Utilizamos cookies para asegurar de que proporcionamos a mellor experiencia ao usuario no noso sitio web. Se continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acordo. Máis Información Pechar
Conexión Adiccioff. Esto no es un juego

Política de protección de datos de carácter persoal

De acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos), infórmase dos seguintes aspectos:

  • Os datos de carácter persoal que se solicitan no formulario de solicitude de participación no Concurso Escolar, serán incluídos nun ficheiro do que é responsable a ONCE, que ten o seu domicilio a estes efectos na súa Dirección Xeral, na rúa Prado nº 24, 28014 de Madrid.

  • O tratamento que a ONCE vai facer dos datos é o necesario para a xestión e resolución da solicitude presentada.

    Se o/a titular dos datos non presta o seu consentimento para o tratamento dos mesmos, a solicitude non poderá ser tramitada e resultará imposible a xestión, desenvolvemento e cumprimento das obrigacións derivadas da mesma.

  • A ONCE ten nomeada unha Delegada de Protección de Datos, con quen poderá contactar por correo electrónico dpdatos@once.es e/ou no enderezo postal da rúa Prado, 24, 28014 de Madrid.

  • A base xurídica do tratamento de datos atópase no consentimento expreso e informado do/da titular dos datos

  • Os datos serán conservados durante o tempo imprescindible para a tramitación e resolución da solicitude e o desenvolvemento do Concurso Escolar.

  • En calquera momento, o/a titular dos datos poderán exercer os seus dereitos de acceso aos datos, rectificación, eliminación, limitación ou oposición ao tratamento e á portabilidade dos datos, así como a revogar o seu consentimento ao tratamento dos seus datos. Estes dereitos poderán ser exercidos mediante solicitude por escrito á ONCE dirixida ao enderezo postal da rúa Prado nº 24, 28014 de Madrid ou por correo electrónico dpdatos@once.es A revogación do consentimento non afectará á licitude do tratamento baseada no seu consentimento inicial.

  • O/A titular dos datos ten dereito, no caso de que así o considere, a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.