Bases del concurs

1a - OBJECTE

El 40 CONCURS ONCE, amb el lema "Quatre dècades d'inclusió. Uneix-te a la història" és una proposta educativa que té com a objectiu sensibilitzar els i les més joves sobre la necessitat d'aconseguir una societat més inclusiva i accessible.

En aquesta edició, com en l'anterior, l'alumnat podrà adquirir els coneixements a través d'un videojoc educatiu. Aprofitarem l'èxit del 2023 del videojoc Oncity per desenvolupar-ne ara una versió convertida en una "màquina del temps", amb la qual l'alumnat podrà viatjar a les quatre dècades del concurs escolar. Les il·lustracions i els personatges estaran dissenyats recordant l'estil de cada època (roba, escenaris, etc.): dècada dels vuitanta, els noranta, primera dècada del segle XXI, segona dècada del segle XXI, etapa actual, fins l'any 2024. En cada etapa, descobriran diferents fites i avenços que han assolit les persones amb discapacitat i que han marcat la història de moltes persones en aquests 40 anys.

2a - Àmbit

La iniciativa està dirigida a l'alumnat d'educació primària (cursos 3r, 4t, 5è i 6è), educació secundària obligatòria i FP bàsica i educació especial, del conjunt de tots els centres educatius de l'Estat.

La participació es canalitzarà exclusivament a través dels centres educatius reconeguts pel Ministeri d'Educació i Formació Professional com a tals.

3a - Treball a fer

Totes les categories participaran en línia i el treball que s'haurà de presentar serà el mateix per a totes. L'alumnat de cada aula haurà de crear, treballant en equip i des d'un sol ordinador, una paraula nova que expressi la importància de la inclusió de les persones amb discapacitat en la societat actual. L'alumnat se sumarà a la història creant l'INCLUSIONARI, el primer diccionari de la inclusió creat per nens i nenes.

Les paraules, juntament amb el seu significat, s'hauran de plasmar en un cartell creatiu. Per dissenyar aquesta peça, a la web del Concurs Escolar, dins de l'àrea privada, hi haurà una pissarra digital on es podran treballar les opcions següents:

 • Escriure la paraula i la seva definició podent escollir entre diferents tipus de fonts i colors.
 • Pujar imatges, col·locar-les i canviar-ne la mida, per decorar el cartell i afegir un toc personal amb fotos i dibuixos. NOTA: cal tenir els drets de les imatges que s'afegeixin. No està permès pujar fotografies de l'alumnat o persones menors d'edat. Els treballs que no compleixin aquests requisits seran desqualificats.
 • Col·locar stickers predeterminats d'icones relatives a la gràfica de la 40a edició.
 • Dibuixar a mà alçada amb una eina tipus "llapis/esprai".

El cartell també es podrà elaborar físicament i pujar-lo a la plataforma mitjançant una fotografia o l'escaneig.

L'alumnat haurà de pujar una audiodescripció del cartell i ho podrà fer a través de la pissarra digital.

Quan el o la docent pugi el cartell i l'audiodescripció, la plataforma generarà un codi QR (que contindrà l'audiodescripció) que s'inclourà a la peça creativa a la part inferior dreta.

NOTA: consulta l'apartat 10è "Legislació, drets de veu".

Els treballs es podran presentar en castellà, català, basc, gallec i anglès. Per facilitar la labor del jurat estatal, els treballs que arribin a la fase estatal que hagin estat fets en català, basc, gallec o anglès s'hauran de traduir al castellà. En cas que el grup participant no presenti la traducció, aquesta tasca s'haurà de dur a terme per part de la delegació de l'ONCE corresponent.

NOTA: conscient de la teva responsabilitat davant la societat i com a operador de loteria social i membre de l'Associació Mundial de Loteries (WLA) i de l'Associació Europea de Loteries (EL), l'ONCE ha subscrit els principis de joc responsable. Segons aquests principis, als treballs que es presentin a concurs no es podrà fer cap referència a loteries, ni cap al·lusió a cap joc d'atzar, ja sigui a través d'imatges, frases o qualsevol altre element.

4a-Categories de participació

 • A: 3r i 4t d'educació primària
 • B: 5è i 6è d'educació primària
 • C: Educació secundària obligatòria i formació professional bàsica
 • E: Educació especial

La participació es farà per aules completes (un treball - una aula) i estaran dirigides per un o una docent. Cada aula participant haurà de presentar només un treball. En cas que un mateix treball sigui presentat per aules diferents, només s'admetrà a concurs el que s'hagi pujat primer a la plataforma. No s'admetran a concurs treballs elaborats per més d'una aula.

Cada aula participarà sempre dins la categoria corresponent, segons el cicle al qual pertanyi l'alumnat. Com a excepció, s'adaptaran treballs que corresponguin a alumnes de diferents categories, tal com passa en els centres escolars rurals agrupats, les aules de circ itinerants, les aules especials de suport, etc. En aquests casos, l'aula participarà en la categoria en la qual hi hagi més alumnes. En cas d'empat, l'aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d'alumnes per aula que marqui la llei vigent per a cada nivell.

Pel que fa la categoria E, d'educació especial, hi podran participar exclusivament els centres oficials que ofereixin ensenyaments dirigits específicament a alumnat amb necessitats educatives especials.

NOTA: aquelles aules que estiguin cursant cicles de formació professional dirigits a l'atenció a la diversitat, participaran en la categoria C, sempre que compleixin les bases, i aquelles aules que, dins d'un centre educatiu ordinari, comptin amb alumnat amb NEE no participaran en la categoria E, sinó en aquella que correspongui a la majoria de l'alumnat del grup.

5a - Criteris de valoració

CREATIVITAT I EFICÀCIA DE LA PARAULA I LA SEVA DEFINICIÓ: aquelles paraules la definició de les quals respongui a una necessitat actual de la inclusió i de les persones amb discapacitat.

CREATIVITAT DEL CARTELL: la creativitat plàstica amb la qual es plasma la paraula i la seva definició.

ACCESSIBILITAT DEL TREBALL: considerant l'accessibilitat com un factor imprescindible per a la inclusió social i com un exemple de solidaritat també en l'àmbit educatiu, es valorarà de manera específica l'esforç dut a terme per tal que els treballs presentats siguin accessibles per a les persones amb discapacitat (Braille, llenguatge de signes, etc.).

6a - Participació

Per participar-hi, els directors o directores o professors o professores dels centres educatius hauran de registrar-se a través de:

El o la docent que coordini els grups participants es responsabilitzarà de complimentar de manera correcta totes les dades sol·licitades (del centre i del professor o professora) en el formulari de registre i també la posterior pujada a la web del treball de la seva aula.

El període de participació començarà el 30 d'octubre de 2023 i s'acabarà el 7 de febrer de 2024. L'organització del Concurs es reserva el dret d'avançar la data de començament de participació (prèvia comunicació a la seva web) i també d'ampliar-ne el termini, si ho considera necessari. En qualsevol cas, per tal de fomentar la participació, i segons el seu propi criteri, cada jurat podrà admetre treballs fins a dos dies abans de la data del dictamen.

NOTA: els i les docents que vulguin sol·licitar un certificat de participació en aquesta edició del Concurs ho hauran de fer abans del 31 de desembre de 2024, i quedarà a discreció de la coordinació del concurs la seva emissió un cop passada aquesta data.

7a - Fases de la valoració del Concurs i Jurats

 • Fase d'àmbit autonòmic

  A cada comunitat autònoma se seleccionarà un treball guanyador per a cadascuna de les categories següents: A, B i C. Aquests treballs passaran a competir en la fase estatal.

  Es constituirà un jurat d'àmbit autonòmic en cadascuna de les delegacions de l'ONCE, i també a les seus de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.

  En els casos en els quals es presentin més de 100 treballs per categoria, la coordinació d'aquests centres podrà sol·licitar una mesa tècnica, que valorarà la totalitat dels treballs i reduirà el llistat a 100 per categoria.

  Els jurats autonòmics es reuniran abans del 15 de març de 2024.

  Es recomana que els jurats autonòmics estiguin formats, com a mínim, per sis membres: tres representants de l'ONCE (un de l'àrea de la gestió i un professional especialitzat dels equips específics d'atenció educativa d'aquest àmbit territorial, preferentment un professional del Grupo ACCEDO) i, en la mesura en què sigui possible, tres persones més, que puguin pertànyer als àmbits de la comunicació, el disseny, l'educació, l'Administració pública, el sector terciari o qualsevol altra entitat que sigui d'interès. És desitjable que participi en el jurat un o una representant de la Conselleria d'Educació de la comunitat autònoma corresponent, al nivell més alt possible.

 • Fase d'àmbit estatal

  Es premiarà un treball per a cada categoria (A, B, C i E). Els treballs de la categoria E participaran només en la fase final del Concurs i seran avaluats per un jurat d'àmbit estatal, format per un equip tècnic del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que farà una selecció de cinc treballs finalistes, entre els quals triarà el guanyador estatal.

  El jurat estatal es reunirà abans del 26 d'abril de 2024.

  El jurat d'àmbit estatal estarà format, a més dels representants esmentats en la fase autonòmica, per una persona relacionada amb el món de l'educació especial i altres personalitats rellevants relacionades amb la temàtica del Concurs.

El responsable de cada Centre de l'ONCE en el qual es constitueixi el jurat autonòmic designarà un responsable del Concurs i haurà de comunicar el seu nom al més aviat possible a la Direcció de Comunicació, Imatge i Marca. Aquest responsable farà les feines pròpies de coordinació, informació i suport al Concurs.

En cadascun dels jurats, el membre representant de l'ONCE de més rang actuarà com a president o presidenta i ostentarà el vot de qualitat per dirimir, en el seu cas, l'empat en la votació del jurat.

En cap cas els jurats no podran classificar dos o més treballs al mateix lloc en la classificació.

No es podrà deixar desert cap premi en cap categoria, en cap fase, sempre que hi hagi com a mínim dos treballs presentats que compleixin els requisits d'aquest Concurs. En cas de desqualificació d'un treball perquè no compleix els requisits, la desqualificació s'haurà de justificar per part del jurat i haurà de quedar reflectida en l'acta del dictamen.

Les decisions i les interpretacions dels jurats seran inapel·lables.

Un cop seleccionats els treballs guanyadors, es publicaran a la web del Concurs en els 7 dies laborables següents al dictamen dels jurats.

8a - Premis

 • - Premi per als i les docents que més aules inscriguin i presentin més treballs en el Concurs. Es lliurarà un premi per categoria (quatre premis en total). En cas d'empat, es tindrà en compte el percentatge d'alumnes que hagin completat el recorregut del videojoc. El premi consistirà en una experiència de cap de setmana valorada en 300 € (impostos inclosos).
 • L'alumnat i els i les docents dels grups guanyadors en la fase autonòmica i els cinc grans grups dels treballs seleccionats com a finalistes de la categoria E seran premiats amb una activitat per a tota l'aula, valorada amb un màxim de 500 euros, IVA/IGIC inclòs. Aquests premis no es podran bescanviar pel seu import en metàl·lic., de manera que l'ONCE n'assumirà la despesa màxima prevista amb factura emesa a nom de l'agència The Modern Kids and Family, assignada per l'ONCE per a la gestió d'aquest Concurs. El termini per dur a terme l'activitat serà fins al 31 d'octubre de 2024. Aquells premis que, després de les comunicacions oportunes per part de l'organització del Concurs, no s'hagin bescanviat en aquesta data, seran donats a la Federación Española del Banco de Alimentos (se n'ingressarà el valor en metàl·lic).
 • En aquesta edició es crea un nou premi: la votació popular. Es durà a terme una votació per escollir una paraula entre totes les guanyadores en la fase autonòmica. L'alumnat i el professorat guanyadors d'aquest premi rebran un smartwatch.

A partir de l'1 d'abril a través de la web, www.concursoescolaronce.es qualsevol persona que hi accedeixi podrà exercir el seu dret a votar un únic treball dels 57 corresponents als guanyadors de les categories participants en la fase d'àmbit autonòmic (A, B i C).

El treball amb més vots rebrà el premi especial del públic. La votació tindrà lloc des de les 00.00 hores del dia 1 d'abril fins a les 13.00 h del dia 15 d'abril. Amb la finalitat de fer la votació de manera totalment transparent, aquesta es durà a terme públicament a través de la pàgina web oficial www.concursoescolaronce.es, en la qual es publicaran tots els treballs seleccionats com a guanyadors autonòmics.

Atesos els objectius del Concurs Escolar, es convida les persones que votin a tenir en compte els criteris de valoració descrits per als jurats que valoraran la resta de premis.

Podran emetre el seu vot les persones físiques que ho vulguin. Només es podrà votar una única vegada per persona i per això s'establiran limitacions tècniques d'identificació de correu electrònic i IP, que permetin garantir aquest punt dins del que sigui possible. Els vots rebuts s'aniran sumant setmanalment al comptador de cada treball, tot i que el seu registre es podria retardar uns minuts en funció de la qualitat de la connexió de cada usuari. El conjunt d'aquests vots es denominarà "votació popular". Així mateix, per facilitar el seguiment de les votacions per part dels centres participants i garantir la transparència, la web www.concursoescolaronce.es comptarà amb una pàgina de rànquing, que s'actualitzarà setmanalment i on s'anirà registrant el nombre de vots rebuts per a cada projecte.

Per garantir la seguretat de les votacions, l'ONCE es reserva el dret a auditar les votacions i també a establir mecanismes antifrau per anul·lar els vots duplicats, els fraudulents (fets a través de bots, etc.), els que s'hagin emès utilitzant mesures d'ofuscament (per exemple, VPN, proxies, etc.) o, en general, els que s'hagin fet en contra d'aquestes normes. L'ONCE es reserva el dret a restar vots o a eliminar qualsevol candidatura que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del Concurs o aquella de la qual s'evidenciï o se sospiti una actuació irregular en el sentit descrit. L'ONCE queda exonerada de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la falta temporal de disponibilitat o dels errors d'accés a la pàgina web habilitada per a la votació de les candidatures.

Les aules guanyadores en la fase d'àmbit estatal (4 en total) rebran una tauleta per a cada alumne o alumna i per al professor o professora. A més, els centres guanyadors en l'àmbit nacional rebran un diploma acreditatiu.

9a - Materials de suport

La proposta didàctica està basada en l'aprenentatge a través del videojoc educatiu "Oncity II: quatre dècades d'inclusió". L'objectiu és sensibilitzar l'alumnat participant, convidant-lo a empatitzar amb les persones que tenen discapacitat visual, discapacitat auditiva, discapacitat física i discapacitat intel·lectual, a través d'una experiència inclusiva.

El videojoc està format per vuit minijocs, preguntes tipus quiz i contingut sorpresa que en aquesta ocasió farà referència a materials i històries de les quatre dècades anteriors del Concurs Escolar, i on l'alumnat podrà conèixer els avenços i fets més rellevants que s'han produït en aquest període en relació amb la inclusió.

Cada recorregut completat serà un aprenentatge.

A més, els i les docents tindran disponible material didàctic (en format en línia) que servirà de suport per facilitar la participació i la comprensió de la temàtica d'aquesta edició. Aquest material ha estat elaborat per experts en la matèria.

Tota la informació relativa a aquesta edició del Concurs es podrà consultar a la web www.concursoescolaronce.es des del dia 12 de setembre de 2023.

Al videojoc i a tot el material didàctic s'hi podrà accedir a partir del 30 d'octubre de 2023. El material didàctic estarà disponible en castellà, gallec, català, basc i anglès, tot ell en versió accessible, i es podrà descarregar i/o imprimir directament des de la web.

10a - Legislació

ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS

La participació en el Concurs Grup Social ONCE suposa l'acceptació dels termes de la convocatòria, que estan reflectits en aquest ofici circular i es resumeixen en l'extracte de les bases del concurs que es troben a la web: www.concursoescolaronce.es.

FISCALITAT

Els premis estaran subjectes a retenció o ingrés en compte d'acord amb la normativa vigent en el moment del pagament.

DRETS DE VEU

El professorat participant s'ha d'assegurar que disposa dels documents de cessió de drets de veu de l'alumnat que pugui aparèixer en l'audiodescripció dels treballs, amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria, degudament signats pels o les alumnes o els seus o les seves representants legals si són menors d'edat. A la pàgina del Concurs es posarà a disposició dels i les participants un document de cessió de drets de veu que s'haurà d'adjuntar necessàriament en pujar el treball a la plataforma.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Un cop feta la valoració del treball per part del jurat corresponent (que sempre es durà a terme sobre l'original presentat), l'ONCE es reserva el dret de processar, adaptar i corregir els treballs presentats a concurs, en el sentit més ampli que es pugui entendre.

La participació en aquesta convocatòria implica que el professorat i l'alumnat participant en els treballs guanyadors de la fase d'àmbit autonòmic (categories A, B i C) i finalistes de la categoria E cedeixen a l'ONCE en exclusiva durant un termini de 50 anys, sense límit territorial, material ni geogràfic, i amb possibilitat de cessió a tercers (la totalitat o una part dels drets patrimonials objectes de la cessió), tots els drets de reproducció, edició en suport paper i electrònic, fixació, compilació, comunicació pública, transformació, distribució per qualsevol mitjà o format (inclòs Internet i xarxes socials) i, en general, explotació sobre els treballs elaborats.

A la pàgina web del Concurs es posarà a disposició dels i les participants un document de cessió de drets de propietat intel·lectual que s'haurà d'adjuntar necessàriament en pujar el treball a la plataforma.

DRETS DE TERCERS

Si s'utilitza qualsevol contingut (imatge, eslògan, música, etc.) propietat de tercers, els professors i professores participants s'hauran d'assegurar que estiguin lliure de drets o que disposen dels corresponents drets d'imatge/veu o de propietat intel·lectual amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria.

Per a la presentació dels treballs a través de la web, se sol·licitarà la confirmació que es compta amb tota la documentació referent als drets, que la persona que pugi el treball haurà d'aportar. Posteriorment, es farà una revisió d'aquest aspecte i se sol·licitarà aquella documentació que no hagi esta facilitada.

Tots els treballs que no disposin dels permisos pertinents quedaran desqualificats. Si, per qualsevol circumstància aliena al Grup Social ONCE, finalment resultés premiat un treball on no està prou justificat que estigui lliure de drets de tercers o pel qual no s'hagin presentat les cessions de drets d'imatge/veu i de propietat intel·lectual corresponents, o s'hagin revocat posteriorment, l'ONCE el podrà modificar per a la seva publicació o bé podrà optar per no publicar-lo. Així mateix, el treball no podrà optar a la participació en la fase següent, sense perjudici de percebre el premi atorgat en la seva fase i categoria.

El Grup Social ONCE no serà responsable dels drets d'imatge/veu dels participants ni de cap reclamació relacionada amb els drets d'imatge/veu o de propietat intel·lectual dels o les participants o de tercers.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que calgui recollir per a la participació en el Concurs es tractaran segons les normes establertes en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). La recollida de les dades només es durà a terme amb el consentiment del seu titular perquè aquestes dades puguin ser incorporades a fitxers de titularitat de l'ONCE i tractades exclusivament per a la finalitat que s'especifica a la llegenda que s'adjunta al formulari de recollida de les dades que estarà publicat a la web del Concurs. Les dades obtingudes a través dels formularis corresponents seran les mínimes imprescindibles per fer possible la participació en el Concurs.

ENLLAÇOS DESTACATS: