Fem servir cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc assumirem que hi està d'acord. Més Informació Tanca
Por mí y por todos mis compañeros. Ideas para un recreo inclusivo.

Bases del Concurs

Aquestes Bases Legals s’han elaborat a partir de l’Ofici- Circular NÚM. 38/2018, de 29 d’agost de la Direcció General adjunta de Coordinació i Recursos Humans i Generals. Registre general número: 2018/0276992

1. Àmbit del Concurs Escolar ONCE

El Concurs s’adreça a l’alumnat d’Educació Primària (cursos 3r., 4t., 5è. i 6è.), Educació Secundària, FP Bàsica, Batxillerat, Formació professional (cicle mitjà i superior) i Educació Especial, del conjunt dels Centres Educatius de l’Estat.

2. Participació i materials

Els directors o professors del conjunt dels Centres Educatius de l'Estat es podran registrar en el Concurs Escolar i accedir als materials de participació, a través de la web www.concursoescolaronce.es a partir del 17 de setembre. També es podran registrar via telefònica a través del número gratuït 900 808 111. La data límit de registre i participació és l'1 de febrer del 2019. L'organització del Concurs ONCE es reserva el dret d'ampliar el termini de registre i participació si ho considera necessari.

3. Categories de participació

La participació es farà per aules senceres, dirigides per un docent i, segons el curs, la classe participarà en una d'aquestes cinc categories:

 • A (3r i 4t d'Ed. Primària)

 • B (5è i 6è d'Ed. Primària)

 • C (Ed. Secundària i FP Bàsica)

 • D (Batxillerat i Formació Professional Mitjana i Superior)

 • E (Ed. Especial)

Els treballs d'aquestes dues últimes categories només participaran a la fase final del Concurs i s'avaluaran per part d'un jurat d'àmbit estatal.

La participació en el concurs es farà mitjançant un treball per aula i sempre dins la categoria corresponent, segons el curs a què pertanyin els alumnes. Com a excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories, com ocorre, per exemple, als centres escolars rurals agrupats o a les aules de circ itinerants, aules especials de suport, etc. En aquests casos l'aula participarà en la categoria en què hi hagi més alumnes. En cas d'empat, l'aula participarà per la categoria superior. El nombre màxim de participants per aula serà el que marqui la llei vigent per a cada nivell.

4. Contingut de la proposta

1. El treball amb què es participa, amb el lema " Per mi i per tots els meus companys. Idees per a un esbarjo inclusiu”, consistirà:

 1. a. L’alumnat de Primària i Educació Especial (Categories A, B i E) hauran de fer un CARTELL que reivindiqui les pautes per fomentar la inclusió i la diversitat en l'esbarjo. S’enviarà online a través de la Zona Privada del professor, en format jpg amb un pes màxim de 2MB. El cartell tindrà títol i, per facilitar l'accessibilitat al treball, incorporarà una audiodescripció amb una durada màxima d'1 minut. Els participants podran enregistrar l’audiodescripció per mitjà de la zona de pujada de treballs de l'Àrea Privada, o adjuntar un arxiu en format .MP3, .MP4, .WAV, .AAC o .3GP.

  Per fer el cartell, els alumnes podran seleccionar retalls de revistes i periòdics, utilitzar imatges d'Internet, fer fotos ells mateixos o combinar una mescla de les opcions anteriors. Si s'utilitzessin continguts o imatges propietat de tercers, els professors participants hauran d'assegurar-se que estan lliures de drets o que disposen dels corresponents drets de propietat intel·lectual amb l'extensió que sigui necessària segons els termes d'aquesta convocatòria

  A més, els alumnes podran fer servir totes les tècniques a què puguin accedir, des de les més tradicionals, com la il·lustració o el collage (amb l'ús de cola i tisores), fins a qualsevol programa d'ordinador que els permeti tractar imatges (Photoshop, editors en línia, etc.).

  Posat cas que el grup aula faci una il·lustració o un collage tradicional, el professor haurà d'escanejar o fotografiar el treball per poder-lo pujar a la web del concurs, tal com s'ha indicat anteriorment.

 2. b. Els alumnes d'ESO, FP i BATXILLERAT (Categories C i D) hauran de presentar un videoclip musical, d'una durada màxima d'1 minut, en el qual es reivindiqui un esbarjo més inclusiu. S’enviarà online a través de l'Àrea Privada del professor, en format avi/mp4/mov (formats admesos per YouTube) amb un pes màxim de 100MB. Des de la web del concurs es posaran a la disposició dels participants diverses bases musicals, per triar-ne una i posar-hi lletra. Els participants també podran optar per compondre la seva pròpia música o triar qualsevol altra melodia. Si s'utilitzés una altra melodia propietat de tercers, els docents participants hauran d'assegurar-se que està lliure de drets o que disposen dels corresponents drets de propietat intel·lectual, amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria. De la mateixa manera, si s'utilitzessin altres continguts, els docents hauran d'assegurar-se que disposen dels corresponents drets.

El videoclip musical s’haurà d'acompanyar d'un títol, que no superarà els 140 caràcters, d’un text amb la lletra de la cançó i d’una explicació-guió sobre que succeeix en el vídeo, perquè sigui més accessible per a l'avaluació del jurat.

Els professors participants s’hauran d'assegurar que disposen dels documents de cessió de drets d'imatge dels alumnes que poguessin aparèixer tant en el cartell com en el vídeo, amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria, degudament signats pels alumnes o els seus representants legals, si són menors d'edat. Únicament es publicaran els cartells i vídeos que resultin guanyadors. Si és així, l'organització del concurs podrà sol·licitar l'aportació de la documentació acreditativa de la cessió dels drets d'imatge i/o de veu dels participants en el vídeo/cartell o audiodescripció. Ni l'ONCE ni la seva Fundació seran responsables dels drets d'imatge i veu dels participants en els vídeos, cartells o audiodescripcions.

Tots els treballs presentats hauran de tenir el compte algun dels següents aspectes per reivindicar un esbarjo inclusiu:

- L’espai físic:

 1. Morfologia de l’espai
 2. Diversitat i discapacitat
 3. Accessibilitat

- L'espai social:

 1. Inclusió
 2. Sociabilitat

Totes les categories participaran online.

Quant a la categoria E (educació especial), donades les característiques de la mateixa i els treballs que s'acostumen a presentar (textures, volums, relleus, etc.), hi ha l'opció, per fer-ne valoració més exacta per part del Jurat Nacional, de remetre els treballs originals a Direcció de Comunicació i Imatge de l'ONCE (c/La Coruña, 18 28020 Madrid), tot especificant clarament en el sobre “Concurs Escolar”.

5. Criteris de Valoració

CREATIVITAT
El jurat tindrà en compte l'originalitat del treball per fomentar la diversitat i inclusió en l'esbarjo.
QUALITAT
Així mateix, es tindrà en compte la cura i la presentació dels treballs i tècniques emprades.
MISSATGE
El jurat valorarà la capacitat del treball per sensibilitzar sobre un esbarjo més inclusiu en què es tinguin en compte la discapacitat i la diversitat, tot transmetent els valors de l'ONCE i la seva Fundació.
ACCESSIBILITAT
Tot considerant l'accessibilitat com un factor imprescindible per a la inclusió social i com un exemple de solidaritat també en l'àmbit educatiu

6. Fases del Concurs

El Concurs consta de tres fases:

 • Fase d'àmbit provincial: hi participen tots els treballs, de les categories A, B i C, presentats pels centres escolars de cada província; els guanyadors passen a la següent fase. Posat cas que calgui, una Mesa Tècnica, constituïda per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en inclusió, farà una valoració prèvia de tots els treballs per evitar que a cap província hi hagi més de 100 treballs en cada categoria, que s’hagin de valorar per part del jurat.
 • Fase d'àmbit autonòmic: en cada Comunitat Autònoma se seleccionarà un treball per cada categoria (A, B i C), d'entre els guanyadors de la fase anterior. Aquests treballs passaran a competir a la fase estatal. Les Comunitats Autònomes uniprovincials i les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla començaran a concursar en aquesta fase.
 • Fase d’àmbit estatal: En aquesta fase començaran a competir les categories D i E. Es premiarà un treball per cada categoria (A, B, C, D i E).

Els treballs de la categoria D es valoraran prèviament per una Mesa Tècnica que estarà constituïda per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en inclusió.. Aquesta Mesa seleccionarà un màxim de vint treballs, que passaran a competir a la fase estatal, el jurat de la qual triarà cinc finalistes d'aquest llistat previ, entre els quals escolliran el que serà el guanyador estatal.

Els treballs de la categoria E (Educació Especial) es valoraran per un equip tècnic del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Igualment faran una selecció de cinc treballs finalistes, entre els quals triaran al guanyador estatal.

7. Jurats: procediments / dates

Els jurats estaran formats, almenys, per sis membres: tres representants de l'ONCE i la seva Fundació (un de l'àrea de la representació, un de l'àrea de la gestió, i un professional especialitzat dels Equips Específics d'Atenció Educativa d'aquest àmbit territorial), i altres tres persones seleccionades entre els àmbits de la comunicació, l'educació i l'administració pública.

En els jurats autonòmics s'incorporarà també un representant del CERMI.

El jurat d'àmbit estatal estarà format, a més, per una persona relacionada amb el món de l'educació especial i d'altres personalitats rellevants relacionades amb la temàtica del Concurs.

Les decisions dels jurats tindran lloc en les següents dates: els jurats provincials es reuniran abans del 15 de març del 2019; els jurats autonòmics, abans del 12 d'abril del 2019; i el jurat estatal es reunirà abans del 10 de maig del 2019.

Es declararan nuls, i per tant fora de Concurs, tots els treballs que no es presentin en els formats apropiats recollits en aquestes Bases, per qüestions d'incompatibilitat de suport o de drets d'autor.

En cap cas els jurats no podran adjudicar a dos o més treballs el mateix lloc en la classificació.

No es podrà deixar desert cap premi en cap categoria, en cap de les fases, sempre que hi hagi almenys dos treballs presentats que compleixin els requisits del present concurs. En cas de desqualificació d'un treball pel no compliment dels requisits, s'haurà de justificar per part del jurat, tot reflectint-ho en l'acta de la decisió.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases, que estaran disponibles a la nostra web, tot prevalent sempre la decisió final del Jurat.

Un dels dos membres del jurat representant de l'ONCE i la seva Fundació actuarà com a president i ostentarà el vot de qualitat per dirimir, si escau, l'empat en la votació del jurat. La decisió dels jurats serà inapel·lable.

Les Delegacions Territorials de l'ONCE, segons les seves pròpies necessitats, podran decidir si convoquen el jurat de la fase provincial en la mateixa data i amb els mateixos membres que per a la fase autonòmica.

8. Premis

Tant a l'alumnat com al professorat participant se'ls enviarà el punter i joc d'enginy per inspirar un esbarjo inclusiu.

Els estudiants i personal docent guanyadors en la fase d'àmbit provincial rebran una motxilla personalizable. Els grups guanyadors en la fase autonòmica es premiaran amb una activitat per a tota l'aula, valorada en un màxim de 400 euros, IVA/IGIC inclòs, igual que els grups dels treballs seleccionats com a finalistes de les categories D i E (cinc i cinc, respectivament). Aquests premis no es podran bescanviar en metàl·lic, tot assumint l'ONCE la despesa màxima prevista contra factura a nom de l'agència The Modern Kids and Family, assignada per l'ONCE i la seva Fundació per a la gestió del present concurs.

Els grups-aula guanyadors en la fase d'àmbit estatal tindran com a premi un cap de setmana, durant el mes de juny, al Campus “ Per mi i per tots els meus companys”.

Els col·legis dels grups guanyadors en la fase d'àmbit estatal rebran un diploma acreditatiu del premi.

9. Legislació

Els drets de propietat dels suports físics dels treballs passaran a ser de l'ONCE, que podrà sol·licitar l'enviament del material original de qualsevol treball presentat, sense tenir-ne l’obligatorietat de retornar-lo. Quant als treballs originals guanyadors de la fase autonòmica (categories A, B i C), i sempre que es consideri que la presentació física n’aporta un valor afegit, serà necessari remetre'ls, a fi que se’n dugui a terme una valoració més exhaustiva per part del Jurat Nacional. Per les raons esmentades, es procedirà d'igual manera amb els treballs originals d'Educació Especial. Posat cas que aquests treballs depassin les mides d'un metre d'alt per un metre d'ample, quedarà a criteri del centre de l'ONCE fer-ne l'enviament o no.. Posat cas de depassar les mides, l'ONCE no assumirà les despeses de devolució del treball al centre.

En relació amb els drets de propietat intel·lectual, els participants cedeixen a l'ONCE durant un termini de 50 anys, sense límit territorial ni material, i amb possibilitat de cessió a tercers de la totalitat o una part dels drets patrimonials objecte de la cessió, els drets de reproducció, edició en suport paper i Internet, fixació, compilació, comunicació pública i explotació sobre els treballs elaborats.

L'ONCE i la seva Fundació es reserven el dret de processar, adaptar, modificar i corregir amb total llibertat els treballs guanyadors, amb la finalitat d'adaptar-los a les necessitats pròpies de l'objecte d'aquest Concurs.

La participació en el Concurs Escolar ONCE significa l'acceptació dels termes de la convocatòria, reflectits a les presents Bases

Les dades personals que sigui necessari recollir per a la participació en el Concurs es tractaran conforme a les normes establertes en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades). La recollida de les dades només es farà amb el consentiment del seu titular, per poder-les incorporar a fitxers titularitat de l'ONCE i processar-les exclusivament per a la finalitat que s'especifiqui en la llegenda adjunta al formulari de recollida de les dades. Les dades obtingudes a través dels formularis corresponents seran les imprescindibles per fer possible la participació en el Concurs.