Fem servir cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc assumirem que hi està d'acord. Més Informació Tancar
ONCE Upon a time. La mirada de todos/as

Bases del Concurs

Os informamos que en los momentos actuales y asumiendo las medidas excepcionales que han impuesto las autoridades, nos vemos obligados a modificar los puntos 7, 8 y 9 de las bases legales publicadas para la convocatoria de la 36 edición del Concurso Escolar, en adecuación a las circunstancias presentes y en interés de todos los participantes, jurados y ganadores de la 36 edición del concurso escolar.

Aquestes bases legals han estat elaborades a partir de l’Ofici-Circular N. 38/2019, de 5 de setembre de la Direcció General Adjunta de Coordinació i Recursos Humans i Generals. Registre general número: 2019/0275682

1. Àmbit del Concurs Escolar ONCE

El Concurs està dirigit a l’alumnat d’Educació Primària (cursos 3r, 4t, 5è i 6è), Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional (Bàsica, Mitjana i Superior) i Educació Especial, del conjunt de tots els centres educatius de l’Estat. La participació es dirigirà exclusivament als centres educatius reconeguts pel Ministeri d’Educació i Formació professional com a tal.

2. Participació i materials

A partir del dia 16 de setembre, la direcció o el professorat dels centres educatius de l’Estat podran participar en el Concurs Escolar i accedir als materials, a través de la web (www.concursoescolaronce.es). També es podran registrar per participar-hi per via telefònica (900 808 111).

Per això, sigui a través d’aquesta web o bé telefònicament, s’hauran de facilitar les dades del centre i del professorat participant.

El personal docent que coordini els grups d’estudiants participants es responsabilitzarà d’emplenar de manera correcta totes les dades sol·licitades en el formulari de registre i també de la posterior pujada a la web del treball de la seva aula.

La data límit de recepció de treballs és el 31 de gener de 2020. L’organització del Concurs Escolar es reserva el dret d’ampliar el termini de participació si ho considerés necessari.

En qualsevol cas, a fi d’augmentar la participació, i segons el seu propi criteri, cada jurat provincial pot admetre l’enviament de treballs fins a dos dies abans de la data del veredicte.

Per facilitar la feina del jurat estatal, els treballs guanyadors de la fase autonòmica que hagin estat realitzats en els idiomes cooficials (euskera, català i gallec) i també en anglès s’hauran de traduir al castellà.

3. Categories de participació

La participació es duu a terme per aules completes (un treball, una aula) dirigides per un o una docent. Cada aula participant ha de presentar un sol treball. En cas que diverses aules presentin un mateix treball, només s’admetrà a concurs el que s’hagi pujat primer a la plataforma. No s’admetran a concurs treballs realitzats per diverses aules.

Categories de participació:

 • A (3r i 4t d'Ed. Primària)

 • B (5è i 6è d'Ed. Primària)

 • C (Ed. Secundària i FP Bàsica)

 • D (Batxillerat i Formació Professional Mitjana i Superior)

 • E (Ed. Especial)

Els treballs d'aquestes dues últimes categories només participaran a la fase final del Concurs i s'avaluaran per part d'un jurat d'àmbit estatal.

La participació en el Concurs es farà a través d’un treball per aula i sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs al qual pertanyin els i les alumnes. Com a excepció, s’acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories, tal com passa en els centres escolars rurals agrupats o en les aules de circ itinerants, aules especials de suport, etcètera.

En aquests casos, l’aula participarà en la categoria en la qual hi hagi més alumnes.

En cas d’empat, l’aula participarà per la categoria superior.

El nombre màxim de participants per treball serà el nombre màxim d’alumnes per aula que marqui la llei vigent per a cada nivell.

4. Contingut de la proposta

El treball amb el qual es participa, sota el lema “ONCE upon a time… La mirada de tots i totes”, consistirà en el següent:

 1. a) L’alumnat de Primària, Secundària i Educació Especial (categories A, B, C i E) ha de fer una bandera que reflecteixi el moviment per la inclusió. El treball s’enviarà en línia a través de la zona privada del professor o professora en format JPG amb un pes màxim de 2 MB. La bandera anirà titulada i, per facilitar l’accessibilitat al treball, incorporarà una audiodescripció amb una durada màxima d’un minut. Els i les participants podran gravar aquesta audiodescripció a través de l’àrea privada a la seva zona de pujada de treballs o adjuntar un arxiu en format MP3, MP4, WAV, AAC o 3GP.

  Per a la realització de la bandera s’haurà de descarregar una plantilla que estarà ubicada a la web i s’haurà de mantenir la proporcionalitat del format: rectangular i en horitzontal. L’alumnat podrà seleccionar retalls de revistes i diaris, utilitzar imatges d’internet, fer fotos ells mateixos o bé una mescla de les opcions anteriors. Si es fan servir continguts o imatges propietat de tercers, el professorat participant s’ha d’assegurar que estiguin lliures de drets o que disposen dels drets de propietat intel·lectual corresponents amb l’extensió que resulti necessària segons els termes d’aquesta convocatòria. L’ONCE es reserva el dret de sol·licitar al professorat participant la documentació acreditativa d’aquestes circumstàncies.

  Además los alumnos podrán contar con todas las técnicas a las que puedan acceder, desde las más tradicionales, como la ilustración o el collage (con el uso de pegamento y tijeras), a cualquier programa de ordenador que les permita tratar imágenes (Photoshop, editores on line, etc.).

  Posat cas que el grup aula faci una il·lustració o un collage tradicional, el professor haurà d'escanejar o fotografiar el treball per poder-lo pujar a la web del concurs, tal com s'ha indicat anteriorment.

 2. b) L’alumnat d’FP i Batxillerat (categoria D) ha de presentar un himne que representi el moviment social per la inclusió, d’una durada màxima de 2:30 minuts. S’enviarà en línia a través de l’àrea privada del professor o professora en format MP3, MP4, WAV, AAC o 3GP amb un pes màxim de 100 MB. Des de la web del Concurs es posaran a disposició dels i les participants diferents bases musicals i se’n podrà escollir una o fusionar-ne vàries i posar-los lletra. En el cas que els participants optin per compondre la seva pròpia música, aquesta haurà de ser original i no infringir drets de tercers.

  L’himne ha d’anar acompanyat d’un títol, que no superarà els 140 caràcters, i un text amb la lletra perquè sigui més accessible per a l’avaluació del jurat.

El professorat participant ha d’assegurar-se que disposa dels documents de cessió de drets d’imatge/veu de l’alumnat que pogués aparèixer a la bandera, l’himne o l’audiodescripció, amb l’extensió que resulti necessària segons els termes d’aquesta convocatòria, degudament signats pels o les alumnes o els seus representants legals si són menors d’edat.

A la pàgina web del Concurs, es posarà a disposició dels i les participants un document de cessió de drets d’imatge/veu. Els professors i professores que hagin presentat treballs que resultin guanyadors en la fase d’àmbit autonòmic (categories A, B i C) o finalistes (categories D i E) hauran d’enviar a l’ONCE aquest document degudament signat pels i les alumnes la imatge/veu dels quals aparegui en el treball, o pels seus representants legals (si fossin menors d’edat). L’ONCE els sol·licitarà aquest document en la comunicació corresponent. L’ONCE no és responsable de cap reclamació relacionada amb els drets d’imatge i veu dels i les participants en els himnes, les banderes o les audiodescripcions.

Totes les categories participaran en línia.

Quant a la categoria E (educació especial), donades les característiques de la mateixa i els treballs que s'acostumen a presentar (textures, volums, relleus, etc.), hi ha l'opció, per fer-ne valoració més exacta per part del Jurat Nacional, de remetre els treballs originals a Direcció de Comunicació i Imatge de l'ONCE (c/La Coruña, 18 28020 Madrid), tot especificant clarament en el sobre “Concurs Escolar”.

5. Criteris de Valoració

I. CREATIVITAT: el jurat considerarà l’originalitat del treball per abanderar aquest gran moviment internacional per a la inclusió.
II. QUALITAT: de la mateixa manera, es tindrà en compte la cura i la presentació dels treballs i les tècniques emprades.
III. MISSATGE: el jurat valorarà la capacitat del treball per transmetre els principis internacionals de la inclusió en la bandera/himne del moviment.
IV. ACCESSIBILITAT: considerant l’accessibilitat com un factor imprescindible per a la inclusió social i com un exemple de solidaritat també en l’àmbit educatiu, es valorarà de manera específica l’esforç fet perquè els treballs presentats siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

6. Fases del Concurs

El Concurs consta de tres fases:

 • Fase d’àmbit provincial: hi participen tots els treballs, de les categories A, B i C, presentats pels centres escolars de cada província i els guanyadors passen a la fase següent. En cas que sigui necessària una mesa tècnica, que estarà constituïda per professionals de l’àmbit de la docència i especialitzats en inclusió, es farà una valoració prèvia de tots els treballs per evitar que en cap província hi hagi més de 100 treballs en cada categoria, a fi de ser valorats per part del jurat.
 • Fase d’àmbit autonòmic: a cada comunitat autònoma se seleccionarà un treball per a cada categoria (A, B i C) entre els guanyadors de la fase anterior. Aquests treballs passaran a competir a la fase estatal. Les comunitats autònomes uniprovincials i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla començaran a concursar en aquesta fase. D’entre els guanyadors autonòmics de les categories A, B i C, el jurat escollirà una bandera per a ser materialitzada. A més, escolliran una segona bandera per si l’escollida en primer lloc no es pogués materialitzar per motius tècnics o legals (vegeu apartat 9a legislació).
 • Fase d’àmbit estatal: es permetrà un treball per a cada categoria (A, B, C, D i E). De la mateixa manera, el jurat seleccionarà una bandera i un himne que seran els de la inclusió. A més, escolliran una segona bandera i himne per si els escollits en primer lloc no es poguessin materialitzar per motius tècnics o legals (vegeu apartat 9a legislació).

Els treballs de la categoria D es valoraran prèviament per una Mesa Tècnica que estarà constituïda per professionals de l'àmbit de la docència i especialitzats en inclusió.. Aquesta Mesa seleccionarà un màxim de vint treballs, que passaran a competir a la fase estatal, el jurat de la qual triarà cinc finalistes d'aquest llistat previ, entre els quals escolliran el que serà el guanyador estatal.

Els treballs de la categoria E (Educació Especial) seran valorats per un equip tècnic del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Es farà una selecció de cinc treballs finalistes, entre els quals s’escollirà el guanyador estatal.

7. Jurats: procediments / dates

Es constituirà un jurat d’àmbit provincial en aquelles delegacions territorials, direccions de zona, direccions de suport i agències de l’ONCE radicades en les capitals de província, a més d’un jurat d’àmbit autonòmic a les delegacions territorials.

Els jurats estaran formats, com a mínim, per sis membres: tres representants de l’ONCE (un de l’àrea de la representació, un de l’àrea de la gestió i un professional especialitzat dels Equips Específics d’Atenció Educativa d’aquest àmbit territorial) i tres persones més seleccionades entre els àmbits de la comunicació, l’educació, la música, el disseny gràfic o l’Administració pública.

Als jurats autonòmics s’incorporarà també un representant del CERMI.

Debido a las actuales circunstancias, la composición, número, fecha de celebración y formato de votación del jurado en la fase autonómica podrá adaptarse a las mismas, aunque lo idóneo sería mantener la estructura propuesta inicialmente en el Oficio-Circular. Si no fuera posible esta composición del jurado se considerará como jurado válido el formado por tres miembros representantes de ONCE (uno del área de representación, uno del área de la gestión y un profesional especializado de los equipos específicos de atención educativa de ese ámbito territorial).

El procedimiento de estos fallos será el siguiente:

El coordinador del Concurso Escolar de cada Centro dará de alta en la plataforma a todos los miembros del jurado para que puedan proceder a valorar los trabajos que concursan en la fase autonómica. Si el coordinador del Centro no pudiera realizar las altas, se comunicará lo antes posible al departamento de RRPP, dependiente de la Dirección de Comunicación e Imagen del Grupo Social ONCE los correos de referencia, adjuntando el listado de jurados y sus correos electrónicos para que se realice el alta de forma centralizada.

Una vez que los jurados hayan valorado los trabajos se generará automáticamente un ranking atendiendo a la puntuación.

En la fecha prevista para el fallo, si es posible se establecerá una reunión virtual para deliberar sobre el ranking de las tres categorías.

Uno de los miembros del jurado, representante de ONCE, actuará como presidente del jurado y ostentará el voto de calidad para dirimir, en su caso, el empate en la votación.

Si no fuera posible la celebración de una reunión virtual el presidente del jurado proclamará ganadores a los trabajos atendiendo al ranking de votación, marcando los trabajos con mayor puntuación de las categorías A B y C como ganadores.

En el acta se reflejará que la reunión del jurado se ha realizado de manera no presencial.

No se podrá adjudicar a dos o más trabajos en el mismo puesto de calificación.

En esta fase, además de la elección de los ganadores de las tres categorías A, B y C, los jurados debían elegir de entre estos tres ganadores una bandera que representará el movimiento por la inclusión a nivel autonómico. Dado que el estado de alarma declarado ha traído consigo la paralización de las actividades académicas, se ha acordado dejar sin efecto esta acción, por resultar imposible su ejecución.

La composición del jurado de ámbito estatal se regirá por los mismos criterios que los autonómicos.

En esta fase, además de la elección de los ganadores de las categorías A, B, C, D y E el jurado elegirá de entre los ganadores de las categorías A, B, C Y E una bandera que representará al movimiento por la inclusión. Igualmente de entre los 5 finalistas de la categoría D se elegirá el Himno del movimiento por la Inclusión.

Los fallos de los jurados provinciales tendrán lugar antes del 13 de marzo de 2020. Los jurados autonómicos fallarán preferentemente antes del 8 de abril y el jurado estatal se reunirá antes de finales del mes de junio de 2020.

Un cop seleccionats els treballs guanyadors, es publicaran a la web del Concurs en les 48 hores següents a la celebració dels jurats.

Es declararan nuls i, per tant, fora de concurs, tots els treballs que no es presentin en els formats apropiats recollits en aquestes bases legals per qüestions d’incompatibilitat de suport o de drets d’autor.

En cap cas, els jurats no podran adjudicar a dos o més treballs el mateix lloc en la classificació.

No es podrà deixar desert cap premi en cap categoria, en cap de les fases, sempre que hi hagi almenys dos treballs presentats que compleixin els requisits d’aquest Concurs. En cas de desqualificació d’un treball per incompliment dels requisits, s’haurà de justificar per part del jurat i caldrà reflectir-ho en l’acta del veredicte.

La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les bases, on sempre prevalen les decisions i les interpretacions dels jurats, que seran inapel·lables.

Un dels membres del jurat representant l’ONCE actuarà com a president o presidenta i ostentarà el vot de qualitat per dirimir, si s’escau, l’empat en la votació del jurat.

Les delegacions territorials de l’ONCE, segons les seves pròpies necessitats, podran decidir si convoquen el jurat de la fase provincial en la mateixa data i amb els mateixos membres que per a la fase autonòmica.

8. Premis

I. Tant a l’alumnat com al professorat participant se’ls enviarà una polsera per promoure el moviment per la inclusió.

II. Els i les estudiants i el personal docent guanyadors en la fase d’àmbit provincial rebran una ronyonera.

III. Els grups guanyadors en la fase autonòmica seran premiats amb una activitat per a tota l’aula, valorada en un màxim de 400 euros, IVA/IGIC inclòs, igual que els grups dels treballs seleccionats com a finalistes de les categories D i E (cinc i cinc, respectivament). Aquests premis no es podran bescanviar per metàl·lic, i l’ONCE assumirà la despesa màxima prevista davant la factura emesa a nom de l’agència The Modern Kids and Family, que l’ONCE ha designat per a la gestió d’aquest Concurs.

Se admitirá también como alternativa puntual, dadas las circunstancias, el canje del premio por la compra de material para el aula ganadora.

Ambas posibilidades se materializarán en el curso del presente año 2020.

IV. Los grupos-aula ganadores en la fase de ámbito estatal verán modificado el premio quedando sin efecto la celebración del campus "La mirada de tod@s" y sustituyéndose por el envío de una Tablet para cada alumno y profesor ganador de esta fase.

V. Les escoles dels grups guanyadors en la fase d’àmbit estatal rebran un diploma acreditatiu del premi.

9. Legislació

L’ONCE pot sol·licitar l’enviament del material original de qualsevol treball presentat i no té l’obligatorietat de tornar-lo. Pel que fa als treballs originals guanyadors de la fase autonòmica (categories A, B i C) i els treballs de la categoria E, sempre que es consideri que la seva presentació física aporta un valor afegit, serà necessari remetre’ls amb l’objectiu que es dugui a terme una valoració més exhaustiva per part del jurat estatal.

L’ONCE es reserva el dret de processar, adaptar i corregir, en el sentit més ampli que es pugui entendre, tant la imatge com les frases o títols dels treballs guanyadors.

La participació en el Concurs Escolar ONCE suposa l’acceptació dels termes de la convocatòria, reflectits en aquestes bases legals i en l’extracte del Concurs que es troba al seu web: www.concursoescolaronce.es.

Pel que fa als drets de la propietat intel·lectual, la participació en aquesta convocatòria implica que el professorat i l’alumnat participant en els treballs guanyadors en la fase d’àmbit autonòmic (categories A, B i C) i finalistes (categories D i E) cedeixin a l’ONCE en exclusiva durant un termini de 50 anys, sense límit territorial, material ni geogràfic, i amb possibilitat de cessió a tercers (la totalitat o una part dels drets patrimonials objecte de la cessió), tots els drets de reproducció, edició en suport paper i electrònic, fixació, compilació, comunicació pública, transformació, distribució per qualsevol mitjà o format (inclòs internet i xarxes socials) i, en general, explotació sobre els treballs elaborats.

En la página web del Concurso se pondrá a disposición de los participantes una declaración de cesión de derechos de propiedad intelectual. Los profesores ganadores de la fase Nacional, que además hayan sido seleccionados como bandera e himno del movimiento por la inclusión (dos aulas), deberán enviar a la ONCE dicha declaración debidamente firmada. La ONCE les solicitará este documento en la correspondiente comunicación.

Les dades personals que calgui demanar per a la participació en el Concurs es tractaran conforme a les normes establertes en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament general de protecció de dades). La recollida de les dades només es farà amb el consentiment del seu titular perquè aquestes puguin ser incorporades a fitxers titularitat de l’ONCE i processades exclusivament per a la finalitat que s’especifica en la llegenda adjunta al formulari de recollida de les dades que estarà publicada a la web del Concurs. Les dades obtingudes a través dels formularis corresponents seran les imprescindibles per fer possible la participació en el Concurs.