¡Empieza el 40 Concurso Escolar ONCE, programa de sensibilización educativa!

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

Oncity: O videoxogo que nos fai iguais

Bases do concurso

1.º OBXECTO

O 39.º Concurso Escolar do Grupo Social ONCE, co lema "ONCITY. O videoxogo que nos fai iguais” é unha proposta educativa cuxo obxectivo é sensibilizar aos máis novos sobre a necesidade de lograr unha sociedade máis inclusiva e accesible.

Nesta edición, o alumnado poderá adquirir os coñecementos a través dun videoxogo educativo, aloxado na propia web do Concurso, que consiste nun percorrido por Oncity, cidade na que atoparán diferentes desafíos que lles axudarán a empatizar coas persoas que teñen diferentes capacidades, e ensinaralles a importancia de construír unha contorna accesible e inclusiva.

2.º Ámbito

O Concurso está dirixido ao alumnado de educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º e 6º), Educación Secundaria Obrigatoria e FP Básica e Educación Especial, do conxunto de todos os centros educativos do Estado.

A participación canalizarase exclusivamente a través dos centros educativos recoñecidos polo Ministerio de Educación e Formación Profesional como tales.

3.º Traballo que se vai realizar

Todas as categorías participarán en liña e o traballo que se presentará será o mesmo para todas. O alumnado de cada clase deberá, traballando en equipo e desde un só computador, crear unha lona, a modo de valado publicitario, cun deseño que poña en valor a importancia de lograr unha sociedade máis inclusiva e accesible.

Para deseñar esta peza, na web do Concurso Escolar, dentro da Área privada, contarase cun encerado dixital onde se poderá traballar as seguintes opcións:

 1. Escribir unha frase ou slogan, podendo usar diferentes fontes e cores a elixir.

 2. Subir imaxes, colocalas e cambiar o seu tamaño, para decorar o mural e engadir un toque persoal con fotos e debuxos.

  NOTA: é necesario ter os dereitos das imaxes que se engadan. Non está permitido subir fotografías do alumnado ou persoas menores de idade. Os traballos que non cumpran estes requisitos serán descalificados.

 3. Colocar "adhesivos" predeterminados de iconas relacionados coa gráfica da 39.ª edición.
 4. Debuxar a man alzada cunha ferramenta tipo “lapis/spray".

O alumnado terá que subir unha audiodescrición da lona, e poderá facelo a través da Área privada do docente.

Os traballos poderán presentarse en castelán, catalán, eúscaro, galego e inglés. Para facilitar o labor do xurado estatal, os traballos que cheguen á fase nacional que fosen realizados en catalán, eúscaro, galego ou inglés, terán que ser traducidos ao castelán. No caso de que o grupo participante non presente a tradución, esta haberá de levarse a cabo pola correspondente Delegación Territorial da ONCE.

NOTA: consciente da súa responsabilidade fronte á sociedade e como operador de lotería social e membro da Asociación Mundial de Loterías (WLA) e da Asociación Europea de Loterías (LE), a ONCE subscribiu os principios de Xogo Responsable. En base a eses principios, nos traballos que van concursar non se poderá facer ningunha referencia a loterías, nin a ningún outro xogo de azar, xa sexa a través de imaxes, frases ou de calquera outro elemento.

4ª.-Categorías de participación

 • A: 3º e 4º de Educación Primaria
 • B: 5º e 6º de Educación Primaria
 • C: Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional Básica
 • E: Educación Especial

A participación realizarase por clases completas (un traballo-unha clase) dirixidas por un docente. Cada clase participante deberá presentar un só traballo. No caso de que un mesmo traballo sexa presentado por varias clases, só se admitirá a concurso aquel subido á plataforma en primeiro lugar. Non se admitirán a concurso traballos realizados por varias clases.

Cada clase participará sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías, tal e como ocorre nos centros escolares rurais agrupados, clases de circo itinerantes, clases especiais de apoio, etc. Nestes casos a clase participará na categoría na que haxa máis alumnos. En caso de empate, a clase participará pola categoría superior.

O número máximo de participantes por traballo será o número máximo de alumnos por clase que marque a lei vixente para cada nivel.

5ª.- Criterios de valoración

CREATIVIDADE

O xurado terá en conta a orixinalidade do traballo e a súa plasmación gráfica.

MENSAXE

A adecuación do traballo para transmitir os valores da temática desta edición, que poña en valor a importancia de lograr unha sociedade máis inclusiva.

ACCESIBILIDADE

Considerando a accesibilidade como un factor imprescindible para a inclusión social e como un exemplo de solidariedade tamén no ámbito educativo, valorarase de maneira específica o esforzo realizado para que os traballos presentados sexan accesibles para as persoas con discapacidade.

6ª-. Participación

Para participar, os directores ou profesores dos centros educativos terán que rexistrarse a través de:

O docente que coordine os grupos participantes responsabilizarase de cumprimentar de maneira correcta todos os datos solicitados (do centro e do profesor) no formulario de rexistro, así como da posterior subida á web do traballo da súa clase.

O período de participación comezará o 31 de outubro de 2022 e finalizará o 3 de febreiro de 2023. A organización do Concurso resérvase o dereito de adiantar a data de comezo de participación (previa comunicación na súa web), alén de de ampliar o prazo de de a mesma, se o considerase necesario. En calquera caso, en aras de fomentar a participación, e segundo o seu propio criterio, cada xurado poderá admitir traballos ata dous días antes da data do fallo.

NOTA: aqueles docentes que queiran solicitar un certificado de participación nesta edición do concurso, haberán de facelo antes do 31 de decembro de 2023, quedando a discreción da coordinación do concurso a emisión dos mesmos tras esta data.

7ª.- Fases da valoración do Concurso e Xurados

 • Fase de ámbito autonómico

  En cada Comunidade Autónoma seleccionarase un traballo gañador por cada unha das seguintes categorías: A, B e C. Estes traballos pasarán a competir na fase estatal.

  Constituirase un xurado de ámbito autonómico en cada unha das Delegacións Territoriais da ONCE, así como nas sedes das Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

  Naqueles casos nos que se presenten máis de 100 traballos por categoría, a coordinación destes centros poderá solicitar unha Mesa Técnica, que valorará a totalidade dos traballos e reducirá a listaxe a 100 por categoría.

  Os xurados autonómicos reuniranse antes do 17 de marzo de 2023.

  Recoméndase que os xurados autonómicos estean compostos, polo menos, por seis membros: tres representantes da ONCE (un da área da representación, un da área da xestión e un profesional especializado dos Equipos Específicos de Atención Educativa dese ámbito territorial, preferentemente un profesional do Grupo ACCEDO) e na medida do posible, outras tres persoas, que poden pertencer aos ámbitos da comunicación, o deseño, a educación, a administración pública, ao sector terciario ou a calquera outra entidade que sexa de interese. É desexable que participe no xurado un/unha representante da Consellería de Educación da Comunidade Autónoma correspondente, ao máis alto nivel posible.

 • Fase de ámbito estatal

  Premiarase un traballo por cada categoría (A, B, C e E). Os traballos da categoría E participarán unicamente na fase final do Concurso e serán avaliados por un xurado de ámbito estatal, formado por un equipo técnico do Ministerio de Educación e Formación Profesional que realizará unha selección de cinco traballos finalistas, entre os que elixirá o gañador estatal.

  O xurado estatal reunirase antes do 21 de abril de 2023.

  O xurado de ámbito estatal compoñerase, alén dos representantes citados na fase autonómica, dunha persoa relacionada co mundo da educación especial e doutras personalidades relevantes relacionadas coa temática do Concurso.

O responsable de cada Centro da ONCE no que se constitúa o xurado autonómico designará un responsable do Concurso, debendo comunicar o seu nome o máis axiña posible á Dirección de Comunicación e Imaxe. Devandito responsable realizará as tarefas propias de coordinación, información e apoio ao Concurso.

En cada un dos xurados, o membro representante da ONCE de maior rango actuará como presidente/a e ostentará o voto de calidade para dirimir, no seu caso, o empate na votación do xurado.

En ningún caso os xurados poderán adxudicar a dous ou máis traballos o mesmo posto na clasificación.

Non se poderá deixar deserto ningún premio en ningunha categoría, en ningunha das fases, sempre que haxa polo menos dous traballos presentados que cumpran os requisitos do presente concurso. En caso de descualificación dun traballo por incumprimento dos requisitos, deberase xustificar por parte do xurado reflectíndose na acta do fallo.

As decisións e interpretacións dos xurados serán inapelables.

Unha vez seleccionados os traballos gañadores, serán publicados na web do Concurso nos 7 días laborables seguintes ao fallo dos xurados.

8ª.- Premios

Nesta edición créase un novo premio para os docentes que máis clases inscriban e presenten máis traballos no Concurso. Entregarase un premio por categoría (4 premios en total). En caso de empate, terase en conta a porcentaxe de alumnos e alumnas que completaran o percorrido por Oncity. O premio consistirá nunha experiencia de fin de semana valorada en 300 € (impostos incluídos).

O alumnado e os docentes dos grupos gañadores na fase autonómica e os cinco grupos dos traballos seleccionados como finalistas da categoría categoría E serán premiados cun smartwatch para cada un (valorado por un prezo máximo de 19 € IVE incluído).

As clases gañadoras na fase de ámbito estatal (4 en total) desfrutarán do Festival da inclusión valorado en 8.000 € (IVE incluído). Será un evento para celebrar a inclusión e o fin de curso con todo o centro, con diferentes actividades como espazo de gaming, música, etc…

Ademais, os centros gañadores a nivel nacional recibirán un diploma acreditativo.

O importe dos premios non poderá trocarse por diñeiro en ningún caso. O prazo para celebrar o festival da inclusión será ata o 31 de outubro de 2023. Os premios que logo das comunicacións oportunas por parte da organización do concurso non fosen trocados antes desa data, serán doados á Federación Española do Banco de Alimentos (ingresando o seu valor en metálico).

9ª.- Materiais de apoio

Como xa se mencionou, presentamos unha proposta didáctica diferente, baseada na aprendizaxe a través dun videoxogo educativo. Oncity, o videoxogo que nos fai iguais, ten como obxectivo sensibilizar ao alumnado participante, convidándoo a empatizar coas persoas que teñen discapacidade visual, discapacidade auditiva, discapacidade física e discapacidade intelectual, a través dunha experiencia inclusiva.

Como elemento principal para aprender sobre as discapacidades e a inclusión, o videoxogo Oncity está composto por 12 minixogos, preguntas a modo de concurso de preguntas e respostas e contidos sorpresa como recomendacións de filmes, series, plans en familia, etc.

Cada partida xogada ou percorrido realizado será unha aprendizaxe.

Alén diso, os docentes terán dispoñible material didáctico (en formato en liña) sobre os diferentes tipos de discapacidade e sobre accesibilidade, que servirán de apoio para facilitar a participación e comprensión da temática desta edición. Este material foi elaborado por expertos na materia.

Pode consultarse toda a información na web www.concursoescolaronce.es a partir do día 28 de setembro de 2022.

Ao videoxogo e a todo o material didáctico estará accesible a partir do 31 de outubro de 2022. O material didáctico estará dispoñible en castelán, catalán, galego, éuscaro e inglés, todos eles en versión accesible, sendo posible descargalo e/ou imprimilo directamente desde a web.

10ª.- Lexislación

ACEPTACIÓN BASES LEGAIS

A participación no Concurso Grupo Social ONCE supón a aceptación dos termos da convocatoria, reflectidos neste Oficio-Circular e resumidos no extracto das bases do concurso que se atopan na web do mesmo: www.concursoescolaronce.es.

FISCALIDADE

Os premios estarán suxeitos a retención ou ingreso a conta de acordo coa normativa fiscal vixente no momento do pago.

DEREITOS VOZ

O profesorado participante debe asegurarse de que dispón dos documentos de cesión de dereitos de voz do alumnado que poida aparecer na audiodescrición dos traballos, coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria, debidamente asinados polos alumnos ou os seus representantes legais se son menores de idade.

Na páxina web do Concurso colocarase a disposición dos participantes un documento de cesión de dereitos de voz que deberá ser achegado necesariamente ao subir o traballo á plataforma.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL

Unha vez realizada a valoración do traballo polo xurado correspondente (que sempre se realizará sobre o orixinal presentado), a ONCE resérvase o dereito de procesar, adaptar e corrixir os traballos presentados a concurso, no sentido máis amplo que se poida entender.

A participación nesta convocatoria implica que o profesorado e os alumnos participantes nos traballos gañadores na fase de ámbito autonómico (categorías A, B e C) e finalistas da categoría E ceden á ONCE en exclusiva durante un prazo de 50 anos, sen límite territorial, material nin xeográfico, e con posibilidade de cesión a terceiros (a totalidade ou unha parte dos dereitos patrimoniais obxecto da cesión), todos os dereitos de reprodución, edición en soporte papel e electrónico, fixación, compilación, comunicación pública, transformación, distribución por calquera medio ou formato (incluído Internet e redes sociais) e, en xeral, de explotación sobre os traballos elaborados.

Na páxina web do Concurso colocarase a disposición dos participantes un documento de cesión de dereitos de propiedade intelectual que deberá ser achegado necesariamente ao subir o traballo á plataforma.

DEREITOS DE TERCEIROS

Se se utilizase calquera contido (imaxe, slogan, música, etc.) propiedade de terceiros, os profesores participantes deberán asegurarse de que están libres de dereitos ou que dispoñen dos correspondentes dereitos de imaxe/voz ou de propiedade intelectual coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria.

Para a presentación dos traballos a través da web, solicitarase confirmación de contar con toda a documentación referente aos dereitos, que haberá de ser achegada pola persoa que suba o traballo. Posteriormente realizarase unha revisión deste aspecto e solicitarase aquela documentación que non fose facilitada.

Todos aqueles traballos que non conten cos permisos pertinentes quedarán descalificados. Se por calquera circunstancia allea ao Grupo Social ONCE, finalmente resultase premiado un traballo onde non estea suficientemente xustificado que este está libre de dereitos de terceiros, ou non se presentaron as correspondentes cesións de dereitos imaxe/voz e de propiedade intelectual, ou se revogaron posteriormente, a ONCE poderá modificalo para a súa publicación, ou ben optar por non publicalo. Alén diso, o traballo non poderá optar á participación na seguinte fase, sen prexuízo de percibir o premio outorgado na súa fase e categoría.

O Grupo Social ONCE non será responsable dos dereitos de imaxe/voz dos participantes nin de ningunha reclamación relacionada cos dereitos de imaxe/voz ou propiedade intelectual dos participantes ou de terceiros.

PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos persoais que sexa necesario solicitar para a participación no Concurso serán tratados segundo as normas establecidas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos) e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais (LOPDGDD). A recollida dos datos só se realizará co consentimento do seu titular para que devanditos datos poidan ser incorporados a ficheiros titularidade da ONCE e tratados exclusivamente para a finalidade que se especifique na lenda adxunta ao formulario de recollida dos datos que estará publicado na web do Concurso. Os datos obtidos a través dos formularios correspondentes serán os mínimos imprescindibles para facer posible a participación no Concurso.

LIGAZÓNS DESTACADAS: