Utilizamos cookies para asegurar de que proporcionamos a mellor experiencia ao usuario no noso sitio web. Se continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acordo. Máis Información Pechar
ONCE Upon a time. La mirada de todos/as

Bases do Concurso

Os informamos que en los momentos actuales y asumiendo las medidas excepcionales que han impuesto las autoridades, nos vemos obligados a modificar los puntos 7, 8 y 9 de las bases legales publicadas para la convocatoria de la 36 edición del Concurso Escolar, en adecuación a las circunstancias presentes y en interés de todos los participantes, jurados y ganadores de la 36 edición del concurso escolar.

As presentes bases legais foron elaboradas a partir do Oficio- Circular Núm. 38/2019, do 5 de setembro da Dirección Xeral adxunta de Coordinación e Recursos Humanos e Xerais. Rexistro xeral número: 2019/0275682

1. Ámbito do Concurso Escolar ONCE

O Concurso está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º e 6º), Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional (básica, media e superior) e Educación Especial, do conxunto de todos os centros educativos do Estado. A participación canalizarase exclusivamente a través dos centros educativos recoñecidos polo Ministerio de Educación e Formación Profesional como tal.

2. Inscrición e materiais

A partir do día 16 de setembro, os directores ou profesores dos centros educativos do Estado poderán participar no Concurso Escolar e acceder aos materiais, a través da web(www.concursoescolaronce.es). Tamén poderán rexistrarse para participar por vía telefónica (900 808 111).

Para iso, ben sexa a través de dita web ou ben telefonicamente, deberán facilitarse os datos do centro e do profesorado participante.

O persoal docente que coordine os grupos de estudantes participantes responsabilizarase de cumprimentar de maneira correcta todos os datos solicitados no formulario de rexistro, así como da posterior subida á web do traballo da súa clase.

A data límite de recepción de traballos é o 31 de xaneiro de 2020. A organización do Concurso Escolar resérvase o dereito de ampliar o prazo de participación se o considerase necesario.

En calquera caso, en aras de aumentar a participación, e segundo o seu propio criterio, cada xurado provincial poderá admitir o envío de traballos ata dous días antes da data do fallo.

Para facilitar o labor do xurado estatal, os traballos gañadores da fase autonómica que fosen realizados nos idiomas cooficiais, éuscaro, catalán e galego, así como en inglés, terán que ser traducidos ao castelán.

3. Categorías de participación

A participación realizarase por clases completas (un traballo-unha clase) dirixidas por un docente. Cada clase participante deberá presentar un só traballo. No caso de que un mesmo traballo sexa presentado por varias clases, só se admitirá a concurso aquel subido á plataforma en primeiro lugar. Non se admitirán a concurso traballos realizados por varias clases.

Categorías de participación:

 • A (3º e 4º de Ed. Primaria)

 • B (5º e 6º de Ed. Primaria)

 • C (Ed. Secundaria e FP Básica)

 • D (Bacharelato e Formación Profesional Media e Superior)

 • E (Ed. Especial)

Los trabajos de estas dos últimas categorías participarán únicamente en la fase final del Concurso y serán evaluados por un jurado de ámbito estatal.

A participación no concurso farase mediante un traballo por clase e sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos. Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías tal e como ocorre nos centros escolares rurais agrupados ou nas clases de circo itinerantes, clases especiais de apoio, etc.

Nestes casos a clase participará na categoría na que haxa máis alumnos.

En caso de empate, a clase participará pola categoría superior.

O número máximo de participantes por traballo será o número máximo de alumnos por clase que marque a lexislación vixente para cada nivel.

4. Contido da proposta

O traballo co que se participa, baixo o lema " ONCE upon a time… a mirada de tod@s”, consistirá:

 1. a) Os alumnos de Primaria, Secundaria e Educación Especial (Categorías A, B, C e E) terán que facer unha BANDEIRA que reflicta o movemento pola inclusión. O traballo será enviado en liña a través da Zona Privada do profesor en formato jpg cun peso de 2 MB como máximo. A bandeira terá un título e para facilitar a accesibilidade ao traballo incorporará unha audiodescrición cunha duración máxima de 1 minuto. Os participantes poderán gravar dita audiodescrición a través da Zona Privada na súa zona de subida de traballos ou achegar un arquivo en formato . MP3, . MP4, . WAV, . AAC ou .3GP.

  Para a realización da bandeira será necesario descargar un padrón que estará situado na web e deberase manter a proporcionalidade do seu formato: rectangular e en horizontal. Os alumnos poderán seleccionar recortes de revistas e xornais, utilizar imaxes da Internet, facer fotos eles mesmos ou realizar unha mestura das opcións anteriores. Se se utilizasen contidos ou imaxes propiedade de terceiros, o profesorado participante deberá asegurarse de que estean libres de dereitos ou que dispoñen dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria. A ONCE resérvase o dereito de solicitar ao profesorado participante a documentación acreditativa destas circunstancias.

  Además los alumnos podrán contar con todas las técnicas a las que puedan acceder, desde las más tradicionales, como la ilustración o el collage (con el uso de pegamento y tijeras), a cualquier programa de ordenador que les permita tratar imágenes (Photoshop, editores on line, etc.).

  No caso de que o grupo-clase realice unha ilustración ou unha colaxe tradicional, o profesor deberá escanear ou fotografar o traballo para poder subilo á web do concurso, tal e como se indicou anteriormente.

 2. b) Os alumnos de FP e Bacharelato (Categoría D) terán que presentar un HIMNO que represente o movemento social pola inclusión, dunha duración máxima de 2:30 minutos. Será enviado en liña a través da Zona Privada do profesor en formato MP3, . MP4, . WAV, . AAC ou .3GP cun peso máximo de 100 MB. Desde a web do concurso poñeranse á disposición dos participantes varias bases musicais para elixir unha ou fusionar varias e poñerlle letra. No caso de que os participantes opten por compoñer a súa propia música, esta deberá ser orixinal e non infrinxir dereitos de terceiros.

  O himno deberá acompañarse dun título, que non superará os 140 caracteres, e un texto coa letra para que sexa máis accesible para a avaliación do xurado.

O profesorado participante debe asegurarse de que dispón dos documentos de cesión de dereitos de imaxe/voz do alumnado que puidese aparecer na bandeira, o himno ou a audiodescrición, coa extensión que resulte necesaria segundo os termos desta convocatoria, debidamente asinados polos alumnos ou os seus representantes legais se son menores de idade.

Na páxina web do Concurso, poñerase á disposición dos participantes un documento de cesión de dereitos de imaxe/voz. Os profesores que presentasen traballos que resulten gañadores na fase de ámbito autonómico (categorías A, B e C) ou finalistas (categorías D e E) deberán enviar á ONCE devandito documento debidamente asinado polos alumnos cuxa imaxe/voz apareza no traballo ou polos seus representantes legais (se fosen menores de idade). A ONCE solicitaralles este documento na correspondente comunicación. A ONCE non será responsable de ningunha reclamación relacionada cos dereitos de imaxe e voz dos participantes nos himnos, bandeiras ou audiodescripción.

Todas as categorías participarán en liña.

En canto á categoría E (educación especial), dadas as características da mesma e os traballos que se afán a presentar (texturas, volumes, relevos, etc.) teñen a opción, para unha valoración máis exacta por parte do Xurado Nacional, de remitir os traballos orixinais á Dirección de Comunicación e Imaxe de ONCE ( c/A Coruña, 18 28020 Madrid) especificando claramente no sobre "Concurso Escolar".

5. Criterios de Valoración

I. CREATIVIDADE: o xurado considerará a orixinalidade do traballo para abandeirar este gran movemento internacional pola inclusión.
II. CALIDADE: alén diso, terase en conta o coidado e a presentación dos traballos e técnicas empregadas.
III. MENSAXE: o xurado valorará a capacidade do traballo para transmitir os principios internacionais da inclusión na bandeira/himno do movemento.
IV. ACCESIBILIDADE: considerando a accesibilidade como un factor imprescindible para a inclusión social e como un exemplo de solidariedade tamén no ámbito educativo, valorarase de maneira específica o esforzo realizado para que os traballos presentados sexan accesibles para as persoas con discapacidade.

6. Fases do Concurso

O Concurso consta de tres fases:

 • Fase de ámbito provincial: participan nela todos os traballos, das categorías A, B e C, presentados polos centros escolares de cada provincia, pasando os gañadores á seguinte fase. No caso de que sexa necesaria unha Mesa Técnica, que estará constituída por profesionais do ámbito da docencia e especializados en inclusión, encargada de facer unha valoración previa de todos os traballos para evitar que en ningunha provincia haxa máis de 100 traballos en cada categoría, para ser valorados por parte do xurado.
 • Fase de ámbito autonómico: en cada Comunidade Autónoma seleccionarase un traballo por cada categoría (A, B e C), de entre os gañadores da fase anterior. Estes traballos pasarán a competir á fase estatal. As Comunidades Autónomas uniprovinciais e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla empezarán a concursar nesta fase. De entre os gañadores autonómicos das categorías A, B e C, o xurado elixirá unha bandeira para ser materializada. Ademais elixirán unha segunda bandeira, por se a elixida en primeiro lugar non puidese materializarse por motivos técnicos ou legais. (ver apartado 9º lexislación)
 • Fase de ámbito estatal: premiarase un traballo por cada categoría (A, B, C, D e E). Alén diso, o xurado seleccionará unha bandeira e un himno que serán os da inclusión. Ademais elixirán unha segunda bandeira e himno, por se os elixidos en primeiro lugar non puidesen materializarse por motivos técnicos ou legais. (ver apartado 9º lexislación)

Os traballos da categoría D valoraranse previamente por unha Mesa Técnica que estará constituída por profesionais do ámbito da docencia e especializados en inclusión. Esta Mesa seleccionará un máximo de vinte traballos que pasarán a competir á fase estatal, cuxo xurado elixirá cinco finalistas desa listaxe previa, entre os cales escollerán ao que será o gañador estatal.

Os traballos da categoría E (Educación Especial) serán valorados por un equipo técnico do Ministerio de Educación e Formación Profesional. Realizarán unha selección de cinco traballos finalistas, entre os que elixirán o gañador estatal.

7. Xurados Procedemento / Datas

Constituirase un xurado de ámbito provincial naquelas delegacións territoriais, direccións de zona, direccións de apoio e axencias da ONCE radicadas nas capitais de provincia, ademais dun xurado de ámbito autonómico nas delegacións territoriais.

Os xurados estarán compostos, polo menos, por seis membros: tres representantes da ONCE (un da área da representación, un da área da xestión e un profesional especializado dos Equipos Específicos de Atención Educativa dese ámbito territorial) e outras tres persoas seleccionadas entre os ámbitos da comunicación, a educación, a música, o deseño gráfico ou a administración pública.

Aos xurados autonómicos incorporarase tamén un representante do CERMI.

Debido a las actuales circunstancias, la composición, número, fecha de celebración y formato de votación del jurado en la fase autonómica podrá adaptarse a las mismas, aunque lo idóneo sería mantener la estructura propuesta inicialmente en el Oficio-Circular. Si no fuera posible esta composición del jurado se considerará como jurado válido el formado por tres miembros representantes de ONCE (uno del área de representación, uno del área de la gestión y un profesional especializado de los equipos específicos de atención educativa de ese ámbito territorial).

El procedimiento de estos fallos será el siguiente:

El coordinador del Concurso Escolar de cada Centro dará de alta en la plataforma a todos los miembros del jurado para que puedan proceder a valorar los trabajos que concursan en la fase autonómica. Si el coordinador del Centro no pudiera realizar las altas, se comunicará lo antes posible al departamento de RRPP, dependiente de la Dirección de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE los correos de referencia, adjuntando el listado de jurados y sus correos electrónicos para que se realice el alta de forma centralizada.

Una vez que los jurados hayan valorado los trabajos se generará automáticamente un ranking atendiendo a la puntuación.

En la fecha prevista para el fallo, si es posible se establecerá una reunión virtual para deliberar sobre el ranking de las tres categorías.

Uno de los miembros del jurado, representante de ONCE, actuará como presidente del jurado y ostentará el voto de calidad para dirimir, en su caso, el empate en la votación.

Si no fuera posible la celebración de una reunión virtual el presidente del jurado proclamará ganadores a los trabajos atendiendo al ranking de votación, marcando los trabajos con mayor puntuación de las categorías A B y C como ganadores.

En el acta se reflejará que la reunión del jurado se ha realizado de manera no presencial.

No se podrá adjudicar a dos o más trabajos en el mismo puesto de calificación.

En esta fase, además de la elección de los ganadores de las tres categorías A, B y C, los jurados debían elegir de entre estos tres ganadores una bandera que representará el movimiento por la inclusión a nivel autonómico. Dado que el estado de alarma declarado ha traído consigo la paralización de las actividades académicas, se ha acordado dejar sin efecto esta acción, por resultar imposible su ejecución.

La composición del jurado de ámbito estatal se regirá por los mismos criterios que los autonómicos.

En esta fase, además de la elección de los ganadores de las categorías A, B, C, D y E el jurado elegirá de entre los ganadores de las categorías A, B, C Y E una bandera que representará al movimiento por la inclusión. Igualmente de entre los 5 finalistas de la categoría D se elegirá el Himno del movimiento por la Inclusión.

Los fallos de los jurados provinciales tendrán lugar antes del 13 de marzo de 2020. Los jurados autonómicos fallarán preferentemente antes del 8 de abril y el jurado estatal se reunirá antes de finales del mes de junio de 2020.

Unha vez seleccionados os traballos gañadores, serán publicados na web do Concurso nas 48 horas seguintes á celebración dos xurados.

Declararanse nulos, e por tanto fóra de Concurso, todos os traballos que non se presenten nos formatos apropiados recollidos nestas bases legais, por cuestións de incompatibilidade de soporte ou de dereitos de autor.

En ningún caso os xurados poderán adxudicar a dous ou máis traballos o mesmo posto na clasificación.

Non se poderá deixar deserto ningún premio en ningunha categoría, en ningunha das fases, sempre que haxa polo menos dous traballos presentados que cumpran os requisitos do presente concurso. En caso de descualificación dun traballo polo non cumprimento dos requisitos, deberase xustificar por parte do xurado reflectíndose na acta do fallo.

A participación neste concurso implica a aceptación das bases, prevalecendo sempre as decisións e interpretacións dos xurados, que serán inapelables.

Un dos membros do xurado representante da ONCE actuará como presidente ou presidenta e ostentará o voto de calidade para dirimir, no seu caso, o empate na votación do xurado.

As delegacións territoriais da ONCE, segundo as súas propias necesidades, poderán decidir se convocan o xurado da fase provincial na mesma data e cos mesmos membros que para a fase autonómica.

8. Premios

I. Enviarase, tanto ao alumnado como ao profesorado participante, unha pulseira para promover o movemento pola inclusión.

II. Os estudantes e persoal docente gañadores na fase de ámbito provincial recibirán unha alxibeira.

III. Os grupos gañadores na fase autonómica serán premiados cunha actividade para toda a clase, valorada nun máximo de 400 euros, IVE/IGIC incluído, do mesmo xeito que os grupos dos traballos seleccionados como finalistas das categorías D e E (cinco e cinco respectivamente). Estes premios non se poderán trocar polo seu valor en metálico, asumindo a ONCE o gasto máximo previsto contra factura emitida a nome da axencia The Modern Kids and Family, asignada pola ONCE para a xestión do presente concurso.

Se admitirá también como alternativa puntual, dadas las circunstancias, el canje del premio por la compra de material para el aula ganadora.

Ambas posibilidades se materializarán en el curso del presente año 2020.

IV. Los grupos-aula ganadores en la fase de ámbito estatal verán modificado el premio quedando sin efecto la celebración del campus "La mirada de tod@s" y sustituyéndose por el envío de una Tablet para cada alumno y profesor ganador de esta fase.

V. Os colexios dos grupos gañadores na fase de ámbito estatal recibirán un diploma acreditativo do premio.

9. Lexislación

A ONCE poderá solicitar o envío do material orixinal de calquera traballo presentado, non tendo obrigatoriedade de devolvelo. En canto aos traballos orixinais gañadores da fase autonómica (categorías A, B e C) e os traballos da categoría E, a condición de que se considere que a súa presentación física achega un valor engadido, será necesario remitilos con obxecto de que se leve a cabo unha valoración máis exhaustiva por parte do xurado nacional.

A ONCE resérvase o dereito de procesar, adaptar e corrixir, no sentido máis amplo que se poida entender, tanto a imaxe como as frases ou títulos dos traballos gañadores.

A participación no Concurso Escolar ONCE supón a aceptación dos termos da convocatoria, reflectidos nestas bases legais e no extracto do concurso que se atopan na web do mesmo: www.concursoescolaronce.es.

Con relación aos dereitos da propiedade intelectual, a participación nesta convocatoria implica que o profesorado e alumnado participante nos traballos gañadores na fase de ámbito autonómico (categorías A, B e C) e finalistas (categorías D e E) ceden á ONCE en exclusiva durante un prazo de 50 anos, sen límite territorial, material non xeográfico, e con posibilidade de cesión a terceiros (a totalidade ou unha parte dos dereitos patrimoniais obxecto da cesión), todos os dereitos de reprodución, edición en soporte papel e electrónico, fixación, compilación, comunicación pública, transformación, distribución por calquera medio ou formato (incluída a Internet e as redes sociais) e, en xeral, explotación sobre os traballos elaborados.

En la página web del Concurso se pondrá a disposición de los participantes una declaración de cesión de derechos de propiedad intelectual. Los profesores ganadores de la fase Nacional, que además hayan sido seleccionados como bandera e himno del movimiento por la inclusión (dos aulas), deberán enviar a la ONCE dicha declaración debidamente firmada. La ONCE les solicitará este documento en la correspondiente comunicación.

Os datos persoais que sexa necesario solicitar para a participación no Concurso serán tratados conforme ás normas establecidas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (Regulamento Xeral de Protección de Datos). A recollida dos datos só se realizará co consentimento do seu titular para que devanditos datos poidan ser incorporados a ficheiros titularidade da ONCE e procesados exclusivamente para a finalidade que se especifique na lenda adxunta ao formulario de recollida dos datos que estará publicado na web do Concurso. Os datos obtidos a través dos formularios correspondentes, serán os imprescindibles para facer posible a participación no Concurso.