O camiño que nos torna iguais
Material didáctico primaria e educación especial

Vinculación curricular

Descargar en formato PDF

Competencias chave

 • COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ.

  Subcompetencias:

  • Competencia para Comprender a realidade social.

   Descritores:

   1. Comprender a realidade social.
   2. Ser conscientes da existencia de diferentes perspectivas para analizar a realidade.
  • Competencia en Cooperación e Convivencia.

   Descritores:

   1. Cooperar e convivir.
   2. Ser capaz de poñerse no lugar do outro e comprender o seu punto de vista.
  • Competencia en Cidadanía.

   Descritores:

   1. Exercer a cidadanía democrática e contribuír á mellora.
 • COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL.

  Subcompetencias:

  • Obter información, procura, selección, rexistro e tratamento.

   Descritores:

   1. Acceder á información utilizando técnicas e estratexias específicas.
   2. Buscar, seleccionar, rexistrar, tratar e analizar a información.
  • Transformar a información en coñecemento.

   Descritores:

   1. Organizar a información, relacionala, analizala, sintetizala, facer inferencias e deducións de distinto nivel de complexidade.
   2. Resolver problemas reais de modo eficiente.
   3. Tomar decisións. Traballar en contornas colaborativas. Atinxir obxectivos e metas de aprendizaxe, traballo e lecer.
 • COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.

  Subcompetencias:

  • Xestionar e controlar as propias capacidades e coñecementos.

   Descritores

   1. Exporse preguntas
   2. Identificar e manexar a diversidade de respostas posibles.
   3. Saber transformar a información en coñecemento propio.
 • COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL.

  Subcompetencias:

  • Valores e actitudes persoais.

   Descritores:

   1. Desenvolver plans persoais.
  • Planificación e realización de proxectos.

   Descritores:

   1. Buscar as solucións e elaborar novas ideas.
   2. Imaxinar e desenvolver proxectos.
   3. Valorar as posibilidades de mellora.
  • Habilidades sociais de relación e de liderado de proxectos.

   Descritores:

   1. Traballar cooperativamente. Valorar as ideas dos demais.
   2. Organizar tempos e tarefas.
 • COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO.

  Subcompetencias:

  • Comprensión dos sucesos e a predición das súas consecuencias.

   Descritores:

   1. Comprender e identificar preguntas ou problemas e obter conclusións.
   2. Interpretar a información que se recibe para predicir e tomar decisións.
  • Mellora e preservación das condicións de vida propia, das demais persoas e resto de seres.

   Descritores:

   1. Argumentar consecuencias dun tipo de vida fronte a outro en relación coa protección da saúde, tanto individual como colectiva.
   2. Interiorizar os elementos chave da calidade de vida das persoas.

Materias Etapa Primaria

VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

Bloque 1. A identidade e a dignidade da persoa

Táboa de criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables.
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Construír o estilo persoal baseándose na respectabilidade e a dignidade persoal. Explica o valor da respectabilidade e a dignidade persoal.
Estruturar un pensamento efectivo e independente empregando as emocións de forma positiva. Reflexiona, sintetiza e estrutura os seus pensamentos.
Describe o valor da reestruturación cognitiva e a resiliencia.
Realiza un adecuado recoñecemento e identificación das súas emocións.
Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos ao tempo que respecta os dos demais.
Propoñerse desafíos e levalos a cabo mediante unha toma de decisións persoal, meditada e responsable, desenvolvendo un bo sentido do compromiso respecto a un mesmo e aos demais. Desenvolve actitudes de respecto e solidariedade cara aos demais en situacións formais e informais de interacción social.
Emprega o pensamento sobre as consecuencias para tomar decisións éticas.
Identifica vantaxes e inconvenientes dunha posible solución antes de tomar unha decisión ética.

Bloque 3. A convivencia e os valores sociais

Táboa de criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe avaliables.
Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe avaliables
Traballar en equipo favorecendo a interdependencia positiva e mostrando condutas solidarias. Utiliza as habilidades do traballo cooperativo.
Emprega destrezas de interdependencia positiva.
Describe condutas solidarias.
Practicar o altruísmo na contorna próxima sensibilizando sobre o seu valor. Móstrase xeneroso na súa contorna próxima. É capaz de sensibilizar sobre causas altruístas realizando exposicións orais sobre o seu valor e labores.
Colabora en causas altruístas en colaboración coa comunidade educativa.
Comprender o sentido da responsabilidade social e a xustiza social empregando a capacidade de reflexión, síntese e estruturación. Razoa o sentido da responsabilidade social e a xustiza social.
Identifica e analiza criticamente as desigualdades sociais.