SOM DIFERENTS, NO INDIFERENTS
Activistas contra el acoso

Bases del Concurs

1. Àmbit del Concurs Escolar ONCE

El Concurs està dirigit a l'alumnat d'Educació Primària (cursos de 3r, 4t, 5è i 6è), Educació Secundària, FP Bàsica, Batxillerat, Formació Professional (mitjana i superior) i Educació Especial, del conjunt de tots els centres educatius de l'Estat espanyol.

2. Participació i materials

Els directors o professors del conjunt dels Centres Educatius de l'Estat espanyol es podran registrar al Concurs Escolar i accedir als materials de participació a través de la web (www.concursoescolaronce.es). També s'hi podran registrar per via telefònica a través del número gratuït 900 808 111. La data límit de recepció d'inscripcions i participació és el 31 de gener de 2017. L'organització del Concurs ONCE es reserva el dret d'ampliar el termini d'inscripció i participació si ho considera necessari.

3. Categories de participació

La participació es farà per aules senceres, dirigides per un docent i, segons el curs, la classe participarà en una d'aquestes cinc categories:

 • A (3r i 4t d'Ed. Primària)
 • B (5è i 6è d'Ed. Primària)
 • C (Ed. Secundària i FP Bàsica)
 • D (Batxillerat i Formació Professional Mitjana i Superior)
 • E (Ed. Especial)

Els treballs d'aquestes dues últimes categories només participaran a la fase final del Concurs i s'avaluaran per part d'un jurat d'àmbit estatal.

La participació en el Concurs es farà mitjançant un treball per aula (un treball, una aula) i sempre dins de la categoria corresponent, segons el curs a què pertanyin els alumnes. Com a excepció s'acceptaran treballs que corresponguin a alumnes de diverses categories tant als centres escolars rurals agrupats (CRA) com a aules de circ itinerants, així com a qualsevol altra modalitat que reuneixi característiques similars.

4. Contingut de la proposta

El Concurs, sota el lema “Som diferents, no indiferents. Activistes contra l'assetjament” consistirà en:

 1. Els alumnes de Primària i Educació Especial (categories A, B i E) hauran de fer un CARTELL PUBLICITARI que serveixi com a campanya de sensibilització contra l'assetjament escolar a les aules. S'enviarà en línia a través de la Zona Privada del professor en format JPG amb un pes màxim de 2 MB. El cartell anirà acompanyat d'un títol que no superarà els 140 caràcters. A més, per primer cop, i per facilitar l'accessibilitat del treball de participació, caldrà incorporar-hi una audiodescripció del cartell amb una durada màxima d'un minut. Els participants podran enregistrar aquesta audiodescripció a través de l'Àrea Privada a la seva zona de pujada dels treballs o adjuntar un arxiu en format .mp3/ .mp4/ .wav/ .aac/ .3gp

  Per a la realització del cartell, els alumnes podran seleccionar retalls de revistes i diaris, utilitzar imatges d'internet, fer fotografies ells mateixos o una barreja de les opcions anteriors. A més, els alumnes podran emprar totes les tècniques a les quals tenen accés, des de les més tradicionals, com el collage (amb l'ús de pega i tisores), fins a qualsevol programa d'ordinador que els permeti tractar imatges (Photoshop, editors en línia, etc.).

  En el cas que el grup aula faci una il·lustració, el professor haurà d'escanejar o fotografiar el treball per poder-lo pujar a la web del Concurs, tal com s'indica en el punt 4 d'aquestes bases.

 2. Els alumnes d'ESO, FP i BATXILLERAT (categories C i D) hauran de fer una peça audiovisual. Un minicurt per sensibilitzar contra l'assetjament escolar a les aules d'una durada màxima d'un minut. S'haurà d'enviar en línia a través de l'Àrea Privada del professor en format AVI/MP4/MOV (formats admesos per YouTube) amb un pes màxim de 100 MB. En el cas que s'empri música al minicurt, haurà de ser lliure de drets per evitar incompatibilitats o rebutjos de la plataforma YouTube. Els professors participants s'hauran d'assegurar que disposen dels drets d'imatge dels alumnes que puguin aparèixer al vídeo. Només es publicaran aquells vídeos que guanyin. En aquest cas, l'organització d'aquest concurs podria sol·licitar la cessió dels drets d'imatge i de veu dels participants en el vídeo. En qualsevol cas, ni l'ONCE ni la seva Fundació no seran responsables dels drets d'imatge i de veu dels participants en els vídeos. El minicurt anirà acompanyat d'un títol que no superarà els 140 caràcters i del mateix guió per facilitar l'accessibilitat del treball de participació a les persones amb discapacitat.

L'objectiu d'ambdós treballs és que els alumnes es posin a la pell de l'altre i no siguin indiferents davant l'assetjament escolar, tot fent-los passar a l'acció perquè tots "SOM DIFERENTS, NO INDIFERENTS".

Totes les categories participaran en línia. En el cas de la categoria E (Educació Especial), a més, i ateses les característiques especials d’aquesta categoria i els treballs que s’acostumen a presentar (textures, volums, relleus, etc.), es té l’opció, per a una valoració més exacta del jurat estatal, de remetre els treballs originals a la Direcció de Comunicació i Imatge de l’ONCE (c/ La Coruña, 18, 1r P, 28039 Madrid) especificant clarament en el sobre "33 Concurs Escolar".

5. Accessibilitat

Tenint en compte l'accessibilitat com a factor imprescindible per a la inclusió social i com a exemple de solidaritat també en l'àmbit educatiu, es valorarà de manera específica l'esforç fet perquè els treballs presentats siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

6. Fases del Concurs

Fase d'àmbit provincial:

Hi participen tots els treballs presentats pels centres escolars de cada província. Els treballs classificats en primer lloc de cada categoria (A, B i C) passaran a competir a la fase següent. En alguns casos, una mesa tècnica podria fer una valoració prèvia de tots els treballs perquè a cap província no hi hagi més de 100 treballs per valorar.

Fase d'àmbit autonòmic:

A cada comunitat autònoma se seleccionarà un treball per a cada categoria. Aquests treballs passaran a competir a la fase estatal.

Les comunitats autònomes uniprovincials i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla començaran a concursar en aquesta fase.

Fase d'àmbit estatal:

En aquesta fase passen a competir les categories D i E.

Els treballs de la categoria D es valoraran prèviament per part d'una mesa tècnica que estarà constituïda per professionals del món de la docència i especialitzats en assetjament escolar. Aquesta mesa seleccionarà un màxim de 17 treballs que passaran a competir a la fase estatal, el jurat de la qual escollirà cinc finalistes d'aquest llistat previ, entre els quals decidiran el que serà el guanyador estatal.

Els treballs de la categoria E (Educació Especial) es valoraran per part d'un equip tècnic del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Igualment, faran una selecció de cinc treballs finalistes, entre els quals es votarà el guanyador estatal.

Es premiarà un treball per a cadascuna de les categories (A, B, C , D i E).

7. Jurats: procediments / dates

Els jurats estaran compostos, com a mínim, per cinc membres: dos representants de l'ONCE i la seva Fundació i tres persones més seleccionades entre els àmbits de la comunicació, el món educatiu i les diverses administracions públiques.

Als jurats autonòmics, s'incorporarà també un representant del CERMI.

El jurat d'àmbit estatal comptarà, a més, amb una persona relacionada amb el món de l'educació especial i amb altres persones rellevants relacionades amb el tema del Concurs.

Les decisions dels jurats tindran lloc en les dates següents: els jurats provincials es reuniran abans del 17 de març de 2017; els jurats autonòmics, abans del 21 d'abril de 2017, i el jurat estatal es reunirà abans del 12 de maig de 2017.

Es declararan nuls i, per tant, fora de Concurs tots els treballs que no es presentin en els formats adequats recollits en aquestes bases per qüestions d'incompatibilitat de suport o de drets d'autor.

En cap cas els jurats no podran adjudicar a dos treballs o més el mateix lloc en la classificació.

Un dels dos membres del jurat representant de l'ONCE i la seva Fundació actuarà com a president i ostentarà el vot de qualitat per dirimir, si escau, l'empat en la votació del jurat. La decisió dels jurats serà inapel·lable.

Un cop seleccionats els treballs guanyadors, es publicaran a la web del Concurs. La data límit per a la recepció dels treballs serà el 31 de gener de 2017.

8. Premis

Tant l'alumnat com el professorat rebran, només per haver-s'hi registrat, un braçalet "ACTIVISTES CONTRA L'ASSETJAMENT".

Els estudiants i el personal docent guanyadors de la fase d'àmbit provincial rebran una motxilla escolar amb el lema "Aquí hi caben tots".

Els grups guanyadors a la fase autonòmica es premiaran amb una activitat per a tota l'aula, valorada en un màxim de 400 euros, IVA inclòs, de la mateixa manera que els grups dels treballs seleccionats com a finalistes de les categories D i E (cinc i cinc, respectivament). Aquests premis no es podran bescanviar en metàl·lic i l'ONCE assumirà la despesa màxima prevista en presentar la factura a nom de l'agència The Modern Kids and Family, assignada per l'ONCE i la seva Fundació per a la gestió d'aquest concurs.

Els grups aula guanyadors a la fase d'àmbit estatal tindran com a premi l'estada al campus "Som diferents, no indiferents" els dies 16, 17, 18 i 19 de juny. L'organització del Concurs es reserva el dret de modificar aquestes dates.

Les escoles dels grups guanyadors a la fase d'àmbit estatal rebran un diploma acreditatiu del premi.

9. Legislació

Els drets de propietat dels suports físics dels treballs passaran a ser de l'ONCE, que podrà sol·licitar l'enviament del material original de qualsevol treball presentat i no tindrà l'obligatorietat de tornar-lo. Quant als treballs originals guanyadors de la fase autonòmica (categories A, B i C), i sempre que es consideri que la seva presentació física aporti un valor afegit, serà necessari remetre'ls per tal que se'n faci una valoració més en profunditat per part del jurat estatal. Per aquestes mateixes raons, es procedirà de la mateixa manera amb els treballs originals d'Educació Especial.

En relació amb els drets de la propietat intel·lectual, els participants cedeixen a l'ONCE durant un termini de 50 anys, sense límit territorial ni material, i amb possibilitat de cessió a tercers de la totalitat o una part dels drets patrimonials objecte de la cessió, els drets de reproducció, d'edició en suport paper i internet, de fixació, de compilació, de comunicació pública i d'explotació sobre els treballs elaborats.

L'ONCE i la seva Fundació es reserven el dret a processar, adaptar, modificar i corregir amb total llibertat els treballs guanyadors amb la finalitat d'adaptar-los a les necessitats pròpies de l'objecte d'aquest concurs.

La participació en el Concurs Escolar ONCE suposa l'acceptació dels termes de la convocatòria, reflectits en aquestes bases.

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa als participants que les dades que ens hagin proporcionat formaran part d'un fitxer l'única finalitat del qual és la gestió de la participació en aquesta convocatòria. L'entitat responsable del fitxer és l'ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES, amb domicili al carrer Prado, 24, de Madrid (28014), a la direcció general de la qual es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment els assisteixen.