SOMOS DIFERENTES, NON INDIFERENTES
Activistas contra el acoso

Bases do Concurso

1. Ámbito do Concurso Escolar ONCE

O Concurso está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º e 6º), Educación Secundaria, FP Básica, Bacharelato, Formación Profesional (media e superior) e Educación Especial, do conxunto de todos os centros educativos do Estado.

2. Inscrición e materiais

Os directores ou profesores do conxunto dos centros educativos do Estado poderán rexistrarse no Concurso Escolar e acceder aos materiais de participación, a través da web (www.concursoescolaronce.es). Tamén poderán rexistrarse vía telefónica a través do número gratuíto 900 808 111. A data límite de rexistro e participación é o 31 de xaneiro de 2017.A organización do Concurso ONCE resérvase o dereito de ampliar o prazo de rexistro e participación se o considerar necesario.

3. Categorías de participación

A participación realizarase por clases completas, dirixidas por un docente e segundo o curso participará nunha destas cinco categorías:

 • A (3º e 4º de Ed. Primaria)
 • B (5º e 6º de Ed. Primaria)
 • C (Ed. Secundaria e FP Básica)
 • D (Bacharelato e Formación Profesional Media e Superior)
 • E (Ed. Especial)

Los trabajos de estas dos últimas categorías participarán únicamente en la fase final del Concurso y serán evaluados por un jurado de ámbito estatal.

A participación no concurso farase mediante un traballo por clase (un traballo, unha clase) e sempre dentro da categoría correspondente, segundo o curso ao que pertenzan os alumnos.Como excepción, aceptaranse traballos que correspondan a alumnos de varias categorías tanto nos centros escolares rurais agrupados (CRA), como nas escolas de circo itinerantes, así como calquera outra modalidade que reúna similares características.

4. Contido da proposta

O Concurso, baixo o lema "Somos diferentes, non indiferentes. Activistas contra o acoso" consistirá en:

 1. Os alumnos de Primaria e Educación Especial (Categorías A, B e E) terán que facer un CARTEL PUBLICITARIO que sirva como campaña de sensibilización sobre o acoso escolar nas aulas. Enviarase en liña a través da Zona Privada do profesor, en formato .jpg e cun peso máximo de 2 MB. O cartel irá acompañado dun título que non superará os 140 caracteres. Ademais, por primeira vez e para facilitar a accesibilidade do traballo de participación, deberase incorporar unha audio-descrición do cartel cunha duración máxima de 1 minuto. Os participantes poderán gravar esta audio-descricióndesde a Zona Privada da súa sección de subida de traballos ou achegar un arquivo en formato .mp3/ .mp4/ .wav/ .aac/ .3gp

  Para a realización do cartel, os alumnos poderán seleccionar recortes de revistas e xornais, utilizar imaxes de internet, facer fotos eles mesmos ou realizar unha mestura das opcións anteriores. Ademais, os alumnos poderán contar con todas as técnicas ás que poidan acceder, desde as máis tradicionais, como a colaxe (co uso de pegamento e tesoira), a calquera programa de ordenador que lles permita tratar imaxes (Photoshop, editores en liña, etc.).

  No caso de que a clase realice unha colaxe tradicional, o profesor deberá escanear ou fotografar o traballo para poder subilo á Web do concurso tal e como se indica no punto 4 das presentes bases.

 2. Os alumnos de ESO, FP E BACHARELATO(Categorías C e D) terán que facer unha peza audiovisual. Unha MINICURTAMETRAXE para sensibilizar contra o acoso escolar nas aulas dunha duración máxima de 1 minuto. Enviarase en liña a través da Zona Privada do profesor en formato .avi/.mp4/.mov (formatos admitidos por YouTube) cun peso máximo de 100 MB. No caso de usar música na minicurtametraxe, terá que estar libre de dereitos para evitar incompatibilidades ou rexeitamentos da plataforma YouTube. Os profesores participantes deberán asegurarse de que dispoñen dos dereitos de imaxe dos alumnos que puidesen aparecer no vídeo. Publicaranse unicamente aqueles vídeos que resulten gañadores. En tal caso, a organización deste concurso podería solicitar a cesión de dereitos de imaxe e voz dos participantes no vídeo. En calquera caso, nin a ONCE nin a súa Fundación serán responsables dos dereitos de imaxe e voz dos participantes nos vídeos. A minicurtametraxe irá acompañada dun título que non superará os 140 caracteres, e do guión do mesmo, para facilitar a accesibilidade do traballo de participación ás persoas con discapacidade.

O obxectivo de ámbolos dous traballos é que os alumnos se poñan na pel do outro e que non se sintan indiferentes ante o acoso escolar, facéndolles pasar á acción, porque todos "SOMOS DIFERENTES, NON INDIFERENTES".

Todas as categorías participarán en liña. Ademais, no caso da categoría E (Educación Especial), e dadas as características especiais desta categoría e os traballos que adoitan presentar (texturas, volumes, relevos, etc.) teñen a opción, para unha valoración máis exacta do Xurado Nacional, de remitir os traballos orixinais á Dirección de Comunicación e Imaxe da ONCE (rúa La Coruña, 18 - 1º P, 28020 Madrid) especificando claramente no sobre "33 Concurso ONCE".

5. Accesibilidade

Considerando a accesibilidade como un factor imprescindible para a inclusión social, alén dun exemplo de solidariedade tamén no ámbito educativo, valorarase de maneira específica o esforzo realizado para que os traballos presentados sexan accesibles para persoas con discapacidade.

6. Fases do Concurso

Fase de ámbito provincial:

Participan nela todos os traballos presentados polos centros escolares de cada provincia. Os traballos clasificados en primeiro lugar de cada categoría (A, B e C) pasarán a competir na seguinte fase. Nalgúns casos, unha mesa técnica podería realizar unha valoración previa de todos os traballos para que en ningunha provincia haxa máis de 100 traballos a valorar.

Fase de ámbito autonómico:

En cada comunidade autónoma seleccionarase un traballo por cada categoría. Estes traballos pasarán a competir á fase estatal.

As comunidades autónomas uniprovinciais e as Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla empezarán a concursar nesta fase.

Fase de ámbito estatal:

Nesta fase pasan a competir as categorías D e E.

Os traballos da categoría D valoraranse previamente por unha mesa técnica que estará constituída por profesionais do ámbito da docencia e especializados en acoso escolar. Esta mesa seleccionará un máximo de 17 traballos que pasarán a competir á fase estatal, da cal o xurado elixirá cinco finalistas desa listaxe previa, entre os cales elixirán ao gañador estatal.

Os traballos da categoría E (educación especial) serán valorados por un equipo técnico do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Igualmente farán unha selección de cinco traballos finalistas, entre os que se votará ao gañador estatal.

Premiarase un traballo por cada unha das categorías (A, B, C , D e E).

7. Xurados Procedemento / Datas

Os xurados estarán compostos, polo menos, por cinco membros: dous representantes da ONCE e a súa Fundación, e outras tres persoas seleccionadas entre os ámbitos da comunicación, o mundo educativo e as diferentes administracións públicas.

Nos xurados autonómicos incorporarase tamén un representante do CERMI.

O xurado de ámbito estatal compoñerase, ademais, dunha persoa relacionada co mundo da educación especial e doutras personalidades relevantes relacionadas coa temática do Concurso.

Os fallos dos xurados terán lugar nas seguintes datas: os xurados provinciais reuniranse antes do 17 de marzo de 2017, os xurados autonómicos antes do 21 de abril de 2017, e o xurado estatal reunirase antes do 12 de maio de 2017.

Declararanse nulos, e por tanto fóra do concurso, todos os traballos que non se presenten nos formatos apropiados recollidos nestas bases por cuestións de incompatibilidade de soporte ou de dereitos de autor.

En ningún caso os xurados poderán adxudicar a dous ou máis traballos o mesmo posto na clasificación.

Un dos dous membros do xurado representante da ONCE e a súa Fundación actuará como presidente e ostentará o voto de calidade para dirimir, no seu caso, o empate na votación do xurado. O fallo dos xurados será inapelable.

Unha vez seleccionados os traballos gañadores, estes publicaranse no sitio web do concurso. A data límite para a recepción dos traballos será o 31 de xaneiro de 2017.

8. Premios

Tanto o alumnado como o profesorado recibirá só por rexistrarse a pulseira "ACTIVISTAS CONTRA O ACOSO".

Os estudantes e persoal docente gañadores na fase de ámbito provincial recibirán unha mochila escolar co lema "Aquí caben todos".

Os grupos gañadores na fase autonómica premiaranse cunha actividade para toda a clase, valorada nun máximo de 400 euros, IVE incluído, do mesmo xeito que os grupos dos traballos seleccionados como finalistas das categorías D e E (cinco e cinco respectivamente). Estes premios non serán intercambiables por diñeiro en metálico, asumindo a ONCE o gasto máximo previsto contra factura a nome da axencia The Modern Kids and Family, asignada pola ONCE e a súa Fundación para a xestión do presente concurso.

As clases gañadoras na fase de ámbito estatal terán como premio a estancia no Campus "Somos Diferentes, non Indiferentes" os días 16, 17, 18 e 19 de xuño. A organización do concurso resérvase o dereito de modificar estas datas.

Os colexios dos grupos gañadores na fase de ámbito estatal recibirán un diploma acreditativo do premio.

9. Lexislación

Os dereitos de propiedade dos soportes físicos dos traballos pasarán a ser da ONCE, quen poderá solicitar o envío do material orixinal de calquera traballo presentado sen ter a obriga de devolvelo. Canto aos traballos orixinais gañadores da fase autonómica (categorías A, B e C) e á condición de que se considere que a súa presentación física achega un valor engadido, será necesario remitilos con obxecto de que leve a cabo unha valoración máis exhaustiva por parte do Xurado Nacional. Polas mencionadas razóns, o procedemento relativo aos traballos orixinais de Educación Especial será o mesmo.

Con relación aos dereitos de propiedade intelectual, os participantes ceden á ONCE durante un prazo de 50 anos, sen límite territorial nin material, e con posibilidade de cesión a terceiros da totalidade ou unha parte dos dereitos patrimoniais obxecto da cesión, os dereitos de reprodución, edición en soporte papel e internet, fixación, compilación, comunicación pública e explotación sobre os traballos elaborados.

A ONCE e a súa Fundación resérvanse o dereito para procesar, adaptar, modificar e corrixir con total liberdade os traballos gañadores co fin de adaptalos ás necesidades propias do obxecto deste Concurso.

A participación no Concurso Escolar ONCE supón a aceptación das condicións da convocatoria, reflectidos nas presentes bases.

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase os participantes de que os datos por eles proporcionados formarán parte dun ficheiro cuxa única finalidade é a xestión da participación nesta convocatoria. A entidade responsable do ficheiro é a Organización Nacional De Cegos Españois, con domicilio na rúa Prado nº 24 de Madrid (28014), en cuxa dirección xeral poderanse exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que legalmente lles asisten.