¡Empieza el 40 Concurso Escolar ONCE, programa de sensibilización educativa!

Estás visualizando una edición antigua del Concurso Escolar ONCE. Si deseas participar en la última edición haz click aquí.

Conexión Adiccioff. Esto no es un juego

AVíS LEGAL

Finalitat

Aquesta pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés del públic a la informació relativa als continguts i activitats diverses que ofereix l’ORGANITZACIÓ NACIONAL DE CECS ESPANYOLS (d’ara endavant, ONCE), amb NIF Q-2866004-A, amb soi@once.es com a adreça de correu electrònic respecte a aquest web, amb telèfon de contacte +34 915890667 (contacte administratiu ES-NIC), amb número de fax +34 915899020, amb domicili social al carrer José Ortega y Gasset, número 18, codi postal 28006 de Madrid, Espanya; i les normes estatals reguladores de la qual estan definides al Reial decret 358/1991, de 15 de març, pel qual es reordena l’Organització Nacional de Cecs Espanyols, modificat pels Reials decrets 1200/1999, de 9 de juliol, i 1359/2005, de 18 de novembre. (Informació oferta en compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). A més, es possibilita l’accés a altres informacions, productes i serveis d’entitats distintes a l’ONCE, així com a aquelles que esdevenen accessibles a través dels links (enllaços) i connexions existents. L’ONCE es reserva el dret de modificar aquesta política a la seva discreció.

Continguts

Tots els continguts que es faciliten en aquest web han estat elaborats amb informació procedent tant de fonts internes de l’ONCE com de fonts externes a la mateixa empresa, raó per la qual l’ONCE no es fa responsable de la possible manca d’actualització o la inexactitud de la informació que pertany a aquestes fonts externes, de manera que només respondrà d’aquells continguts provinents directament de les seves fonts internes i que estiguin degudament identificats amb el seu copyright. Per això, abans de prendre qualsevol decisió o emprendre cap acció, l’ONCE recomana a l’usuari que comprovi la informació que rebi amb una altra font.

A través d’aquest web es facilita informació sobre els serveis destinats al coneixement que en tot cas estaran subjectes als termes i condicions detallats expressament en cada moment, que seran accessibles des d’aquesta pàgina web i que estaran subjectes a les diverses disposicions legals d’aplicació.

Accés i ús

Tant l’accés a aquesta pàgina Web com l’ús que es pugui fer de la informació i els continguts d’aquesta web seran de la responsabilitat exclusiva de qui hi accedeixi o la utilitzi.

Les condicions d’accés a aquest web estaran supeditades a la legalitat vigent i als principis de la bona fe i l’ús lícit per part de l’usuari, de manera que queda prohibida, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de l’ONCE o de tercers.

Es considerarà terminantment prohibit l’ús d’aquesta pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades.

Responsabilitat

L’ONCE no es fa responsable, sota cap concepte, de cap mena de dany que poguessin ocasionar els usuaris a aquesta pàgina web o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut que en facin, així com tampoc es responsabilitza dels continguts i les informacions accessibles o facilitades a través d’aquesta web.

Servei

L’ONCE es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense avís previ, de manera discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra mena; així mateix, també pot modificar unilateralment tant les condicions d’accés com la totalitat o la part dels continguts que s’hi inclouen.

Enllaços a pàgines de tercers

Els enllaços en aquesta àrea li permetran anar-se’n del lloc web de l’ONCE. Els llocs als quals enllaça no estan controlats per l’ONCE i aquesta organització no es fa responsable dels continguts de cap lloc web enllaçat ni de cap enllaç que es trobi a qualsevol lloc enllaçat, així com tampoc de cap canvi o actualització d’aquests llocs. L’ONCE no es fa responsable d’actes de webcasting o de qualsevol altra forma de transmissió duta a terme des de qualsevol lloc web al qual s’enllaça. L’ONCE només li proporciona aquests enllaços per a la seva comoditat i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l’aprovació del lloc per part de l’ONCE.

Generals

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi la pàgina web de l’ONCE, s’aplicarà la legislació espanyola, de manera que els òrgans competents per tal de resoldre tots els conflictes que es derivin de l’ús d’aquesta pàgina web, o que estiguin relacionats amb aquest ús, seran els jutjats i els tribunals de Madrid (Espanya).

Propietat intel·lectual

En virtut del que estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de la propietat intel·lectual, tots els drets sobre els documents allotjats en aquesta web són propietat de l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE), de manera que se’n permetrà l’ús, ja sigui total o parcial, amb finalitats docents o de recerca, sempre que s’indiqui expressament la font, l’autoria i la titularitat de l’ONCE sobre aquests documents.

L’accés a la pàgina web de l’ONCE implica l’acceptació de totes les condicions que s’han expressat anteriorment.