Fem servir cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc assumirem que hi està d'acord. Més Informació Tancar
Conexión Adiccioff. Esto no es un juego

Política de protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), l’informem dels aspectes següents:

  • Les dades de caràcter personal que es recullen en el formulari de sol·licitud de participació en el Concurs Escolar s’inclouran en un fitxer responsabilitat de l'ONCE, que té el domicili a aquests efectes a la Direcció General, al carrer Prado, 24, 28014 Madrid.

  • El tractament que l'ONCE farà de les dades és el necessari per a la gestió i resolució de la sol·licitud presentada.

    Si el/la titular de les dades no presta el consentiment per al tractament de les dades mateixes, la sol·licitud no es podrà tramitar i en seran impossibles la gestió, desenvolupament i compliment de les obligacions que en deriven.

  • L'ONCE té nomenada una Delegada de Protecció de Dades, amb qui es podrà contactar en el correu electrònic dpdatos@once.es i/o a l'adreça postal del carrer Prado, 24, 28014 Madrid.

  • La base jurídica del tractament de dades rau en el consentiment exprés i informat del/de la titular de les dades

  • Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per a la tramitació i resolució de la sol·licitud i el desenvolupament del Concurs Escolar.

  • En qualsevol moment, el/la titular de les dades podrà exercir els drets d'accés a les dades, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament i a la portabilitat de les dades mateixes; i també revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades. Aquests drets es podran exercir mitjançant sol·licitud per escrit a l'ONCE, dirigida a l'adreça postal del carrer Prado, 24, 28014 Madrid o al correu electrònic dpdatos@once.es La revocació del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment inicial atorgat per vostè.

  • El/la titular de les dades té dret, en cas que així ho consideri, a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.