El camí que ens fa iguals

BASES DEL CONCURS

BASES DEL 38 CONCURS ESCOLAR "EL CAMÍ QUE ENS FA IGUALS”

1ª- Objecte

El 38 CONCURS GRUP SOCIAL ONCE, amb el lema "EL CAMÍ QUE ENS FA IGUALS”, és un Programa d'Acció Educativa l'objectiu del qual és dur a terme una proposta pedagògicament actual i atractiva, basada en la LOMLOE que, a través de la presentació del nou isotip del Grup Social ONCE, permeti treballar els valors de la inclusió i la igualtat que ens mouen i que volem fer arribar a tota la societat, començant per l'entorn educatiu.

2ª- Àmbit

El concurs està dirigit a l'alumnat d'Educació Primària (cursos 3r, 4t, 5è i 6è), Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional (bàsica, mitja i superior) i Educació Especial, del conjunt de tots els centres educatius de l'Estat.

La participació es canalitzarà exclusivament a través dels centres educatius reconeguts pel Ministeri d'Educació i Formació Professional com a tals.

A més, i com a novetat en aquesta edició, convidem a participar les AMPA (Associacions de Mares i Pares de l'Alumnat). Podrà participar qualsevol AMPA legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent dels centres educatius que imparteixin ensenyaments d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i/o FP de tot l'Estat.

3ª- Categories de participació

 • A: 3r i 4t d'Educació Primària
 • B: 5è i 6è d'Educació Primària
 • C: Educació Secundària Obligatòria - Formació Professional Bàsica
 • D: Batxillerat i Formació Professional mitja i superior
 • E: Educació Especial
 • F: les AMPA dels centres

En les cinc primeres categories, la participació es realitzarà per aules completes (un treball-una aula) dirigides per un docent. Cada aula participant haurà de presentar un sol treball. En cas que un mateix treball sigui presentat per diferents aules, només s'admetrà a concurs el que s'hagi pujat primer a la plataforma. No s'admetran a concurs treballs realitzats per diferents aules.

Cada aula participarà sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs al qual pertanyin els alumnes. Com a excepció, s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diferents categories, tal com passa en els centres escolars rurals agrupats, aules de circ itinerants, aules especials de suport, etc. En aquests casos, l'aula participarà en la categoria en la qual tingui més alumnes. En cas d'empat, l'aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d'alumnes per aula que marqui la llei vigent per a cada nivell.

Per altra banda, per circumstàncies derivades de la pandèmia de coronavirus, la modalitat de participació podrà patir modificacions per adaptar-se a les mesures que hagin d'adoptar els centres educatius per tal de protegir la salut. Per tant, en cas que, per motius sanitaris, el col·legi estigui obligat a dividir l'aula en grups, es permetrà de manera excepcional, la participació de grup/treball. En qualsevol cas, per motius logístics i econòmics, el nombre màxim d'alumnes que participin amb el conjunt dels grups/aula no podrà superar, en cap cas, el màxim de 25 alumnes per aula.

Pel que fa a la categoria F, podran participar en aquesta categoria totes les AMPA dels centres públics, privats i concertats de l'Estat, a través de la presentació d'un únic projecte per fer el seu centre educatius més inclusiu. Si en un mateix centre hi hagués diferents AMPA, cadascuna podrà presentar un treball diferent.

4ª- Treballs que s'han de realitzar

 • Categories A, B i E (Primària i Educació Especial):

  CARTELL que reivindiqui les pautes per fomentar la INCLUSIÓ i la igualtat dins del seu entorn en una de les quatre àrees: lleure, educació, ocupació i accessibilitat universal.

  S'enviarà en línia a través de l'Àrea Privada del professor en format .jpg amb un pes màxim de 2 MB. El cartell tindrà un títol que no superarà els 140 caràcters i, per facilitar-ne l'accessibilitat, incorporarà una audiodescripció (explicant el cartell de manera concreta i detallada: imatges, colors, estructura, missatge...) amb una duració màxima d'un minut. Els participants podran gravar aquesta audiodescripció a través de l'Àrea Privada en la seva zona de pujada de treballs o adjuntar un arxiu en format .mp3, .mp4, .wav, .aac o .3gp.

  Per a la realització del cartell, els alumnes podran seleccionar retalls de revistes i diaris, utilitzar imatges d'Internet, fer fotos ells mateixos o realitzar una barreja de les opcions anteriors. A més, podran comptar amb totes les tècniques a les quals puguin accedir, des de les més tradicionals, com la il·lustració o el collage, a qualsevol programa informàtic de tractament d'imatges del qual disposin.

  En el cas que el treball no sigui digital, haura de fotografiar-se o escanejar-se i s'haurà de pujar a la web com s'ha indicat anteriorment.

  IMPORTANT: Consulta el punt 10.- Legislació.

 • Categories C i D (ESO, FP i Batxillerat):

  PEÇA AUDIOVISUAL (vídeo) que reivindiqui la INCLUSIÓ en el seu entorn, en una de les quatre àrees: lleure, educació, ocupació i accessibilitat universal.

  La duració màxima de la peça audiovisual serà de 60 segons. S'enviarà en línia a través de l'Àrea Privada del professor en format .avi/.mp4/.mov amb un pes màxim de 100 MB.

  L'audiovisual anirà acompanyat d'un títol que no superarà els 140 caràcters, i del seu guió, per facilitar-ne l'accessibilitat.

  IMPORTANT: Consultar el punt 10.- Legislació.

Nota: TREBALLS ORIGINALS

L'ONCE podrà sol·licitar l'enviament del material original de qualsevol treball presentat, no tenint obligació de tornar-lo, per a la seva millor valoració (en qualsevol fase i categoria).

 • Categoria F (AMPA):

  PROJECTE per promoure la inclusió en el centre escolar que inclogui tot l'alumnat, en una de les quatre àrees: lleure, educació, ocupació i accessibilitat universal. Per això hauran d'emplenar una fitxa-guió que servirà de resum de la proposta a implementar en el centre. L'ONCE es reserva el dret de sol·licitar més informació sobre el proojecte presentat.

  Les propostes presentades hauran de comptar amb el vist-i-plau o acceptació de la direcció del centre on s'implementarà el projecte com a prova de la seva viabilitat. Els projectes presentats poden haver estat implantats o desenvolupats de manera total o parcial en els centres escolars durant els cursos acadèmics 2020/2021 o 2021/2022, o bé desenvolupar-se en el pròxim curs 2022/2023, però sempre han de ser projectes originals.

Per a totes les categories, els treballs podran presentar-se en castellà, català, èuscar, gallec i anglès. Per facilitar la feina del jurat estatal, els treballs que arribin a la fase nacional que hagin estat realitzats en català, èuscar, gallec o anglès s'hauran de traduir al castellà. En el cas que el grup participant no presenti la traducció, aquesta l'haurà de dur a terme la corresponent Delegació Territorial de l'ONCE.

5ª.- Criteris de valoració

CREATIVITAT

El jurat tindrà en compte l'originalitat del treball.

QUALITAT

Així mateix, es tindrà en compte la cura i la presentació dels treballs i tècniques utilitzades, i la seva possible adaptació a l'objecte del concurs.

MISSATGE

L'adequació del treball per transmetre els valors de la temàtica d'aquesta edició.

ACCESSIBILITAT

Considerant l'accesibilitat com un factor imprescindible per a la inclusió social i com un exemple de solidaritat també en l'àmbit educatiu, es valorarà de manera específica l'esforç realitzat perquè els treballs presentats siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

ACTUAR SUMANT

El jurat valorarà aquells projectes que trascendeixin els límits de l'aula i busquin involucrar a altres persones del seu entorn (companys d'altres aules, veïns, familíes, administració...).

6ª- Participació

Per participar, els directors o professos dels centres educatius, i també els presidents de les AMPA hauran de registrar-se a través de:

 • la web del concurs www.concursoescolaronce.es
 • el telèfon gratuït 900 808 111

El docent que coordini els grups participants es responsabilitzarà d'omplir correctament totes les dades sol·licitades (del centre i del professor) en el formulari de registre, i també de pujar posteriorment a la web el treball de la seva aula.

En el cas de les AMPA, serà el seu representant qui realitzarà la inscripció i la pujada del treball corresponent.

El període de participació comença el 13 de setembre de 2021 i finalitza el 4 de febrer de 2022. En el cas de la categoria F, el període finalitza el 31 de març de 2022. L'organització del concurs es reserva el dret d'ampliar el termini de participació si ho considera necessari. En qualsevol cas, per tal d'augmentar la participació, i segons el seu propi criteri, cada jurat podrà admetre treballs fins a dos dies abans de la data del veredicte.

7ª- Fases de la valoració del concurs i jurats

 • Fase d'àmbit provincial

  Hi participen tots els treballs, de les categories A, B i C, presentats pels centres escolars de cada província, i els guanyadors passen a la fase següent.

  En el cas que en alguna província hi hagi més de 100 treballs per categoria que hagin de ser valorats pel jurat, la coordinació provincial podrà sol·licitar una mesa tècnica, formada per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en inclusió, per realitzar una valoració prèvia de tots els treballs.

  Els jurats provincials es reuniran abans del 31 de març de 2022.

  Es consituirà un jurat d'àmbit provincial en aquelles delegacions territorials, direccions de zona, direccions de suport i agències de l'ONCE radicades en cada una de les capitals de província.

  Es recomana que els jurats provincials estiguin formats, com a mínim, per sis membres: tres representants de l'ONCE (un de l'àrea de la representació, un de l'àrea de la gestió i un professional especialitzat dels Equips Específics d'Atenció Educativa d'aquest àmbit territorial, preferentement un professional del Grup ACCEDO) i en la mesura del que sigui possible, tres persones més que poden pertànyer als àmbits de la comunicació, l'educació, l'administració pública, el tercer sector o qualsevol altra entitat que sigui d'interès.

 • Fase d'àmbit autonòmic

  En cada comunitat autònoma se seleccionarà un treball per cada categoria (A, B i C) entre els guanyadors de la fase anterior. Aquests treballs passaran a competir en la fase estatal.

  Es constituirà un jurat d'àmbit autonòmic en cada una de les delegacions territorials.

  Les comunitats autònomes uniprovincials i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla començaran a concursar en aquesta fase. La coordinació d'aquests centres també podrà sol·licitar una mesa tècnica en el cas que hi hagi més de 100 treballs per categoria que s'hagin de valorar per part del jurat.

  Els jurats autònomics es reuniran abans del 29 d'abril de 2022.

  Les delegacions territoriales de l'ONCE, segons les seves pròpies necessitats, podran decidir si convoquen el jurat de la fase provincial en la mateixa data i amb els mateixos membres que per a la fase autonòmica.

  A la composició dels jurats provincials s'incorporarà en aquesta fase un representant de la Conselleria d'Educació de la comunitat autònoma corresponent, al nivell més alt possible.

 • Fase d'àmbit estatal

  Es premiarà un treball per cada categoria (A, B, C, D, E i F). Els treballs de les categories D, E i F participaran únicament en la fase final del concurs i seran avaluats per un jurat d'àmbit estatal.

  Els treballs de la categoria D els valorarà prèviament una mesa tècnica que estarà constituïda per professionals de l'àmbit de la docència i especialistes en inclusió. Aquesta mesa seleccionarà un màxim de 20 treballs que passaran a competir en la fase estatal, el jurat de la qual escollirà cinc finalistes d'aquest llistat previ, entre els quals escollirà al que serà el guanyador estatal.

  Els treballs de la categoria E (Educació Especial) seran valorats per un equip tècnic del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que realitzarà una selecció de cinc treballs finalistes, entre els quals escollirà el guanyador estatal.

  Els treballs de la categoria F seran valorats prèviament per una mesa tècnica, que seleccionarà un màxim de deu treballs que seran valorats pel jurat estatal per escollir el projecte guanyador.

  El jurat estatal es reunirà abans del 20 de maig de 2022.

  El jurat d'àmbit estatal es compondrà, a més dels representats indicats en la fase autònomica, d'una persona relacionada amb el món de l'educació especial, algun representant de la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos) i/o de la CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado) i altres personalitats rellevants relacionades amb la temàtica del concurs.

En cadascun dels jurats, el membre representant de l'ONCE actuarà com a president/a i ostentarà el vot de qualitat per dirimir, en el seu cas, l'empat en la votació del jurat.

En cap cas els jurats podran adjudicar a dos o més treballs el mateix lloc en la classificació.

No es podrà deixar desert cap premi en cap categoria, en cap de les fases, sempre que hi hagi, com a mínim, dos treballs presentats que compleixin els requisits d'aquest concurs. En cas de desqualificació d'un treball per no complir amb els requisits, el jurat ho haurà de justificar reflectint-ho en l'acta del veredicte.

Les decisions i interpretacions dels jurats seran inapel·lables.

Un cop seleccionats els treballs guanyadors, es publicaran a la web del concurs en els quatre dies laborables següents al veredicte dels jurats.

8ª- Premis

Tant a l'alumnat com al professorat participant se'ls enviarà un llapis amb mina multicolor (vermell, blau, verd i groc).

Els estudiants i personal docent guanyadors en la fase d'àmbit provincial rebran una motxilla gravada amb motius del concurs.

Els grups guanyadors en la fase autonòmica i els grups dels treballs seleccionats com a finalistes de les categories D i E (cinc i cinc respectivament) seran premiats amb una experiència escape room per gaudir a l'aula.

Les aules guanyadores en la fase d'àmbit estatal rebran una tauleta per a cada alumne i el professor, premi valorat en 225 €/unitat, (IVA inclòs) més un diploma acreditatiu del premi.

En el cas de la categoria F, el projecte que sigui millor valorat pel jurat rebrà 3.000 € per poder dur-lo a terme en el seu centre escolar. L'ingrès del premi es realitzarà al compte corrent la titularitat del qual correspongui a l'AMPA i prèviament se'n requerirà el certificat de titularitat.

9ª.- Materials de suport

Presentem una proposta didàctica que, amb una metodologia pròpia, convida els estudiants a analitzar, reflexionar, debatre i treballar en equip per realitzar el treball basat en la INCLUSIÓ del seu entorn, en una d'aquestes quatre àrees: lleure, educació, accessibilitat universal o ocupació.

A principis del curs 2021/2022 es farà arribar als centres escolars, per correu postal, un enviament format per un cartell A2 amb tota la informació del concurs i quatre fullets per a la seva difusió entre els coordinadors dels diferents nivells educatius i les AMPA.

Els professors i AMPA tindran disponible en línia una guia de suport completa i material didàctic, elaborat per experts en la matèria, a més d'altres recursos per facilitar la participació i comprensió de la temàtica d'aquesta edició.

Tota la informació es podrà consultar a la web www.concursoescolaronce.es a partir del dia 13 de setembre de 2021. A més, es podrà accedir al material a la web i descarregar i/o i imprimir-lo directament, a partir d'octubre de 2021. El material estarà disponible en castellà, català, gallec, èuscar i anglès, tots en versió accessible.

10ª- Legislació

ACCEPTACIÓ BASES LEGALS

La participació en el Concurs Grup Social ONCE suposa l'acceptació dels termes de la convocatòria, reflectits en aquestes bases legals i en l'extracte del concurs que es troben en la seva web: www.concursoescolaronce.es.

FISCALITAT

Els premis estaran subjectes a retenció o ingrés en compte d'acord amb la normativa fiscal vigent en el moment del pagament.

DRETS IMATGE/VEU

El professorat participant ha d'assegurar-se que disposa dels documents de cessió de drets d'imatge/veu de l'alumnat que pugui aparèixer en els treballs (també en l'àudiodescripció), amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria, degudament signats pels alumnes o els seus representants legals si són menors d'edat.

A la pàgina web del concurs es posarà a disposició dels participants un document de cessió de drets d'imatge/veu que s'haurà d'adjuntar necessàriament quan es pugi el treball a la plataforma.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Un cop realitzada la valoració del treball pel jurat corresponent (que sempre es realitzarà sobre l'original presentat), l'ONCE es reserva el dret de processar, adaptar i corregir els treballs presentats a concurs, en el sentit més ampli que es pugui entendre.

La participació en aquesta convocatòria implica que el professorat i els alumnes participants en els treballs guanyadors en la fase d'àmbit autonòmic (categories A, B i C) i finalistes (categories D i E) cedeixen a l'ONCE en exclusiva durant un termini de 50 anys, sense límit territorial, material ni geogràfic, i amb possibilitat de cessió a tercers (la totalitat o una part dels drets patrimonials objecte de la cessió), tots els drets de reproducció, edició en suport paper i electrònic, fixació, compil·lació, comunicació pública, transformació, distribució per qualsevol mitjà o format (inclòs Internet i xarxes socials) i, en general, explotació sobre els treballs elaborats.

A la pàgina web del concurs es posarà a disposició dels participants un document de cessió de drets de propietat intel·lectual que s'haurà d'adjuntar necessàriament quan es pugi el treball a la plataforma.

DRETS DE TERCERS

Si es fes servir qualsevol contingut (música, imatge, eslògan, etc.) propietat de tercers, els professors participants hauran d'assegurar que estan lliures de drets o que disposen dels drets d'imatge/veu o de propietat intel·lectual corresponents amb l'extensió que sigui necessària segons els termes d'aquesta convocatòria.

Per a la presentació dels treballs a través de la web, se sol·licitarà confirmació de comptar amb tota la documentació referent als drets, que haurà de ser aportada per la persona que pugi el treball. Posteriorment, es realitzarà una revisió d'aquest aspecte i se sol·licitarà la documentació que no hagi estat facilitada.

En el cas que finalment resultés premiat un treball on no estigui suficientment justificat que està lliure de drets de tercers, o no s'hagin presentat les corresponents cessions de drets d'imatge/veu i de propietat intel·lectual, l'ONCE podrà modificar-lo per a la seva publicació, o bé optar per no publicar-lo, sense perjudici de percebre el premi atorgat en la seva fase i categoria.

El Grup Social ONCE no serà responsable dels drets d'imatge/veu dels participants ni de cap reclamació relacionada amb el drets d'imatge/veu o de propietat intel·lectual dels participants o de tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que calgui recaptar per a la participació en el concurs seran tractades conforme a les normes establertes en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). La recollida de les dades només es realitzarà amb el consentiment del seu titular per tal que aquestes dades puguin ser incorporades a fitxers titularitat de l'ONCE i tractades exclusivament per a la finalitat que s'especifiqui en la llegenda adjunta al formulari de recollida de les dades que estarà publicat a la web del concurs. Les dades obtingudes a través dels formularis corresponents seran les mínimes imprescindibles per fer possible la participació en el concurs.