El camí que ens fa iguals
Material didàctic primària i educació especial

Els quatre àmbits recorreguts de la mà del Grup Social ONCE

Descarrega-te'l en format PDF

1. Lleure

El lleure és un dret i està reconegut per a tothom.

La mateixa Constitució, i fins i tot la Declaració dels Drets Humans, fa referència "al descans i el gaudi del temps lliure". El problema és que el lleure no sempre està configurat perquè sigui inclusiu: els transports, les infraestructures de la ciutat o el medi natural o fins i tot el disseny de les activitats que s'han de realitzar.

Quan una persona amb discapacitat veu limitat el seu lleure pel simple fet de tenir unes necessitats diferents, se li està privant un dret fonamental.

El lleure inclusiu és el conjunt d'activitats destinades a aconseguir que les persones amb discapacitat gaudeixin del seu temps lliure.

Per aconseguir el seu desenvolupament, hi ha claus per garantir l'accessibilitat universal o cal comptar amb professionals especialitzats que puguin organitzar i coordinar les activitats satisfent les necessitats de cada persona.

Però no només està en mans d'experts. Tothom, amb petits detalls i una visió inclusiva del nostre entorn, pot contribuir a fer que tots gaudim d'aquest dret.

Aconseguir que les persones amb discapacitat visual puguin accedir, de manera autònoma, a tota la informació impresa, representada i electrònica és una de les metes en les quals participen els serveis culturals de l'ONCE.

Amb aquesta finalitat, s'adapten a formats més accessibles els documents impresos que són d'interès per a tothom, per exemple, aquells que calen per fer els estudis, desenvolupar les tasques laborals o omplir el temps lliure i de formació cultural. Aquest és un aspecte fonamental, ja que el lleure constitueix un espai creatiu, implica una dimensió plural i pública, facilita les relacions, desenvolupa la persona i és un clar indicador del grau d'inclusió social.

Per descomptat, a l'ONCE també es treballa per fer accessibles per a totes les persones els espectacles, el cinema, la música, els museus o els videojocs, i també per promoure tallers, recitals i audicions per incentivar el contacte amb el lleure i la cultura dels nostres afiliats, al mateix temps que se'n promou la creativitat i les habilitats socials.

El Grup Social ONCE, a través de les diverses entitats que té, organitza i promou el turisme accessible, des d'ILUNION, i també facilita recursos per a la vivència plena del lleure integrat a través de la Fundació ONCE.

2. Educació

L'educació inclusiva és aquella que cerca atendre les necessitats d'aprenentatge de tots els nens, nenes, joves i adults, amb especial atenció a aquells que tenen algun tipus de necessitat especial.

Cadascú de nosaltres som diferents, per això necessitem procediments i formes d'aprendre diferents. Les persones amb discapacitat també tenen les seves necessitats: accés a la informació, ritmes d'aprenentatge, necessitat de formats especials que es puguin percebre per altres canals, etc.

Quan tenim en compte les necessitats educatives per a les persones amb barreres per a l'aprenentatge, aconseguim una educació en la qual tots ens sentim partícips.

En l'educació inclusiva és decisiu comptar amb bons professionals, però el fet d'assolir una educació on ningú es quedi enrere és un repte que ens implica a tots i totes.

El model d'intervenció educativa que es du a terme a Espanya amb l'alumnat amb ceguera o discapacitat visual greu és un model que en possibilita la inclusió acadèmica i social total.

Per això, l'ONCE signa convenis de col·laboració en matèria educativa amb totes les administracions educatives de les comunitats autònomes. A través d'aquests convenis, els i les alumnes compten amb tots els recursos del sistema ordinari i, a més, els específics de l'ONCE a través dels seus Centres de Recursos Educatius (CRE), ubicats a Alacant, Barcelona, Madrid, Pontevedra i Sevilla, que presten serveis d'atenció directa i serveis complementaris.

Actualment, més del 99 % de l'alumnat amb discapacitat visual s'escolaritza en centres educatius ordinaris, al seu poble, barri o ciutat de residència, seguint el currículum escolar oficial.

Aquest alumnat rep una atenció complementària en funció de les seves necessitats específiques relacionades amb la discapacitat visual (ensenyament del sistema Braille, noves tecnologies, autonomia personal, orientació i mobilitat o competència social, entre d'altres), que és la que li proporcionen els i les professionals especialitzats dels equips específics d'atenció educativa a la discapacitat visual.

L'objectiu és aconseguir la màxima normalització i inclusió de l'estudiant en l'entorn familiar, social i educatiu.

Des del Grup Social ONCE es treballa en iniciatives que aposten per l'accés i la promoció de les persones amb discapacitat en l'educació superior, per la qual cosa resulta imprescindible construir universitats inclusives que garanteixin la igualtat d'oportunitats.

3. Ocupació

A Espanya, hi ha al voltant de tres milions de persones amb una discapacitat superior al 33 %. Segons el SEPE, la seva taxa d'atur és superior a la mitjana de la població sense discapacitat.

Això significa que, avui dia, l'accés a una feina és més difícil per a una persona amb discapacitat que per a una que no en tingui… Un repte que hem de superar com a societat.

El desenvolupament professional de les persones amb discapacitat, a més d'atorgar-los autonomia i estabilitat econòmica, suposa una via per integrar-se a la societat. En fer una feina ocupant un lloc de treball, es demostren a elles mateixes i a la resta tot el que són capaces de fer, desmuntant estereotips.

Un dels factors que més ajuda a la inclusió laboral és la transformació digital, sempre que la tecnologia sigui accessible, ja que aquest fet permet ometre nombroses barreres físiques i donar la possibilitat que tothom pugui treballar i formar-se des de qualsevol lloc.

El desenvolupament professional de les persones amb discapacitat és una via d'integració en la societat.

L'ONCE actua en dues direccions: incidint en la importància de la formació i buscant el compromís dels agents socials que intervenen en el món laboral.

En el nostre país, la font d'ocupació principal de les persones amb ceguesa o discapacitat visual greu és la venda del Cupó, tot i que hi ha molts professionals amb discapacitat visual ben preparats per exercir altres feines, que busquen una oportunitat per demostrar la seva vàlua i tenir un desenvolupament professional totalment normalitzat.

A més de facilitar els processos formatius i donar-los suport, les persones cegues i deficients visuals reben de l'ONCE assessorament, recursos i determinades ajudes per al seu desenvolupament personal i professional.

L'ONCE i la Fundació ONCE són agents socials generadors d'ocupació, que creen 15.000 nous llocs de treball i realitzen al voltant de 30.000 accions formatives per a persones amb discapacitats de diversa índole.

ILUNION, per la seva banda, és un model empresarial únic, fet des de les persones i per a les persones, l'objectiu final del qual és generar ocupació de qualitat per a les persones amb discapacitat. Compta amb una plantilla de 38.000 professionals, 15.000 dels quals són persones amb discapacitat (40,5 %). A més, fent de la diversitat un dels seus valors principals, més del 48 % de la seva plantilla són dones i prop del 6 % són persones de diferents nacionalitats.

ILUNION no és només el principal ocupador de persones amb discapacitat. També és un generador de conceptes i d'aplicacions per al mercat, productes i serveis concebuts per ser utilitzats i gaudits per totes les persones.

4. Accessibilitat universal

L'"accessibilitat universal i el disseny per a tothom" s'encarrega que un entorn i, en general, tots els productes i serveis del nostre voltant siguin totalment accessibles per a totes les persones, independentment de si pateixen algun tipus de discapacitat o no…

Això inclou des de les infraestructures de les ciutats, lliures de barreres arquitectòniques ―com escales, murs o mala senyalització― fins a l'"accés a la informació": materials educatius, tràmits públics, consultes de la informació (internet, cartells i senyals, etc.) dissenyats perquè pugui ser entesa i útil per a totes les persones, d'una forma autònoma i segura.

Com a ciutadans i ciutadanes i part d'una societat, nosaltres també podem fer més accessible el nostre entorn, procurant que tots i cadascun dels seus racons ofereixin solucions a les diferents necessitats de les persones, amb discapacitat o sense.

Perquè, en el dia a dia, l'accessibilitat és més una qüestió de tenir empatia i idees que facilitin la vida als altres, més que no pas emprar grans recursos.

L'auge de les noves tecnologies ha generat un canvi substancial en la forma de produir i gestionar una informació cada cop més abundant, i també a l'hora d'accedir-hi, cosa que no significa que sigui cada cop més accessible per a totes les persones, amb discapacitat i sense. La tecnologia, per a una persona cega, no és només un vehicle per accedir a la informació amb total autonomia personal, sinó que és més que això: és una oportunitat per sentir-se en igualtat i que viu una vida millor.

Molt sovint no es pensa en el fet que totes les persones puguin accedir al contingut i és aleshores quan apareix el risc d'exclusió i sorgeixen noves barreres que marginen moltes persones, entre elles, les persones amb discapacitat visual, amb més risc si no disposen de la tecnologia i la formació necessàries.

Per evitar-ho, l'ONCE ha assumit el compromís de garantir a les persones que així ho requereixin l'aprenentatge del conjunt de tecnologies que facilitin el desenvolupament complet en tots els àmbits: salut i vida diària, educació i cultura, ocupació, lleure i esport, etc. Des del seu Centre de Tiflotecnologia i Innovació (CTI) s'endinsen en el món de la tecnologia accessible i de l'adaptació de la tecnologia per a persones amb discapacitat visual, conegut com a tiflotecnologia, que constitueix la base per no perdre el tren de la societat de la informació i el coneixement.

La tecnologia s'ha convertit en una eina necessària per fer moltes tasques presents en el dia a dia d'una persona cega, amb deficiència visual o amb sordceguesa.

La Fundació ONCE, per la seva banda, treballa per aconseguir que s'estableixin, coneguin i apliquin criteris i estàndards a l'hora de dissenyar, construir, adaptar i mantenir l'entorn, la seva dotació i també els productes i serveis de forma que assoleixin, mantinguin o millorin els seus nivells d'accessibilitat.