Fem servir cookies per assegurar que donem la millor experiència a l'usuari en el nostre lloc web. Si continua utilitzant aquest lloc assumirem que hi està d'acord. Més Informació Tancar
ONCE Upon a time. La mirada de todos/as

Política de protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb l'establert en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), l’informem dels aspectes següents:

  • Les dades de caràcter personal que es recullen en el formulari de sol·licitud de participació en el Concurs Escolar s’inclouran en un fitxer responsabilitat de l'ONCE, que té el domicili a aquests efectes a la Direcció General, al carrer Prado, 24, 28014 Madrid.

  • El tractament que l'ONCE farà de les dades és el necessari per a la gestió i resolució de la sol·licitud presentada.

    Si el/la titular de les dades no presta el consentiment per al tractament de les dades mateixes, la sol·licitud no es podrà tramitar i en seran impossibles la gestió, desenvolupament i compliment de les obligacions que en deriven.

  • L'ONCE té nomenada una Delegada de Protecció de Dades, amb qui es podrà contactar en el correu electrònic dpdatos@once.es i/o a l'adreça postal del carrer Prado, 24, 28014 Madrid.

  • La base jurídica del tractament de dades rau en el consentiment exprés i informat del/de la titular de les dades

  • Les dades es conservaran durant el temps imprescindible per a la tramitació i resolució de la sol·licitud i el desenvolupament del Concurs Escolar.

  • En qualsevol moment, el/la titular de les dades podrà exercir els drets d'accés a les dades, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament i a la portabilitat de les dades mateixes; i també revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades. Aquests drets es podran exercir mitjançant sol·licitud per escrit a l'ONCE, dirigida a l'adreça postal del carrer Prado, 24, 28014 Madrid o al correu electrònic dpdatos@once.es La revocació del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment inicial atorgat per vostè.

  • El/la titular de les dades té dret, en cas que així ho consideri, a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.