Reinventem plegats
una escola per a tot@s
Whatsapp 682 789 326
Truca'ns 900 808 111

Bases del Concurs

Aquestes Bases Legals han estat elaborades a partir de l'Ofici-Circular Núm. 41/2017, de 2 d'octubre, de la Direcció General adjunta de Coordinació i Recursos Humans i Generals. Registre general número: 2017/0308049.

1. Àmbit del Concurs Escolar ONCE

El Concurs està dirigit a l'alumnat d'Educació Primària (cursos de 3r, 4t, 5è i 6è), Educació Secundària, FP Bàsica, Batxillerat, Formació Professional (mitjana i superior) i Educació Especial, del conjunt de tots els centres educatius de l'Estat espanyol.

2. Participació i materials

Els directors o professors del conjunt dels Centres Educatius de l'Estat es poden registrar en el Concurs Escolar i accedir als materials de participació, a través de la web (www.concursoescolaronce.es)a partir del 15 de setembre. També es poden registrar via telefònica a través del número gratuït 900 808 111. La data límit de registre i participació és el 4 de febrer de 2018. L'organització del Concurs ONCE es reserva el dret d'ampliar el termini de registre i participació si ho considera necessari.

3. Categories de participació

La participació es farà per aules senceres, dirigides per un docent i, segons el curs, la classe participarà en una d'aquestes cinc categories:

 • A (3r i 4t d'Ed. Primària)
 • B (5è i 6è d'Ed. Primària)
 • C (Ed. Secundària i FP Bàsica)
 • D (Batxillerat i Formació Professional Mitjana i Superior)
 • E (Ed. Especial)

Els treballs d'aquestes dues últimes categories només participaran a la fase final del Concurs i s'avaluaran per part d'un jurat d'àmbit estatal.

La participació en el Concurs es farà mitjançant un treball per aula (un treball, una aula) i sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs a què pertanyin els alumnes. Com a excepció s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories tant als centres escolars rurals agrupats (CRA) com a aules de circ itinerants, així com a qualsevol altra modalitat que reuneixi característiques similars.

4. Contingut de la proposta

 1. Els alumnes de Primària i Educació Especial (categories A, B i E) hauran de fer un CARTELL PUBLICITARI que reivindiqui una escola inclusiva. S'enviarà en línia a través de la Zona Privada del professor en format .jpg amb un pes màxim de 2MB. El cartell anirà acompanyat d'un títol que no superi els 140 caràcters. A més, i per facilitar l'accessibilitat del treball de participació, s'haurà d'incorporar una àudio-descripció del cartell amb una duració màxima d'un minut. Els participants podran gravar aquesta àudio-descripció a través de l'Àrea Privada a la seva zona de càrrega de treballs o adjuntar un arxiu en format .mp3/ .mp4/ .wav/ .aac/ .3gp

  Els alumnes d'ESO, FP I BATXILLERAT (categories C i D) hauran de fer una peça audiovisual, que reivindiqui una escola inclusiva, amb una duració màxima de 60 segons. S'enviarà en línia a través de l'Àrea Orivada del professor en format .avi/.mp4/.mov (formats admesos per YouTube) amb un pes màxim de 100MB. En el cas de fer servir música en el MINI-CURT, aquesta estarà lliure de drets per evitar incompatibilitats o rebuig a la plataforma YouTube. De la mateixa manera, si es fan servir continguts o imatges propietat de tercers, els professors participants hauran d'assegurar-se que estan lliures de drets o que disposen dels drets de propietat intel·lectual corresponents amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria. Els professors participants s'hauran d'assegurar que disposen dels drets d'imatge dels alumnes que puguin aparèixer en el vídeo. Únicament es publicaran els vídeos que resultin guanyadors. En aquest cas, l'organització d'aquest Concurs podria sol·licitar la cessió de drets d'imatge i veu dels participants en el vídeo. En qualsevol cas, ni l'ONCE ni la seva Fundació seran responsables dels drets d'imatge i veu dels participants en els vídeos. El mini-curt anirà acompanyat d'un títol que no superarà els 140 caractters, i del seu guió corresponent, per facilitar l'accessibilitat del treball de participació a les persones amb discapacitat.

  Ambdues categories s'hauran de basar en algun d'aquests PRINCIPIS PER REINVENTAR UNA ESCOLA PER A TOTS I TOTES a l'hora de realitzar els seus treballs:

  • Intel·ligències múltiples.
  • Educació emocional.
  • Diversitat a les aules.
  • Tecnologies TIC.
  • Redisseny arquitectònic (entorns d'aprenentatge)

  En el cas que el grup aula faci una il·lustració, el professor haurà d'escanejar o fotografiar el treball per poder-lo pujar a la web del Concurs, tal com s'indica en el punt 4 d'aquestes bases.

 2. Els alumnes d'ESO, FP I BATXILLERAT (categories C i D) hauran de fer una peça audiovisual, que reivindiqui una escola inclusiva, amb una duració màxima de 60 segons. S'enviarà en línia a través de l'Àrea Orivada del professor en format .avi/.mp4/.mov (formats admesos per YouTube) amb un pes màxim de 100MB. En el cas de fer servir música en el MINI-CURT, aquesta estarà lliure de drets per evitar incompatibilitats o rebuig a la plataforma YouTube. De la mateixa manera, si es fan servir continguts o imatges propietat de tercers, els professors participants hauran d'assegurar-se que estan lliures de drets o que disposen dels drets de propietat intel·lectual corresponents amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria. Els professors participants s'hauran d'assegurar que disposen dels drets d'imatge dels alumnes que puguin aparèixer en el vídeo. Únicament es publicaran els vídeos que resultin guanyadors. En aquest cas, l'organització d'aquest Concurs podria sol·licitar la cessió de drets d'imatge i veu dels participants en el vídeo. En qualsevol cas, ni l'ONCE ni la seva Fundació seran responsables dels drets d'imatge i veu dels participants en els vídeos. El mini-curt anirà acompanyat d'un títol que no superarà els 140 caractters, i del seu guió corresponent, per facilitar l'accessibilitat del treball de participació a les persones amb discapacitat.

  Ambdues categories s'hauran de basar en algun d'aquests PRINCIPIS PER REINVENTAR UNA ESCOLA PER A TOTS I TOTES a l'hora de realitzar els seus treballs:

  • Intel·ligències múltiples.
  • Educació emocional.
  • Diversitat a les aules.
  • Tecnologies TIC.
  • Redisseny arquitectònic (entorns d'aprenentatge)

Totes les categories participaran en línia. En el cas de la categoria E (Educació Especial), a més, i ateses les característiques especials d’aquesta categoria i els treballs que s’acostumen a presentar (textures, volums, relleus, etc.), es té l’opció, per a una valoració més exacta del jurat estatal, de remetre els treballs originals a la Direcció de Comunicació i Imatge de l’ONCE (c/ La Coruña, 18, 1r P, 28039 Madrid) especificant clarament en el sobre "34 Concurs Escolar".

5. Accessibilitat

Tenint en compte l'accessibilitat com a factor imprescindible per a la inclusió social i com a exemple de solidaritat també en l'àmbit educatiu, es valorarà de manera específica l'esforç fet perquè els treballs presentats siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

6. Fases del Concurs

Fase d'àmbit provincial:

Hi participen tots els treballs presentats pels centres escolars de cada província. Els treballs classificats en primer lloc de cada categoria (A, B i C) passaran a competir a la fase següent. En alguns casos, una mesa tècnica podria fer una valoració prèvia de tots els treballs perquè a cap província no hi hagi més de 100 treballs per valorar.

Fase d'àmbit autonòmic:

A cada comunitat autònoma se seleccionarà un treball per a cada categoria. Aquests treballs passaran a competir a la fase estatal.

Les comunitats autònomes uniprovincials i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla començaran a concursar en aquesta fase.

Fase d'àmbit estatal:

En aquesta fase passen a competir les categories D i E.

Els treball de la categoria D seran valorats prèviament per una Mesa Tècnica que estarà constituïda per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en inclusió. Aquesta Mesa seleccionarà un màxim de 17 treballs que passaran a competir a la fase estatal, i el jurat d'aquesta escollirà cinc finalistes d'aquest llistat previ, entre els quals destacarà al que serà el guanyador estatal.

Els treballs de la categoria E (educació especial) seran valorats per un equip tècnic del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Igualment es farà una selecció de cinc treballs finalistes, entre els que es votarà al guanyador estatal.

Es premiarà un treball per a cadascuna de les categories (A, B, C , D i E).

7. Jurats: procediments / dates

Els jurats estaran formats, com a mínim, per sis membres: tres representants de l'ONCE i la seva Fundació (un de l'àrea de representació, un de l'àrea de gestió i un professional especialitzat dels Equips Específics d'Atenció Educativa d'aquest àmbit territorial), i tres persones més seleccionades entre els àmbits de la comunicació, l'educació i l'administració pública

Als jurats autonòmics, s'incorporarà també un representant del CERMI.

El jurat d'àmbit estatal comptarà, a més, amb una persona relacionada amb el món de l'educació especial i amb altres persones rellevants relacionades amb el tema del Concurs.

La decisió dels jurats tindrà lloc les dates següents: els jurats provincials es reuniran abans del 23 de març de 2018, els jurats autonòmics abans del 20 d'abril de 2018, i el jurat estatal es reunirà abans de l'11 de maig de 2018.

Es declararan nuls i, per tant, fora de Concurs tots els treballs que no es presentin en els formats adequats recollits en aquestes bases per qüestions d'incompatibilitat de suport o de drets d'autor.

En cap cas els jurats no podran adjudicar a dos treballs o més el mateix lloc en la classificació.

Un dels dos membres del jurat representant de l'ONCE i la seva Fundació actuarà com a president i ostentarà el vot de qualitat per dirimir, si escau, l'empat en la votació del jurat. La decisió dels jurats serà inapel·lable.

Un cop seleccionats els treballs guanyadors, es publicaran a la web del Concurs. La data límit per a la recepció dels treballs serà el 4 de febrer de 2018.

8. Premis

Només pel fet de registrar-se, tant l'alumnat com el professorat, rebran el bolígraf per “escriure junts com serà una escola per a tots i totes”.

Els estudiants i el personal docent guanyadors en la fase d'àmbit provincial rebran un altaveu Bluetooth “per donar veu a l'alumnat”.

Els grups guanyadors a la fase autonòmica es premiaran amb una activitat per a tota l'aula, valorada en un màxim de 400 euros, IVA inclòs, de la mateixa manera que els grups dels treballs seleccionats com a finalistes de les categories D i E (cinc i cinc, respectivament). Aquests premis no es podran bescanviar en metàl·lic i l'ONCE assumirà la despesa màxima prevista en presentar la factura a nom de l'agència The Modern Kids and Family, assignada per l'ONCE i la seva Fundació per a la gestió d'aquest concurs.

Els grups-aula guanyadors en la fase d'àmbit estatal tindran com a premi l'estada al Campus “Reinventa l'escola” del 15 al 18 de juny de 2018. L'organització del Concurs es reserva el dret de modificar aquestes dates.

Les escoles dels grups guanyadors a la fase d'àmbit estatal rebran un diploma acreditatiu del premi.

9. Legislació

Els drets de propietat dels suports físics dels treballs passaran a ser de l'ONCE, que podrà sol·licitar l'enviament del material original de qualsevol treball presentat i no tindrà l'obligatorietat de tornar-lo. Quant als treballs originals guanyadors de la fase autonòmica (categories A, B i C), i sempre que es consideri que la seva presentació física aporti un valor afegit, serà necessari remetre'ls per tal que se'n faci una valoració més en profunditat per part del jurat estatal. Per aquestes mateixes raons, es procedirà de la mateixa manera amb els treballs originals d'Educació Especial.

En relació amb els drets de la propietat intel·lectual, els participants cedeixen a l'ONCE durant un termini de 50 anys, sense límit territorial ni material, i amb possibilitat de cessió a tercers de la totalitat o una part dels drets patrimonials objecte de la cessió, els drets de reproducció, d'edició en suport paper i internet, de fixació, de compilació, de comunicació pública i d'explotació sobre els treballs elaborats.

L'ONCE i la seva Fundació es reserven el dret a processar, adaptar, modificar i corregir amb total llibertat els treballs guanyadors amb la finalitat d'adaptar-los a les necessitats pròpies de l'objecte d'aquest concurs.

La participació en el Concurs Escolar ONCE suposa l'acceptació dels termes de la convocatòria, reflectits en aquestes bases.

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als participants que les dades que ens hagin proporcionat formaran part d'un fitxer l'única finalitat del qual és la gestió de la participació en aquesta convocatòria. L'entitat responsable del fitxer és l'ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES, amb domicili al carrer Prado, 24, de Madrid (28014), a la direcció general de la qual es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment els assisteixen.