¡Empieza el 40 Concurso Escolar ONCE, programa de sensibilización educativa!

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

Conexión Adiccioff. Esto no es un juego

AVISO LEGAL

Obxecto

A presente páxina web foi deseñada para dar a coñecer e permitir o acceso ao público á información relativa aos contidos e actividades diversas, ofertadas pola ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CEGOS ESPAÑOIS (en diante, ONCE), con NIF Q-2866004-A, con soi@once.es como enderezo de correo electrónico respecto a esta web, co teléfono de contacto +34 915890667 (Contacto Administrativo ES-NIC), co número de fax +34 915899020 e domicilio social na rúa José Ortega e Gasset, número 18, código postal 28006 de Madrid, España; e cuxas Normas Estatais Reguladoras están definidas no "Real Decreto 358/1991, do 15 de marzo, polo que se reordena a Organización Nacional de Cegos Españois", modificado por "os Reais Decretos 1200/1999, do 9 de xullo, e 1359/2005 do 18 de Novembro". (Información ofrecida en cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico). Ademais posibilítase o acceso a outras informacións, produtos e servizos de entidades distintas á ONCE, alén de aquelas que sexa accesibles a través das ligazóns e conexións existentes. A O.N.C.E resérvase o dereito a modificar a presente política á súa discreción.

Contidos

Todos os contidos facilitados nesta web foron elaborados con información procedente tanto de fontes internas da ONCE, como de fontes externas á propia compañía, motivo polo cal a ONCE non se fai responsable da posible falta de actualización ou inexactitude da información pertencente ás devanditas fontes externas, respondendo unicamente por aqueles contidos provenientes directamente das súas fontes internas e debidamente identificados co seu Copyright. Por iso, antes de tomar ningunha decisión ou realizar ningunha acción, a ONCE recomenda ao Usuario a comprobación da información recibida con outra fonte.

Facilítase a través desta web información acerca de servizos para coñecemento dos usuarios e que, en todo caso, axeitaranse aos termos e condicións expresamente detallados en cada momento e accesibles desde esta páxina web conforme ás distintas disposicións legais de aplicación.

Acceso e Uso

Tanto o acceso a esta páxina web, como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos que aparecen nela, será da exclusiva responsabilidade de quen o realice.

As condicións de acceso a esta web estarán condicionadas pola legalidade vixente e os principios da boa fe e uso lícito por parte do usuario desta, quedando prohibido con carácter xeral calquera tipo de actuación en prexuízo da ONCE ou de terceiros.

Considerarase terminantemente prohibido o uso da presente páxina web con fins ilegais ou non autorizados.

Responsabilidade

A ONCE non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que puidesen ocasionar os Usuarios á presente páxina web, ou a calquera outra, polo uso ilegal ou indebido desta, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela.

Servizo

A ONCE resérvase o dereito de suspender o acceso á súa páxina web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de calquera outra índole, podendo tamén modificar unilateralmente tanto as condicións de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela incluídos.

Ligazóns a Páxinas de Terceiros

As ligazóns nesta área permitiranlle saír do sitio da ONCE. Os sitios enlazados non están controlados pola ONCE e a ONCE non se fai responsable dos contidos de ningún sitio enlazado nin de ningunha ligazón que se encontre en calquera sitio enlazado, nin de ningún cambio ou actualización de tales sitios. A ONCE non se fai responsable de actos de "webcasting" ou calquera outra forma de transmisión efectuada desde calquera sitio enlazado. A ONCE só lle está a proporcionar estas ligazóns a vostede para a súa comodidade, polo que a inclusión de calquera ligazón non implica a aprobación do sitio pola ONCE.

Xerais

Para toda cuestión litixiosa ou que incumba á páxina web da ONCE, será de aplicación a lexislación española, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co uso desta páxina web, os xulgados e tribunais de Madrid (España).

Propiedade Intelectual

En virtude do establecido no Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, todos os dereitos sobre os documentos aloxados nesta web son propiedade de de Cegos Españois (ONCE), permitíndose a súa utilización, total ou parcialmente, con fins docentes ou de investigación, sempre que se indique expresamente a fonte, a autoría e a titularidade da ONCE sobre os devanditos documentos.

O acceso á páxina web da ONCE implica a aceptación de todas as condicións anteriormente expresadas.