El camí que ens fa iguals
Material didàctic primària i educació especial

Vinculació curricular

Descarrega-te'l en format PDF

Competències clau

 • COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA.

  Subcompetències:

  • Competència en comprendre la realitat social.

   Descriptors:

   1. Comprendre la realitat social.
   2. Ser conscients de l'existència de diferents perspectives per analitzar la realitat.
  • Competència en cooperació i convivència.

   Descriptors:

   1. Cooperar i conviure.
   2. Ser capaç de posar-se en el lloc de l'altre i comprendre el seu punt de vista.
  • Competència en ciutadania.

   Descriptors:

   1. Exercir la ciutadania democràtica i contribuir a la millora.
 • COMPETÈNCIA EN EL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL.

  Subcompetències:

  • Obtenir informació, cerca, selecció registre i tractament.

   Descriptors:

   1. Accedir a la informació utilitzant tècniques i estratègies específiques.
   2. Buscar, seleccionar, registrar, tractar i analitzar la informació.
  • Transformar la informació en coneixement.

   Descriptors:

   1. Organitzar la informació, relacionar-la, analitzar-la, sintetitzar-la, fer inferències i deduccions de diferent nivell de complexitat.
   2. Resoldre problemes reals de forma eficient.
   3. Prendre decisions. Treballar en entorns col·laboratius. Aconseguir objectius i finalitats d'aprenentatge, treball i lleure.
 • COMPETÈNCIA PER APRENDRE A APRENDRE.

  Subcompetències:

  • Gestionar i controlar les pròpies capacitats i coneixements.

   Descriptors

   1. Plantejar-se preguntes.
   2. Identificar i gestionar una diversitat de respostes possibles.
   3. Saber transformar la informació en coneixement propi.
 • COMPETÈNCIA D'AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL.

  Subcompetències:

  • Valors i actituds personals.

   Descriptors:

   1. Desenvolupar plans personals.
  • Planificació i realització de projectes.

   Descriptors:

   1. Buscar les solucions i elaborar noves idees.
   2. Imaginar i desenvolupar projectes.
   3. Valorar les possibilitats de millora.
  • Habilitats socials de relació i de lideratge de projectes.

   Descriptors:

   1. Treballar cooperativament. Valorar les idees dels altres.
   2. Organitzar temps i tasques.
 • COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC.

  Subcompetències:

  • Comprensió dels esdeveniments i la predicció de les seves conseqüències.

   Descriptors:

   1. Comprendre i identificar preguntes o problemes i obtenir conclusions.
   2. Interpretar la informació que es rep per predir i prendre decisions.
  • Millora i preservació de les condicions de vida pròpies, de les altres persones i de la resta d'éssers.

   Descriptors:

   1. Argumentar conseqüències d'un tipus de vida envers un altre en relació amb la protecció de la salut, tant individual com col·lectiva.
   2. Interioritzar els elements clau de la qualitat de vida de les persones.

Assignatures etapa primària

VALORS SOCIALS I CÍVICS

Bloc 1. La identitat i la dignitat de la persona

Taula de criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables.
Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge avaluables
Construir l'estil personal basant-se en la respectabilitat i la dignitat personal. Explica el valor de la respectabilitat i la dignitat personal.
Estructurar un pensament efectiu i independent fent servir les emocions de forma positiva. Reflexiona, sintetitza i estructura els seus pensaments.
Descriu el valor de la reestructuració cognitiva i la resiliència.
Realitza un reconeixement i identificació de les seves emocions adequat.
Expressa els seus sentiments, necessitats i drets a la vegada que respecta els dels altres.
Proposar-se reptes i superar-los mitjançant una presa de decisions personal, meditada i responsable, desenvolupant un bon sentit del compromís envers un mateix i els altres. Desenvolupa actituds de respecte i solidaritat envers els altres en situacions formals i informals d'interacció social.
Fa servir el pensament conseqüencial per prendre decisions ètiques.
Identifica avantatges i inconvenients d'una possible solució abans de prendre una decisió ètica.

Bloc 3. La convivència i els valors socials

Taula de criteris d'avaluació i estàndards d'aprenentatge avaluables.
Criteris d'avaluació Estàndards d'aprenentatge avaluables
Treballar en equip afavorint la interdependència positiva i mostrant conductes solidàries. Utilitza les habilitats del treball cooperatiu.
Fa servir destreses d'interdependència positiva.
Descriu conductes solidàries.
Practicar l'altruisme en l'entorn proper sensibilitzant sobre el seu valor. Es mostra generós en el seu entorn proper. És capaç de sensibilitzar sobre causes altruistes fent exposicions orals sobre el seu valor i missions.
Col·labora en causes altruistes conjuntament amb la comunitat educativa.
Comprendre el sentit de la responsabilitat social i la justícia social emprant la capacitat de reflexió, síntesi i estructuració. Raona el sentit de la responsabilitat social i la justícia social.
Identifica i analitza críticament desigualtats socials.