¡Empieza el 39 Concurso del Grupo Social ONCE, programa de sensibilización educativa! El videojuego que nos hace iguales

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

Conexión Adiccioff. Esto no es un juego

Bases del Concurs

En base al punto 2 de las bases legales publicadas para la convocatoria de la 37 edición del Concurso Escolar, donde se indica que : “ La organización del Concurso Escolar se reserva el derecho de ampliar el plazo de participación si lo considerara necesario. En cualquier caso, en aras de aumentar la participación, y según su propio criterio, cada jurado provincial podrá admitir el envío de trabajos hasta dos días antes de la fecha del fallo”; os informamos que, dada la situación sanitaria actual, se va a ampliar el plazo de participación hasta el día 26 de febrero. Confiamos en que esta medida sea de interés de todos los participantes de la 37 edición del concurso escolar.

Aquestes bases legals han estat elaborades a partir de l'Ofici-Circular N. 36/2020 del 8 d'agost de la Direcció General adjunta de l'organització, talent i innovació i sostenibilitat. Registre general número: 2020/0170840.

1. Àmbit del Concurs Escolar ONCE

El Concurs està dirigit a l’alumnat d’Educació Primària (cursos 3r, 4t, 5è i 6è), Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional (Bàsica, Mitjana i Superior) i Educació Especial, del conjunt de tots els centres educatius de l’Estat. La participació es dirigirà exclusivament als centres educatius reconeguts pel Ministeri d’Educació i Formació professional com a tal.

2. Participació i materials

A partir del dia 14 de setembre, la direcció o el professorat dels centres educatius de l’Estat podran participar en el Concurs Escolar i accedir als materials, a través de la web (www.concursoescolaronce.es). També es podran registrar per participar-hi per via telefònica (900 808 111).

Per això, sigui a través d’aquesta web o bé telefònicament, s’hauran de facilitar les dades del centre i del professorat participant.

El personal docent que coordini els grups d’estudiants participants es responsabilitzarà d’emplenar de manera correcta totes les dades sol·licitades en el formulari de registre i també de la posterior pujada a la web del treball de la seva aula.

La data límit de recepció de treballs és el 5 de febrer de 2021. L'organització del Concurs Escolar es reserva el dret d'ampliar el termini de participació si ho considera necessari.

En qualsevol cas, a fi d’augmentar la participació, i segons el seu propi criteri, cada jurat provincial pot admetre l’enviament de treballs fins a dos dies abans de la data del veredicte.

Tots els centres podran descarregar el material en línia a partir del 14 de setembre de 2020. El material estarà disponible a la web del Concurs en castellà, català, gallec, eusquera i anglès, en format PDF i en PDF accessible.

Per al desenvolupament del programa educatiu es farà arribar als centres escolars, per correu postal, una carta informativa i quatre díptics informatius per a la difusió entre els coordinadors dels diferents nivells educatius. A més, els docents tindran disponible en línia una guia de suport completa i material didàctic en la versió adequada al seu grup escolar. Igualment, podran accedir als consells i guies necessaris per dur a terme la realització dels treballs del Concurs i, en aquesta edició, també a un document específic per orientar el disseny d'una campanya publicitària.

En la creació dels materials complementaris s'han desenvolupat valors didàctics orientats a conèixer altres realitats diferents a la dels alumnes. Aquests materials serviran als participants per documentar-se i als docents per guiar el treball. En aquest material s'han inclòs referències bibliogràfiques de diferents estudis i articles de diferents autors i entitats especialitzats en el tema objecte del Concurs.

Per facilitar la feina del jurat estatal, els treballs guanyadors de la fase autonòmica que hagin estat realitzats en els idiomes cooficials: eusquera, català i gallec, i també anglès, s'hauran de traduir al castellà. En cas que el grup participant no presenti la traducció, aquesta la durà a terme la Delegació Territorial de l'ONCE corresponent.

3. Categories de participació

La participació es duu a terme per aules completes (un treball, una aula) dirigides per un o una docent. Cada aula participant ha de presentar un sol treball. En cas que diverses aules presentin un mateix treball, només s’admetrà a concurs el que s’hagi pujat primer a la plataforma. No s’admetran a concurs treballs realitzats per diverses aules.

Categories de participació:

 • A (3r i 4t d'Ed. Primària)

 • B (5è i 6è d'Ed. Primària)

 • C (Ed. Secundària i FP Bàsica)

 • D (Batxillerat i Formació Professional Mitjana i Superior)

 • E (Ed. Especial)

Els treballs d'aquestes dues últimes categories només participaran a la fase final del Concurs i s'avaluaran per part d'un jurat d'àmbit estatal.

La participació en el Concurs es farà a través d’un treball per aula i sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs al qual pertanyin els i les alumnes. Com a excepció, s’acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories, tal com passa en els centres escolars rurals agrupats o en les aules de circ itinerants, aules especials de suport, etcètera.

En aquests casos, l’aula participarà en la categoria en la qual hi hagi més alumnes.

En cas d’empat, l’aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d’alumnes per aula que marqui la llei vigent per a cada nivell.

D'altra banda, per circumstàncies derivades de la pandèmia del coronavirus, la modalitat de participació pot patir modificacions per adaptar-se a les mesures que hagin d'adoptar els centres educatius a fi de protegir la salut. Per tant, en cas que per motius sanitaris l'escola estigui obligada a dividir l'aula en grups, es permetrà de forma excepcional la participació de grup treball. En qualsevol cas, per motius logístics i econòmics, el nombre màxim d'alumnes que participin amb el conjunt dels grups aula no pot superar, en cap cas, el màxim de 38 alumnes per aula.

4. Contingut de la proposta

La proposta inclou:

 1. Una unitat didàctico-pràctica que consta d'una guia de suport al professorat i material pedagògic que convida els estudiants a analitzar, reflexionar, debatre i treballar en equip per crear una campanya publicitària de sensibilització i foment de l'ús responsable de la tecnologia, enfront l'abús que pot comportar riscos i conseqüències no desitjades, com diferents addiccions.

 2. El treball amb el qual es participa, sota el lema “CONEXIÓN / ADICCIOFF. Això no és un joc” consistirà:

  • Els alumnes de primària i educació especial (categories A, B i E) hauran de crear una falca de ràdio amb una durada màxima d'un minut que sigui capaç de transmetre un missatge sobre el bon ús de la tecnologia per part dels menors.

   S'enviarà en línia a través de l'Àrea Privada del docent com a arxiu adjunt en format MP3, MP4, WAV, ACC o 3GP.

   La falca de ràdio ha d'anar titulada i, per facilitar l'accessibilitat del treball, s'hi incorporarà un document en format Word o PDF amb el text de la falca.

  • Per la seva banda, la categoria C (secundària, FP bàsica) ha de dissenyar un cartell publicitari (model parada d'autobús). L'anunci ha de captar l'atenció i transmetre un missatge que fomenti l'ús responsable de la tecnologia evitant-ne l'abús. S'enviarà en línia a través de l'Àrea Privada del docent en format JPG i orientació vertical amb un pes màxim de 2 MB. El cartell anirà acompanyat d'un eslògan i, per facilitar l'accessibilitat del treball, incorporarà una audiodescripció amb una durada màxima d'un minut. Els participants podran gravar aquesta audiodescripció a través de l'Àrea Privada a la seva zona de pujada de treballs o adjuntar un arxiu en format MP3, MP4, WAV, AAC o 3GP.

   Per a la realització del cartell publicitari els alumnes podran seleccionar retalls de revistes o diaris, fer servir imatges d'Internet, fer fotos ells mateixos o fer una barreja de les opcions anteriors. Si es fan servir continguts o imatges que són propietat de tercers, el professorat participant s'haurà d'assegurar que estiguin lliures de drets o que disposen dels drets de propietat intel·lectual corresponents amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria. L'ONCE es reserva el dret de sol·licitar al professorat participant la documentació acreditativa d'aquestes circumstàncies.

   A més, els alumnes podran disposar de totes les tècniques a les quals tinguin accés, des de les més tradicionals, com la il·lustració o el collage (fent servir cola i tisores), fins a qualsevol programa d'ordinador que els permeti tractar imatges (Photoshop, editors en línia, etc.).

   En el cas que el grup aula creï una il·lustració o un collage tradicional, el docent haurà d'escanejar o fotografiar el treball per pujar-lo a la web del Concurs, tal com s'ha indicat anteriorment.

  • La categoria D (FP superior i batxillerat) ha de fer un espot publicitari, de no més de 40” de durada, per sensibilitzar sobre l'ús responsable de la tecnologia i els riscos que comporta el seu abús. S'ha d'enviar en línia a través de l'Àrea Privada del docent en format AVI, MP4 o MOV (formats admesos per YouTube) amb un pes màxim de 100 MB. L'espot ha d'anar acompanyat d'un títol i d'un document amb el guió en format Word o PDF per facilitar l'accessibilitat del treball de participació a les persones amb discapacitat.

   En el cas que es faci servir música a l'espot, aquesta haurà d'estar lliure de drets per evitar incompatibilitats i que la plataforma YouTube la rebutgi. De la mateixa manera, si es fan servir continguts o imatges propietat de tercers, els docents participants s'han d'assegurar que estiguin lliures de drets o que disposen dels drets de propietat intel·lectual amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria.

A més, el professorat participant s'ha d'assegurar que disposa dels documents de cessió de drets d'imatge i de veu de l'alumnat que pugui aparèixer en l'espot, la falca de ràdio o l'audiodescripció, amb l'extensió que resulti necessària segons els termes d'aquesta convocatòria, degudament signats pels alumnes o els seus representats legals si són menors d'edat.

A la pàgina web del Concurs, es posarà a disposició dels participants un document de cessió de drets d'imatge i de veu. Per la seva banda, els docents que hagin presentat treballs que resultin guanyadors en la fase d'àmbit autonòmic (categories A, B i C) o finalistes (categories D i E) hauran d'enviar a l'ONCE aquest document degudament signat pels alumnes la imatge o la veu dels quals aparegui en el treball o bé pels seus representants legals (si són menors d'edat). L'ONCE els sol·licitarà aquest document en la comunicació corresponent. L'ONCE no és responsable de cap reclamació relacionada amb els drets d'imatge i de veu dels participants en els treballs.

Totes les categories participaran en línia.

5. Criteris de Valoració

Creativitat

El jurat tindrà en compte l'originalitat del treball: el concepte i la seva plasmació gràfica.

Qualitat

També es tindrà en compte la cura i la presentació dels treballs i les tècniques emprades, i la seva possible adaptació a l'objecte del Concurs.

Missatge

L'adequació del treball per transmetre els valors de la temàtica d'aquesta edició.

Accessibilitat

Tenint en compte l'accessibilitat com a factor imprescindible per a la inclusió social i com a exemple de solidaritat en l'àmbit educatiu, es valorarà de manera específica l'esforç dut a terme perquè els treballs presentats siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

6. Fases del Concurs

El Concurs consta de tres fases:

 • Fase d'àmbit provincial: hi participen tots els treballs, de les categories A, B i C, presentats pels centres escolars de cada província i els guanyadors passen a la fase següent. Si en una província hi ha més de 100 treballs per categoria per ser valorats pel jurat, es constituirà una mesa tècnica, formada per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en inclusió, perquè facin una valoració prèvia de tots els treballs.
 • Fase d'àmbit autonòmic: a cada comunitat autònoma se seleccionarà un treball per cada categoria (A, B i C) d'entre els guanyadors de la fase anterior. Aquests treballs passaran a competir a la fase estatal. Les comunitats autònomes uniprovincials i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla començaran a concursar en aquesta fase.
 • Fase d'àmbit estatal: es premiarà un treball per cada categoria (A, B, C, D i E).

Els treballs de la categoria D es valoraran prèviament per una Mesa Tècnica que estarà constituïda per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en inclusió.. Aquesta Mesa seleccionarà un màxim de vint treballs, que passaran a competir a la fase estatal, el jurat de la qual triarà cinc finalistes d'aquest llistat previ, entre els quals escolliran el que serà el guanyador estatal.

Els treballs de la categoria E (educació especial) seran valorats per un equip tècnic del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), unitat ministerial que depèn del Ministeri d'Educació i Formació Professional, que farà una selecció de cinc treballs finalistes, entre els quals escolliran el guanyador estatal.

7. Jurats: procediments / dates

Es constituirà un jurat d’àmbit provincial en aquelles delegacions territorials, direccions de zona, direccions de suport i agències de l’ONCE radicades en les capitals de província, a més d’un jurat d’àmbit autonòmic a les delegacions territorials.

El responsable de cada centre de l'ONCE en el qual es constitueixi el jurat designarà un responsable del Concurs, i ha de comunicar el seu nom al més aviat possible a la Direcció de Comunicació i Imatge. Aquest responsable farà les tasques pròpies de coordinació, informació i suport al Concurs.

Els jurats estaran formats, com a mínim, per sis membres: tres representants de l'ONCE (un de l'àrea de la representació, un de l'àrea de la gestió i un professional especialitzat dels Equips Específics d'Atenció Educativa d'aquest àmbit territorial ―preferentment un professional del Grup ACCEDO―) i almenys tres persones més que puguin pertànyer als àmbits de la comunicació, l'educació o la publicitat.

Als jurats autonòmics s'incorporarà també un representant de la Conselleria d'Educació de la comunitat autònoma corresponent, al nivell més alt possible.

El jurat d’àmbit estatal es compondrà, a més, d’una persona relacionada amb el món de l’educació especial i altres personalitats rellevants relacionades amb la temàtica del Concurs.

Els veredictes dels jurats tindran lloc en les dates següents: els jurats provincials es reuniran abans del 12 de març de 2021, els jurats autonòmics abans del 16 d'abril de 2021 i el jurat estatal es reunirà abans del 7 de maig de 2021.

Un cop seleccionats els treballs guanyadors, es publicaran a la web del Concurs en les 48 hores següents a la celebració dels jurats.

Es declararan nuls i, per tant, fora de concurs, tots els treballs que no es presentin en els formats apropiats recollits en aquestes bases legals per qüestions d’incompatibilitat de suport o de drets d’autor.

En cap cas, els jurats no podran adjudicar a dos o més treballs el mateix lloc en la classificació.

No es podrà deixar desert cap premi en cap categoria, en cap de les fases, sempre que hi hagi almenys dos treballs presentats que compleixin els requisits d’aquest Concurs. En cas de desqualificació d’un treball per incompliment dels requisits, s’haurà de justificar per part del jurat i caldrà reflectir-ho en l’acta del veredicte.

La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les bases, on sempre prevalen les decisions i les interpretacions dels jurats, que seran inapel·lables.

Un dels membres del jurat representant l’ONCE actuarà com a president o presidenta i ostentarà el vot de qualitat per dirimir, si s’escau, l’empat en la votació del jurat.

Les delegacions territorials de l’ONCE, segons les seves pròpies necessitats, podran decidir si convoquen el jurat de la fase provincial en la mateixa data i amb els mateixos membres que per a la fase autonòmica.

8. Premis

Tant a l'alumnat com al professorat participant se'ls enviarà una tapa de càmera web perquè facin un ús més segur de telèfons intel·ligents, tauletes i portàtils, elaborada amb canya de blat.

Els estudiants i el personal docent guanyadors en la fase d'àmbit provincial rebran un conjunt de tres lents per a telèfon intel·ligent, ajustables a la càmera a través d'una pinça, per fotografiar els seus millors records.

Els grups guanyadors en la fase autonòmica seran premiats amb una activitat per a tota l'aula, valorada amb un màxim de 350 euros, IVA/IGIC inclòs, igual que els grups dels treballs seleccionats com a finalistes de les categories D i E (cinc i cinc, respectivament). Aquests premis no es poden bescanviar en metàl·lic, i l'ONCE n'assumeix la despesa màxima prevista contra factura emesa a nom de l'agència The Modern Kids and Family, assignada per l'ONCE per a la gestió d'aquest concurs.

Els grups aula guanyadors en la fase d'àmbit estatal rebran una tauleta per a cada alumne i una per al docent perquè facin un ús responsable de la tecnologia. Les escoles dels grups guanyadors en la fase d'àmbit estatal rebran un diploma acreditatiu del premi.

9. Legislació

L'ONCE pot sol·licitar l'enviament del material original de qualsevol treball presentat i no té l'obligació de retornar-lo. Pel que fa els treballs originals guanyadors de la fase autonòmica de la categoria C, sempre que es consideri que la seva presentació física aporta un valor afegit, serà necessari remetre'ls a fi que se'n dugui a terme una valoració més exhaustiva per part del jurat estatal.

L'ONCE es reserva el dret a processar, adaptar i corregir els treballs presentats a concurs, en el sentit més ampli que es pugui entendre.

La participació en el Concurs Escolar ONCE suposa l’acceptació dels termes de la convocatòria, reflectits en aquestes bases legals i en l’extracte del Concurs que es troba al seu web: www.concursoescolaronce.es.

Pel que fa als drets de la propietat intel·lectual, la participació en aquesta convocatòria implica que el professorat i l’alumnat participant en els treballs guanyadors en la fase d’àmbit autonòmic (categories A, B i C) i finalistes (categories D i E) cedeixin a l’ONCE en exclusiva durant un termini de 50 anys, sense límit territorial, material ni geogràfic, i amb possibilitat de cessió a tercers (la totalitat o una part dels drets patrimonials objecte de la cessió), tots els drets de reproducció, edició en suport paper i electrònic, fixació, compilació, comunicació pública, transformació, distribució per qualsevol mitjà o format (inclòs internet i xarxes socials) i, en general, explotació sobre els treballs elaborats.

A la pàgina web del Concurs es posarà a disposició dels i les participants una declaració de cessió de drets de propietat intel·lectual. Els professors i professores que hagin presentat treballs guanyadors en la fase d’àmbit autonòmic (categories A, B i C) o finalistes (categories D i E) hauran d’enviar a l’ONCE aquesta declaració degudament signada per ells. L’ONCE els sol·licitarà aquest document en la comunicació corresponent.

Les dades personals que calgui demanar per a la participació en el Concurs es tractaran conforme a les normes establertes en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). La recollida de les dades només es farà amb el consentiment del seu titular perquè aquestes puguin ser incorporades a fitxers titularitat de l’ONCE i processades exclusivament per a la finalitat que s’especifica en la llegenda adjunta al formulari de recollida de les dades que estarà publicada a la web del Concurs. Les dades obtingudes a través dels formularis corresponents seran les imprescindibles per fer possible la participació en el Concurs.