente realizarase unha revisión deste aspecto e solicitarase aquela documentación que non fose facilitada.

Todos aqueles traballos que non conten cos permisos pertinentes quedarán descualificados. Se, por calquera circunstancia allea ao Grupo Social ONCE, finalmente resultase premiado un traballo onde non quede suficientemente xustificado que está libre de dereitos de terceiros, ou non se presentaron as correspondentes cesións de dereitos de imaxe/voz e de propiedade intelectual, ou se revogaron posteriormente, a ONCE poderá modificalo para a súa publicación, ou ben optar por non publicalo. Alén diso, o traballo non poderá optar á participación na seguinte fase, sen prexuízo de percibir o premio outorgado na súa fase e categoría./p>

O Grupo Social ONCE non será responsábel dos dereitos de imaxe/voz dos participantes nin de ningunha reclamación relacionada cos dereitos de imaxe/voz ou propiedade intelectual dos participantes ou de terceiros.

PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos persoais que sexa necesario solicitar para a participación no Concurso serán tratados segundo as normas establecidas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD). A recollida dos datos só se realizará co consentimento do seu titular para que os devanditos datos poidan ser incorporados a ficheiros titularidade da ONCE e tratados exclusivamente para a finalidade que se especifique na lenda adxunta ao formulario de recollida dos datos que estará publicado na web do Concurso. Os datos obtidos a través dos formularios correspondentes serán os mínimos imprescindíbeis para facer posíbel a participación no Concurso.

LIGAZÓNS DESTACADAS: